Bài Tập Về To V Và Ving Có Đáp Án

     

Các rượu cồn từ phân tách To V và Ving không cực nhọc nhưng thường có sự nhầm lẫn khá nhiều. Phát âm được điều này, chúng tôi đã tổng hợp các dạng bài tập về to V cùng Ving gồm đáp án cho các bạn với ước muốn củng cố kiến thức và né tránh những không đúng sót, lầm lẫn trong quá trình làm bài tập. Bạn hãy tham khảo các bài xích tập về to V và Ving (kèm đáp án) dưới đây nhé!

*

BÀI TẬP VỀ to lớn V VÀ V-ING

Exercise 1: Chia các động từ vào ngoặc sau đây thành dạng khổng lồ V hoặc Ving

1.Nam suggested ________ (talk) the children lớn school yesterday.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và ving có đáp án

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this fan hâm mộ and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) to music before _____ (go) to bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red mobile phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes & shoes.

12. Bởi you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you like ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used to lớn ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vày it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

20. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm cùng sửa lỗi sai trong câu bên dưới (nếu có)

1.Yesterday, Minh didn’t want to lớn coming to the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used to lớn running a lot but he doesn’t vày it usually now.

3. They’re going to have a small tiệc ngọt celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried lớn avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.


Exercise 3: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa không đổi

1.It isn’t necessary lớn play football with my best friends today.

➔ You don’t ________________________________________.

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …

➔ Thanh wastes …

4. Hanh hao said lớn him: “Remember lớn close all the window & turn off the lights before going out”.

Xem thêm: Chọn Định Nghĩa Đúng Nhất Của Đồng Vị, Phát Biểu Nào Đúng Về Đồng Vị

➔ khô hanh reminded ___________________________________________.

5. Linh told him: “Don’t forget lớn repair my bicycle”.

➔ Linh told him ___________________________________.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.Nam suggested ____talking____ (talk) the children to school yesterday.

(cấu trúc Suggest + Ving)

2. They decided _____to play____ (play) tennis with us last night.

(cấu trúc Decide + lớn Vinf)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this tín đồ and ____clean___ (clean) the house.

(cấu trúc Help + sb + Vinf)

4. We offer ____to make____ (make) a plan.

(cấu trúc Offer + lớn Vinf)

5. We required them ___to be_____ (be) on time.

(cấu trúc Require + sb + lớn Vinf)

6. Kim wouldn’t recommend him ____to go___ (go) here alone.

(cấu trúc Recommend + sb + lớn Vinf)

7. Before ____going____ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

(cấu trúc Before + Ving)

8. Minh is interested in ____listening____ (listen) to lớn music before ___going__ (go) khổng lồ bed.

(cấu trúc “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red thiết bị di động phone last week.

(cấu trúc Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her car.

(cấu trúc S + spend + time/money + Ving…)

11. It took me 2 hours ____to buy___ (buy) the clothes and shoes.

(cấu trúc It takes + sb + time/money + to lớn Vinf…)

12. Vì you have any money ____to pay____ (pay) for the hat?

(cấu trúc Have + to Vinf)

13. Would you lượt thích ____to visit____ (visit) my grandparents in Paris?

(cấu trúc Would you like + to lớn Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.

(cấu trúc Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).

(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used lớn ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.

(cấu trúc tobe used lớn + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.

(cấu trúc Stop + Ving)

18. Will she remember ____to collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vì chưng it?

(cấu trúc Remember + khổng lồ Vinf)

19. Jim forgot ____sending____ (send) this message last night.

(cấu trúc Forget + Ving)

20. Hung stopped ___to eat___ (eat) meat yesterday.

(cấu trúc Stop + khổng lồ Vinf)

Exercise 2:

1.to coming ➔ khổng lồ come (want + khổng lồ Vinf)

2. Running ➔ run (use + khổng lồ Vinf)

3. Celebrating ➔ lớn celebrate (have + khổng lồ Vinf)

4. Lớn avoiding ➔ to lớn avoid (try + to lớn Vinf)

5. Post ➔ khổng lồ post (forget + to lớn Vinf)

Exercise 3:

1.You don’t have lớn play football with my best friends today.

2. You suggested visting her parents the next week.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes Thanh 3 hours a day to vì the homework.

➔ Thanh wastes 3 hours a day doing the homework.

4. Hanh reminded to lớn close all the window và turn off the lights before going out .

Xem thêm: Biên Độ Nhiệt Độ Năm Thấp Nhất Ở Đâu, Biên Độ Nhiệt Năm Thấp Nhất Ở Khu Vực A

5. Linh told him not khổng lồ repair her bicycle.

Ngoài các bài bác tập về khổng lồ V cùng Ving bao gồm đáp án, học sinh thực hành thêm một số bài tập giờ anh khác: