BÀI TOÁN LỚP 3 TRANG 73

     

a)(left. eginalign và eginmatrix 350 endmatrix \ và , \ endalign ight|eginmatrix dfrac7 \ endmatrix ) (left. eginalign và eginmatrix 420 endmatrix \ & , \ endalign ight|eginmatrix dfrac6 \ endmatrix )

(left. eginalign & eginmatrix 260 endmatrix \ và , \ endalign ight|eginmatrix dfrac2 \ endmatrix ) (left. eginalign & eginmatrix 480 endmatrix \ và , \ endalign ight|eginmatrix dfrac4 \ endmatrix )

b)(left. eginalign và eginmatrix 490 endmatrix \ và , \ endalign ight|eginmatrix dfrac7 \ endmatrix ) (left. eginalign & eginmatrix 400 endmatrix \ & , \ endalign ight|eginmatrix dfrac5 \ endmatrix )

(left. eginalign & eginmatrix 361 endmatrix \ và , \ endalign ight|eginmatrix dfrac3 \ endmatrix ) (left. eginalign & eginmatrix 725 endmatrix \ & , \ endalign ight|eginmatrix dfrac6 \ endmatrix )
Bạn đang xem: Bài toán lớp 3 trang 73

Lời giải:

a)

(left. eginalign & eginmatrix 350 \ 35,,, \ endmatrix \ và overlineeginalign & ,,,00, \ & ,,,,,,0, \ và ,,, overline,,,0, \ endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac750 \ eginmatrix \ \ endmatrix \ \ endmatrix ) (left. eginalign và eginmatrix 420 \ 42,,, \ endmatrix \ & overlineeginalign & ,,,00, \ & ,,,,,,0, \ & ,,, overline,,,0, \ endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac670 \ eginmatrix \ \ endmatrix \ \ endmatrix )

(left. eginalign và eginmatrix 260 \ 2,,,,, \ endmatrix \ và overlineeginalign và ,06, \ & ,,,,6, \ & ,,, overline,00, \ và ,,,,,,, 0 \ & ,,,,,,, overline0 , ,, endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac2130 \ eginmatrix \ \ \ \ endmatrix \ \ endmatrix ) (left. eginalign và eginmatrix 480 \ 4,,,,, \ endmatrix \ & overlineeginalign & ,08, \ và ,,,,8, \ & ,,, overline,00, \ và ,,,,,,, 0 \ & ,,,,,,, overline0 , ,, endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac4120 \ eginmatrix \ \ \ \ endmatrix \ \ endmatrix )

b)

(left. eginalign và eginmatrix 490 \ 49,,, \ endmatrix \ và overlineeginalign & ,,,00, \ và ,,,,,,0, \ và ,,, overline,,,0, \ endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac770 \ eginmatrix \ \ endmatrix \ \ endmatrix ) (left. eginalign và eginmatrix 400 \ 40,,, \ endmatrix \ & overlineeginalign & ,,,00, \ và ,,,,,,0, \ và ,,, overline,,,0, \ endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac580 \ eginmatrix \ \ endmatrix \ \ endmatrix )

(left. eginalign & eginmatrix 361 \ 3,,,,, \ endmatrix \ & overlineeginalign và ,06, \ & ,,,,6, \ & ,,, overline,01, \ và ,,,,,,, 0 \ và ,,,,,,, overline1 , ,, endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac3120 \ eginmatrix \ \ \ \ endmatrix \ \ endmatrix ) (left. eginalign & eginmatrix 725 \ 6,,,,, \ endmatrix \ & overlineeginalign & ,12, \ & ,12, \ và ,,, overline,05, \ & ,,,,,,, 3 \ và ,,,,,,, overline2 , ,, endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac3241 \ eginmatrix \ \ \ \ endmatrix \ \ endmatrix )

Lưu ý : với phép phân tách còn dư, số dư khi nào cũng nhỏ tuổi hơn số chia.
Xem thêm: Ta Có 2 Lệnh Sau X=8 If X 5 Then X := X +1, Ta Có 2 Lệnh Sau: X:= 8 If X>5 Then X := X +1

Tham khảo giải thuật các bài bác tập phân chia số có tía chữ số đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) khác • Giải bài xích 1 trang 73 - SGK Toán lớp 3 Tính:a)(left.... • Giải bài 2 trang 73 - SGK Toán lớp 3 1 năm có(365)... • Giải bài 3 trang 73 - SGK Toán lớp 3 Hãy điền Đ (Đúng), S...


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 56 : Nhân Một Số Thập Phân Với 10, 100, 1000

Mục lục Lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật - Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 •Chương 2: Phép nhân và phép phân chia trong phạm vi 1000 - Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 •Chương 3: những số cho 10 000 - Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 •Chương 4: những số mang lại 100 000 - Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm - Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3