Bài Tập Quá Khứ Hoàn Thành Và Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn

     

Thì thừa khứ ngừng và thừa khứ ngừng tiếp diễn là nhì thì thường chạm chán cũng như xuất hiện thêm nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh. Vậy làm cầm cố nào để sáng tỏ hai thì rất dễ gây nhầm lẫn này? Hôm nay, giayphutyeuthuong.vn vẫn cung cấp cho chính mình những loài kiến thức khá đầy đủ nhất để phân biệt thì thừa khứ kết thúc và thừa khứ chấm dứt tiếp diễn.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn


*
*
*
*
*
*
Bài tập vận dụng phân biệt thì QKHT và QKHTTD

Bài tập

Cho dạng đúng của hễ từ trong ngoặc.

Xem thêm: Thái Độ Của Lê Hữu Trác Nơi Phủ Chúa, Vào Phủ Chúa Trịnh

They (come) …………….. Back home after they (finish) ………………… their work.She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.Before he (go) ………………………….. Khổng lồ bed, he (read) ………………………… a novel.He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.When I came lớn the stadium, the match (start) ………………………………….Before she (listen) ………………….. Khổng lồ music, she (do)……………………. Homework.Last night, Peter (go) ………………….. To the supermarket before he (go) ………………… home.It was very noisy next door. Our neighbours (have) a party.John và I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fastSue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)Jim was on his hands và knees on the floor. He … (look) for his tương tác lens.When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late và she … (wait) for a long time.

Xem thêm: Loại Phân Hóa Học Là Loại Phân Nào ? Có Bao Nhiêu Loại Phân Bón Hóa Học

Đáp án

came – had finishedhad metwent – had readhad startedlistened – had donehad gone – wentwere havingwas walkingwere eatinghad been eatingwas lookingwas waiting … had been waiting

Trên phía trên là chi tiết cấu trúc, giải pháp dùng, nhận biết và biện pháp phân biệt thì thừa khứ chấm dứt và thừa khứ kết thúc tiếp diễn. Hy vọng các bạn có thêm được hầu như kiến thức có ích sau lúc đọc bài viết này.