BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

     

Trong giờ đồng hồ Anh thì thừa khứ kết thúc có cách thực hiện khá phức tạp, dễ làm cho nhầm lẫn và cực nhọc khăn cho những người học. Trước khi bước đầu làm bài xích tập, họ hãy cùng ôn sang một chút kiến thức và kỹ năng cốt lõi tuyệt nhất của thì quá khứ trả thành nhé:

Tóm tắt bí quyết dùng thì vượt khứ hoàn thành

1. Giải pháp dùng

Diễn tả một hành động ra mắt trước một hành động khác trong quá khứDùng mô tả hành động trước 1 thời gian xác minh trong thừa khứSử dụng vào câu điều kiện loại III

Ví dụ: Hôm qua lúc cô ấy đến, cửa hàng chúng tôi đã ăn trưa xong.

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ hoàn thành

chúng tôi đã ăn trưa xong”: xẩy ra trước, phân tách ở thừa khứ trả thành

khi cô ấy đến”: xẩy ra sau, phân tách ở vượt khứ đơn

Câu hoàn chỉnh: Yesterday, we had had lunch when she arrived.


*

The tornado knocked down the tree that we had plant ( cơn lốc xoáy đang quật đổ chiếc cây mà shop chúng tôi đã trồng trước đó)


3. Công thức

+ S + had Ved/PII + O…

Trong đó: S (subject): nhà ngữ

Had: trợ cồn từ

VpII: đụng từ phân từ II

Ex: I had watched this film before I went khổng lồ bed yesterday.

(Tôi vẫn xem bộ phim truyện này trước lúc tôi đi ngủ ngày hôm qua)

– S + hadn’t Ved/PII + O…

Ex: My friend told me that she hadn’t learnt a lot before the test.

(Bạn tôi nói cùng với tôi rằng cô ấy đang không học những trước bài bác kiểm tra)

? Had + S + Ved/PII + O…?

Ex: Had she seen me before?

(Cô ấy đã gặp tôi trước đó đúng không?)

Bài tập thì quá khứ ngừng từ cơ bạn dạng tới nâng cao

I. Chấm dứt câu

When Hoa arrived at the theater, the film ____________(start).He ____________ (live) in Laos before He went to lớn Vietnam.After Lan ____________ (eat) the cake, Lan began lớn feel sick.If he ____________ (listen) khổng lồ me, he would have got the job.Linh didn’t arrive until I ____________ (leave).After they ____________ (finish) lunch, they went out.The tree was dead because it ____________ (be) arid all summer.I ____________ (meet) him somewhere before.They were late for the flight because they ____________ (forget) their passports.Linh told me she ____________ (study) a lot before the exam.The leaf was yellow because it ____________ (not/rain) all summer.The lamp went off because I ____________ (not/pay) the electricity bill.Hoa____________ (not/do) her homework, so she was in trouble.She ____________ (not/eat) so we went to lớn a restaurant.I couldn’t go into the cinema because I ____________ (not/bring) my tickets.He said that He ____________ (not/visit) the US before.Hoa and Lan ____________ (not/meet) before the exam.I ____________ (not/have) lunch when she arrived.She ____________ (not/use) điện thoại cảm ứng thông minh before, so I showed her how khổng lồ use it.Linh ____________ (not/study) for the exam, so she was very anxious.

II. Xong câu

The tornado destroyed the tent that we (build) ____________.She (not / be) ____________ khổng lồ Hanoi before 2018.When he went out to play, he (do / already) ____________ his homework.My sister ate all of the cake that our mum (make) ____________ .The nurse took off the plaster that she (put on) ____________ six weeks before.The waitress brought a drink that I (not / order) ____________ .I could not remember the song we (learn) ____________ three week before.The children collected mangos that (fall) ____________ from the tree.(she / phone) ____________ nam before she went lớn see him in Laos?He (not / ride) ____________ a elephants before that day.

III. Chuẩn bị xếp các câu sau và phân tách động từ bỏ (nếu có)

The/they/get/had/off/before/of/the/turn/light/office/out.By/begin/time/I/my/she/,/had/leave/the/quickly/work.After/finish/my/,/we/back/father/his/home/work/come.Before/go/had/an/novel/my/to/brother/read/interesting/he/bed.When/her/in/,/he/had/join/Linh/best friend/Bangkok/the/Ever/meet.Cuong/this/before/last night/had/text/he/went/translate/out.Hung/your/before/meet/had/email/he/use/you?When/I/arrive/had/hadn’t/my/lunch/parents.They/before/had/to/the meeting/speak/her.I/that/hadn’t/see/before/was/the man/sure/I.

IV. Tìm với sửa lỗi không nên (nếu có)

I had finished lunch before my parents come.By the time I had found the key, I hadn’t got into the house.Up until that moment, my younger sister never believed in love.Sunny ate dinner so she wasn’t hungry.When Bob graduated in university, he was in thành phố new york for 5 years.She wishes her friends didn’t go khổng lồ bed so early.My boyfriend didn’t meet me when I arrived.

V. Bài tập khoanh vào đáp án đúng nhất của thì thừa khứ trả thành

By the time he came home, we ……. ( sleep)

A. Had sleep

B.had slept

C. Slept

D.have sleep

I watched movie after I …….(complete) my homework.

A. Have completed

B. Had complete

C. Had completed

D. Completed

My father ……..(go) out when my sister arrived in the zoo .

A. Goes

B. Have gone

C. Has gone

D. Had gone

I ………(study) a little English before I went khổng lồ Singapore.

A. Study

B. Had studied

C. Had study

D. Have studied

Alice ________ a Vietnamese until he met Nam.

Xem thêm: Ebook ~ Ngữ Pháp Tiếng Anh Diễn Giải Lê Dũng, Ngữ Pháp Tiếng Anh Diễn Giải

A. Had never met

B. Have never met

C. Never met

D. Never have met

Before we took a look around the shops, we …..(have) lunch.

A. Had had

B. Had

C. Have had

D. Have

(where / she / live)…… before she moved to lớn Shanghai?

A. Where did she live

B. Where had she lived

C. Where had she live

D. Where she had lived

Before I went to lớn bed, I …….(brush) my teeth

A. Have brushed

B. Had brushed

C. Brushed

D. Brush

Before my mother came home, my brother…… (prepare) food on the table.

A. Had prepared

B. Have prepared

C. Prepared

D. Had prepare

10. If she …… (tell) me the truth yesterday, I would have helped her.

A. Have tell

B. Had told

C.to

D. Tell

VI. Bài xích tập nâng cao thì vượt khứ hoàn thành

I was exhausted at the end of the test. I (write) ____________ for over three hours.When thieves stole my favourite leather wallet, I was really upset. I (have) ____________ it for over five years.Please step out of the truck, Mr.Đạt. Vày you realise you (drive) ____________ at over 100mph?We didn’t really want khổng lồ go và see the film again. We (already see) ____________ it twice – so we said “no” & we went to a shopping mall instead!I arrived over two hours late to the office and everyone in my company was working. Actually, they (work) ____________ for over three hours on the new project and I felt really guilty.The kitchen was full of pans when we arrived. Loan was in the kitchen & she (cook) ____________ a big meal for everyone at the party.It was a bit discomfiture lớn arrive at their house và find Linh looking so depressed. I think she (cry) ____________ before I got there.No-one even noticed when he got home. They (all watch) ____________ the favorite show on television.

Đáp án đưa ra tiết

I.

had startedhad livedhad eatenhad listenedhad lefthad finishedhad beenhad methad forgottenhad studiedhadn’t rainedhadn’t paidhadn’t donehadn’t eatenhadn’t broughthadn’t visitedhadn’t methadn’t hadhadn’t usedhadn’t studied

II.

had builthad not beenhad already donehad madehad put onhad not orderedhad learnedhad fallenhad she phonedhad not ridden

III.

The light had turned off before they got out of the office.By the time I began my work, she had left quickly.After my father finished his work, we came back home.Before my brother went lớn bed, he had read an interesting novel.When Linh met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.Cuong had translated this text before he went out last night.Had Hung used your thư điện tử before he met you?When my parents arrived, I hadn’t had lunch.They had spoken to lớn her before the meeting.I was sure that I hadn’t seen the man before.

IV.

come ➔ camehad found ➔ foundnever believed ➔ had never believedate ➔ had eatenwas ➔ had beendidn’t go ➔ hadn’t gonedidn’t meet ➔ hadn’t met

V.

BCDBAABBAB

VI. 

had been writing.had had.were driving.had already seen.had been working.was cooking.had been crying.were all watching.

Xem thêm: Bài Tập Toán 10 Trang 105 Sgk Đại Số 10, Bài 1 Trang 105 Sgk Đại Số 10

Có thắc mắc hoặc thắc mắc nào chúng ta hãy bình luận dưới để chúng ta cùng trao đổi nhé.