BÀI TẬP QUANG PHỔ UV-VIS

     Bạn đang xem: Bài tập quang phổ uv-vis

*
Xem thêm: Tiếng Anh 10: Bài Giảng Unit 8 Language Unit 8 Lớp 10 New Ways To Learn

*Xem thêm: Vùng Nội Thủy Của Việt Nam Bao Gồm, Nội Thủy Là Gì


A. M U.......................................................................................................................3 1. Nguyên nhân ch tài: ......................................................................................................3 2. M c tiêu nghiên c u: ............................................................................3 3. Ng với khách th nguyên c u: .........................................................................3 4. Ph m vi nghiên c u: ..................................................................................................4 5. Pháp nghiên c u: ..........................................................................................4 B. N I DUNG ...................................................................................................................5 I. Nh nh lu n c a s h p th ánh nắng ......................................................5 1.1. Nh lu t Bouguer Lambert: ............................................................................5 nh lu t Beer: ......................................................................................................8 nh lu t h p nh t Bouguer- Lambeer- Beer: .....................................................10 nh lu t c ng tính:..............................................................................................12 n sử dụng trong ph h phường th :..........................................................13 2.1. M quang: ......................................................................................................13 truy vấn n quang: ..................................................................................................15 2.3. H s h p. Th phân t gam: .................................................................................16 2.4. B ng cầm t ng cần sử dụng trong ph h p th ............................................19 II. Ng b ng tr c quang:<4> ..................................................20 ng chu n: .................................................................................20 ..............................................................................................21 ..............................................................................................22 hêm vi sai: .....................................................................................25