Bài Tập Về Mệnh Đề Quan Hệ Có Đáp Án

     

Mệnh đề quan hệ tình dục (Relative clauses) là công ty đề trung tâm của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Trong công tác tiếng Anh trung học tập hoặc trung học ít nhiều các các bạn sẽ được học lý thuyết và không hề ít bài tập liên quan. Dưới là một số dạng bài tập mệnh đề quan tiền hệ giúp học sinh thực hành trước khi bước đầu thực hiện các bài tập tại lớp hoặc bài xích kiểm tra giỏi nhất.

Bạn đang xem: Bài tập về mệnh đề quan hệ có đáp án

*

Giải các bài tập mệnh đề quan hệ

Exercise 1: Chọn lời giải đúng nhất

1.Mr.John, ______ is living next to my house, is a good lawyer.

A. That B. Who C. Whom D. What

2. The cake ______ I liked was cooked by my sister.

A. Which B. Whom C. Who D. What

3. An architect is someone ______ designs buildings.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

4. The place ______ his family spent their holiday was really wonderful.

A. What B. Who C. Where D. Which

5. The man ______ lives next house is very humorous.

A. Who B. That C. Whom D. What

6. This restaurant ______ we ate was very delicious.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

7. The museum ______ I likes visiting on Sunday is interesting.

A. What B. Who C. Which D. Where

Exercise 2: Rút gọn các mệnh đề quan lại hệ

1.Mr.Phong who lives near my house is a good doctor.

➔ _______________________________________.

2. The book which was written by Kim Lan is very interesting.

➔ _______________________________________.

3. Minh was the first student who was interviewed.

➔ _______________________________________.

4. Khô nóng was the only girl who come to class early.

➔ _______________________________________.

5. This is the nicest restaurant that I have ever eaten.

➔ _______________________________________.


Exercise 3: Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

1.Mr.Thuy loves book. The book has happy endings.

➔ _______________________________________.

2. His family drank the fruit juice. He bought the fruit juice.

➔ _______________________________________.

3. The xe đạp was stolen. My brother gave me the bike.

➔ _______________________________________.

4. Hoa likes the shirt. My sister is wearing it.

➔ _______________________________________.

5. That is a company. It produces shoes.

➔ _______________________________________.

6. This is a office. Jim works in it.

➔ _______________________________________.

Xem thêm: Cách Lập Mẫu Phương Án Vay Vốn Ngân Hàng, Mẫu Phương Án Vay Vốn Kinh Doanh

7. I didn’t know the reason. Wind was absent from school for the reason.

➔ _______________________________________.

8. This is the cat. Its owner is Japan.

➔ _______________________________________.

9. The girl was on TV yesterday. I am meeting the girl now.

➔ _______________________________________.

10. The village is small. She was born in it.

➔ _______________________________________.

Exercise 4: Tìm cùng sửa lỗi sai.

1.The chair which my parents is sitting is collapsed.

2. The man lớn stand at the window is my husband.

3. The only house to be paint last week was Tom’s.

4. She made an offer whom they can’t accept.

5. Linda hasn’t decided the day which she’ll go to Korea.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.Chọn B (Who cầm cố thể mang đến Mr.John)

2. Lựa chọn A (Which thay thế cho the cake)

3. Chọn D (who sửa chữa thay thế cho an architect – kiến trúc sư)

4. Lựa chọn C (where thay thế sửa chữa cho the place)

5. Chọn B (that sửa chữa thay thế cho that man vì đó là mệnh đề chưa được xác định)

6. Chọn B (where thay thế sửa chữa cho this restaurant)

7. Chọn C (which thay thế sửa chữa cho the museum)

Exercise 2:

1.Mr.Phong living near my house is a good doctor.

2. The book written by Kim Lan is very interesting.

3. Minh was the first student lớn be interviewed.

4. Hanh hao was the only girl to lớn come to lớn class early.

5. This is the nicest restaurant to lớn have eaten.

Exercise 3:

1. Mr.Thuy loves book which has happy endings.

2. His family drank the fruit juice which he bought.

3. The xe đạp was stolen which my brother gave me.

4. Hoa likes the shirt that my sister is wearing.

5. That is a company which produces shoes.

6. This is a office where Jim works.

7. I didn’t know the reason why Wind was absent from school.

8. This is the cat whose owner is Japan.

9. The girl was on TV yesterday whom I am meeting now.

10. The village is small where/in which he was born.

Xem thêm: Tổng Hợp Gia Đình Từ Trong Tiếng Anh Các Vật Dụng Trong Gia Đình

Exercise 4:

1.is ➔ are (my parents là danh trường đoản cú số nhiều)

2. Khổng lồ stand ➔ standing (đây là dạng câu rút gọn chủ động)

3. Paint ➔ painted (đây là dạng câu rút gọn bị động)

4. Whom ➔ which (dùng đại từ which chứ chưa phải dùng whom – của người mà)

5. Which ➔ on which/when (thay chũm cho the day – chỉ thời gian)

Hoàn thành một số bài tập mệnh đề quan hệ giới tính và chất vấn lại tác dụng phía dưới cùng của bài viết. Chúc chúng ta học tốt môn giờ đồng hồ Anh.