BÀI TẬP TIẾNG PHÁP CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN

     
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng pháp cơ bản có đáp án


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.

Xem thêm: Các Núi Và Sơn Nguyên Châu Á Tập Trung Ở Đâu, Nêu Các Đặc Điểm Của Địa Hình Châu Á

You should tăng cấp or use an alternative browser.

Xem thêm: Hướng Dẫn Khen Thưởng Học Sinh Theo Thông Tư 27 /2020/Tt, Thông Tư 27/2020/Tt


*
TRỌN BỘ bí mật học tốt 08 môn
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng bàn bạc với các CAO THỦ trên phần lớn miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!
Các nhiều người đang học giờ Pháp với đang chuẩn bị thi tốt nghiệp môn nước ngoài ngữ này ?Các ai đang muốn tìm một trong những bộ nhằm trắc nghiệm để ôn tập buộc phải không ? Tớ đã post một số bài tập trắc nghiệm nhưng mà tớ tất cả để mọi bạn cùng có tác dụng nhéNếu các bạn cần tớ sẽ post cả câu trả lời
Chọn từ tương thích để ngừng câu sau : 1- đê mê vous venez avec moi, nous.......... La voiture.A-prendrontB-prendrionsC-prendronsD-prenions2- mê mệt tu allais à la montagne, tu ............ Raire du ski.A-pourrasB-pourraisC-pouvaisD-as pu3- La réception...........par le Maire.A- sera offertB-offiraC-sera offerteD-est offtert4- Est-ce que tu .................. Nous voir dimanche prochain?A-viensB-viendrasC-venaisD-viendre5- ............... Langue parlez vous?A- QuelleB- QuelsC- QuellesD- Quel
6- ............... Est-ce que le proffesseur parlera? A- De quoiB- QuiC- Qu"D- Lequel7- Peux-tu me prêter le journal ....................... Tu as acheté ce matin.A- oùB- queC- quiD- dont8- Charles ne m"écrit pas ................ , il préfère me téléphonerA- souventB- tôtC- quelquefoisD- jamais9-Est-ce que tu veux ...... Du gâteau? Non, je n"ai pas plus faim.A- souventB- plusC- encoreD- trop10- Castor le chat et Pollux le chien .............. Entendent très bien; ils jouent toujours ensemble.A- s"B- ilsC- m"D- se
11- ............ , ce soir, je ne travaille pas, je suis trop fatiguéeA- MeB- MoiC- JeD- Mien12- Il continue son travaille............... Sa maladie.A- bien queB- malgréC- parce queD- puisque13- Parlez plus lentement................... Les élèves vous comprennent.A- pourB- pour queC- afin deD- en vue14- ..................... Ne va pas aujourd"hui?A- QueB- Qu"est-ce quiC- Qu"est-ce queD- Qui15- Tu as les............ Froides , mets des gants! A-jambesB- piedsC- brasD- mains
16- L"eau du bain est trop............pour moi, elle fait plus de 45ºC.A- chaudeB- tièdeC- fraicheD- froide17- Oh, J"............ Du bruit derrnière la porte. Qu"est-ce que c"est?A- écouteB- appelleC- entendsD- annonce18- Le mois..............., pendant les vacances de Pâques, Genevière ira voir ses amis en Espagne.A- dernierB-procheC- prochainD- passé19- Il n"y a plus de pain pour ce soir. Tu peux en................... En rentrant?A- acheterB- donnerC- vendreD- payer20- Il marche................... Pour ne pas faire de bruit, il ne faut pas réveiller Karine. A- loinB-derrièreC- doucementD- rapidement
bạn thử chấm sem minh`dc mấy Đ nha 1c 2B 3c 4c 5a 6d 7b 8a 9b 10a 11b 12b 14d 15d 16a 17a 18c 19a 20c
4 B6 A9 C11 B13 B14 B17 C
4- Est-ce que tu .................. Nous voir dimanche prochain? A-viens B-viendras C-venais D-viendre
Parler à q"1: nói cùng với aiParler de qqc : nói tới cái gìđông từ bỏ Parler luôn đi kèm theo giới từ ở chỗ này , chỉ có đáp án A là thỏa mãn có giới trường đoản cú còn các đáp án khác thì ko => lựa chọn A
9-Est-ce que tu veux ...... Du gâteau? Non, je n"ai pas plus faim. A- souvent B- plus C- encore D- trop
Câu này dịch đúng nghĩa thì là : - bạn có còn ao ước 1 ít bánh nữa không? - ko , tôi không đói nữa .vì cố phải thực hiện "encore" là phù hợp với văn cảnh tuyệt nhất .
Câu này sử dụng đại tự :" Tôi ấy à , về tối nay tôi ko đi làm, tôi quá mệt mỏi"
Câu này sẽ không thể dùng "Qui" được . Giờ đồng hồ Pháp không cần sử dụng "tùy tiện" như tiếng Việt bản thân . Tín đồ ta không nói , "Hôm nay ai ko đến" nhưng mà thường nói "Người chưa đến là ai" > Đúng là giờ đồng hồ Việt mình dễ dàng thật
đây là đề ôn thi của bon tớ , dùng cho cả tốt nghiệp lẫn ĐHtheo tớ thì cùng với đề TN thì hơi nhiều câu cạnh tranh còn với đề ĐH thì hơi dễ dàng ^^tớ vẫn sửa lại rồi , cảm ơn các bạn nhắc nhở