BÀI TẬP REPORTED SPEECH VIOLET

     
Bạn đang xem: Bài Tập Câu tường thuật Violet, siêng Đề Reported Speech tại Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thành lập tại tphcm – sài Gòn

Bạn đang cân nhắc Bài Tập Câu tường thuật Violet, siêng Đề Reported Speech cần không? nào hãy cùng giayphutyeuthuong.vn đón xem nội dung bài viết này ngay sau đây nhé, bởi vì nó hết sức thú vị với hay đấy!


English Grammar: Reported Speech

Nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, giayphutyeuthuong.vn xin giữ hộ đến chúng ta tài liệu triết lý và bài tập thực hành thực tế Chuyên đề Reported speech bên dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập reported speech violet

Đang xem: bài bác tập câu trần thuật violet

tài liệu Tiếng Anh tất cả 2 phần định hướng và bài tập nhằm giúp chúng ta hiểu về kết cấu câu trực tiếp cùng câu gián tiếp cũng như quy tắc biến đổi câu thẳng sang loại gián tiếp.

Mời các bạn tham gia đội Tài liệu học hành giayphutyeuthuong.vn để thừa nhận thêm hầu hết tài liệu hay: Tài liệu học tập giayphutyeuthuong.vn

I. Khẩu ca trực tiếp và tiếng nói gián tiếp

1. Khẩu ca trực tiếp: là việc lặp lại đúng chuẩn những tự của người nói.

– khẩu ca trực tiếp được đặt trong vệt ngoặc kép cùng sau động từ chính có dấu phẩy (,) hoặc dấu hai chấm (:).

– Đôi khi mệnh đề bao gồm cũng rất có thể đặt sau khẩu ca trực tiếp.

Ex: “I don’t lượt thích this party” Bill said.

2. Tiếng nói gián tiếp (indirect/reported speech)là lời trần thuật lại ý của fan nói, nhiều lúc không cần phải dung đúng phần đông từ của tín đồ nói.

Ex: Bill said that he didn’t lượt thích that party.

II. Tiếng nói gián tiếp với rượu cồn từ ra mắt ở hiện tại

Ex: My teacher of Geography says, “The Sun rises in the East”

My teacher of Geography says (that) the Sun rises in the East.

S1 + says (that) + S2 + V’ + O’

III. tiếng nói gián tiếp với rượu cồn từ ra mắt ở vượt khứ

Ex: Nam said, “I am doing my homework now.

phái nam said (that) he was doing his homework then.

* Câu è cổ thuật trong tiếng nói gián tiếp (Statements in reported speech)

Statement

Reported speech

 

 

S + V + O

said/ khổng lồ Sb (O) + That + S2V2

S1 + told (O) + That + S2V2

talked + about st

* Note: hoàn toàn có thể sử dụng một số trong những ĐT dẫn sau: thought, announced, explained, complained, believed…

EX: They said, “We’ll return khổng lồ Paris next month”

– They said they would return lớn Paris the month after.

Những quy tắc biến đổi từ câu trực tiếp thanh lịch câu con gián tiếp

Rule (QTắc)

Direct speech (Trực tiếp)

Reported speech (Gián tiếp)

 

 

 

1. Verbs

(Động từ)

Present simple (V/ Vs/es)

Past simple (Ved)

Present progressive (is/ am/ are+Ving)

Past progressive (was/ were+Ving)

Present perfect (have/ has+VpII)

Past perfect (had+VPII)

Past simple (Ved)

Past perfect (had +VpII)

Past progressive (was/ were +Ving)

Past progressive/

Past perfect progressive (had +been +Ving)

Past perfect

Past perfect

Future simple (will +V)

Future in the past (would +V)

Near future (is/ am/ are +going to+V)

Was/ were +going to +V

2. Modal verbs

Will

Can

May

Must

Would

Could

Might

Must/Had to

3. Adverb

of place

This

That

These

Those

Here

There

4. Adverb

of time

Now

Then

Today

That day

Yesterday

The day before/ the previous day

The day before yesterday

Two days before

Tomorrow

The day after/ the next (following)day

The day after tomorrow

Two days after/ in two days’ time

Ago

Before

This week

That week

Last week

The week before/ the previous week

Last night

The night before

Next week

The week after/ the following week

5. Subject

/Object

I/ me

She, he/ Her, him

We/ our

They/ us

You/ you

I, we/ me, us

* Câu mệnh lệnh, câu yêu thương cầu, câu đề nghị, lời khuyên….trong khẩu ca gián tiếp ( Orders, requests, offers, advice… in indirect speech)

Order

Reported speech

 

 

V + O

Asked/ told + Object (+ not) + To-infinitive

S1 + Offered/ recommended (+ Object) + To-infinitive

* Note: rất có thể sử dụng một số trong những ĐT dẫn sau: commanded, requested, begged, promised, advised, invited, reminded…

* Câu hỏi trong lời nói gián tiếp (Questions in reported speech)

Questions

Reported speech

1. Yes/No questions

Auxiliary + S + V + O?

(Do/ does/ did/ had/ will)

S1 + asked (+ Object) + If/ whether + S2V2

2. Wh – questions

WH + Auxiliary + S + V + O?

S1 + asked (+ Object) + WH + S2V2

* Note: có thể sử dụng một vài ĐT dẫn sau: inquired, wondered, wanted to lớn know…

* Lưu ý, giữa những trường thích hợp sau động từ không đổi thay đổi


1. Khẩu ca trực tiếp diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lí hay là một thói quen ở hiện nay tại

EX: 1. Myfather said “New York is bigger than London”

– My father said that thành phố new york is bigger than London

2. The teacher said, “The moon moves around the earth”

– The teacher said that the moon moves around the earth.

3. He said, “ I always drink milk for breakfast”

– Peter said that he always drinks milk for breakfast.

2. Tiếng nói trực tiếp có những động trường đoản cú tình thái như: could, would, should, might, ought to, used to, had better.

EX: My friend said, “You had better tương tác with her”

– My friend said that I had better liên hệ with her.

3. Lời nói trực tiếp là câu đk loại II hoặc câu đk loại II.

He said, “ If I were you, I wouldn’t wait”

– He said that if he were me he wouldn’t wait.

4. Thời vượt khứ đối chọi hoặc quá khứ tiếp nối có thời hạn các định hoặc trực thuộc mệnh đề chỉ thời gian.

1. She said, “My mother arrived on Monday.

– She said that her mother arrived on Monday.

2. He said, “When I saw them, they were playing tennis.”

– He said when he saw them they were playing tennis.

Bài tập

I. Turn these sentences into Reported speech.

1. She said,” I can’t find my umbrella”

___________________________________________________________

2. They said, “We are learning English now”

___________________________________________________________

3. “ My friend is coming next week”, Tom said.

___________________________________________________________

4. “ I’ll help my mum with housework this weekend”, she said

___________________________________________________________

5. “We shall overcome this difficulty”, they said

___________________________________________________________

6. “ My father is a doctor here”, my friend said

___________________________________________________________

7. “I am going on holiday tomorrow”, the boy said to his neighbor.

___________________________________________________________

8. “ You will have lớn finish all these exercises before next week”, the teacher said khổng lồ his students

___________________________________________________________

9. “ I came back here early yesterday,” she said.

___________________________________________________________

10. “ I’ve broken the vase,” she said

___________________________________________________________

11. “ I will never see you again,” the boy said to lớn the girl.

___________________________________________________________

12. He said to lớn her, “You are my friend.”

___________________________________________________________

13. Johnny said to lớn his mother, “I don’t know how to bởi this exercise.”

___________________________________________________________

14. “We are waiting for the school bus”, said the chidren.

___________________________________________________________

15. Marry said, “My father died a year ago”.

___________________________________________________________

16. John said, “I have finished studying my lesson”.

___________________________________________________________

17. Mary said, “I can not go lớn the movies with you, John”.

Xem thêm: Giáo Án Tiết Đọc Thư Viện Lớp 3 Cả Năm, Giáo Án Thư Viện Lớp 3

___________________________________________________________

18. “I shall expect to see you next Wednesday.” Mary said to lớn her friend.

___________________________________________________________

19. He said, “I don’t know what happened.”

________________________________________________

20. She said, “I went to lớn the doctor yesterday.”

________________________________________________

21. He said, “I have a toothache.”

________________________________________________

22. She said, “I’ll write him a prescription.”

________________________________________________

23. They said, “We’re going khổng lồ the drugstore.”

________________________________________________

24. He said, “The doctor gave me some pills.”

________________________________________________

25. She said, “I go khổng lồ the supermarket every day.”

________________________________________________

26. He said, “I have received the envelope.”

________________________________________________

27. They said, “We visited Cannery Row.”

________________________________________________

28. She said, “I feel very sick.”

________________________________________________

29. He said, “I bought some popcorn.”

________________________________________________

30. They said, “We’re flying to lớn California.”

________________________________________________

31. He said, “I’m cutting off the main valve.”

________________________________________________

32. Phái mạnh said, “my uncle often plants the vegetables in the afternoon.”

________________________________________________

33. “My uncle will not plant the vegetables tomorrow afternoon”, she said.

________________________________________________

34. “Mr & Mrs Pike have just read these newspapers”, Nga said.

________________________________________________

35. She said, “I often listen to music at night.”


________________________________________________

36. Lan’s mother said, “My daughter usually brushes her teeth before meals.”

________________________________________________

37. They said, “We have to vì chưng the assignments now.”

________________________________________________

38. Lan says, “My sister seldom rides a xe đạp to school.”

________________________________________________

39. They said, “Our teacher sometimes explains the difficult lesson.”

________________________________________________

40. Phái nam said, “I am doing my homework now.”

________________________________________________

II. Change the sentences below into direct speech.

1. My mother told me that she was sad then.

___________________________________________________________

2. One of my friends said that she liked learning English with her teacher.

___________________________________________________________

3. The doctor told me that I could leave the hospital that day.

___________________________________________________________

4. The film director said that she was willing to work then.

___________________________________________________________

5. The teacher told his students that he would be busy the following month.

___________________________________________________________

6. Tom invited me to his birthday party.

______________________________________________

7. She said the doctor had written her a prescription.

________________________________________________

8. He said that he had a toothache.

________________________________________________

9. She said she went khổng lồ the museum every day.

________________________________________________

10. They said they were going khổng lồ the supermarket.

________________________________________________

11. She said that the doctor had given her some pills.

________________________________________________.

III Change the following sentences into reported speech:

1. She said to him: “give me another glass of wine”.

________________________________________________

2. She said lớn me: “bring me a book”.

________________________________________________

3. Mother said to him: “open thewindow please!”.

________________________________________________

4. He said to me: “shut the door after you”.

________________________________________________

5. The captain said to them: “wait here still I come back”.

________________________________________________

6. She told her: “take it và come with me”.

________________________________________________

7. He said to me: “don’t come back before one o’clock”.

________________________________________________

8. My mother told me: “don’t forget to look at the door”.

________________________________________________

9. He said lớn his brother: “don’t xuất hiện the window, mở cửa the door”.

________________________________________________

10. He said khổng lồ the girl: “don’t sit on my bed, sit on this chair please!”.

________________________________________________

11. The teacher said: “I am a teacher”.

________________________________________________

12. She said to me “I have a big house”

________________________________________________

13. She said khổng lồ me : “I am going khổng lồ the party”.

________________________________________________

14. She said khổng lồ me: “I gave him your letter.”

________________________________________________

15. She said: “I have finished my work.”

________________________________________________

16. Nam said: “I am not a pupil.”

________________________________________________

17. Phái mạnh said: “I am going khổng lồ Ho bỏ ra Minh city.”

________________________________________________

18. He said lớn me: “I have gone khổng lồ your house.”

________________________________________________

19. She says: “I knew your difficulties.”

________________________________________________

20. He said lớn me: “I gave him your present.”

________________________________________________

21. He asked me: “Who is Oliver Twist?”

________________________________________________

22. My mother asked me: “What‘s the matter with you?”

________________________________________________

23. I asked him: “Which book bởi you find?”

________________________________________________

24. He asked me: “When bởi vì you finish your work?”

________________________________________________

25. Mai asked me: “Why didn’t you come?”

________________________________________________

26. She says: “She had a wonderful evening.”

________________________________________________

27. The teacher tells us: “You should learn harder & harder.”

________________________________________________

28. My mother says that: “We are having a các buổi tiệc nhỏ tomorrow.”

________________________________________________

29. I say to him: “Our teacher will come on time.”

________________________________________________

30. Mai‘s parents say that: “We are going to lớn invite twenty guests to lớn the party.

________________________________________________

IV. Change the following sentences into reported speech:

1. “Open the door,” he said to them.

-He told them________________________________________________

2. “Where are you going?” he asked her.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Giới Hạn Violet, Đại Số 11 Chương 4, Bài Tập Trắc Nghiệm Giới Hạn Có Đáp Án

-He asked her where________________________________________________

3. “Which way did they go?” he asked.

-He asked________________________________________________

4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said lớn her.-I told________________________________________________