BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2018 MỚI NHẤT

     
Để đánh giá lại hạn chế, thiếu sót của bản thân, Đảng viên đều phải tự làm bạn dạng kiểm điểm làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng mỗi cuối năm. Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo quy định mới nhất tại chỉ dẫn số 21.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên năm 2018 mới nhất


*
Mục lục bài bác viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ cùng tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ thiết yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, tác dụng đạt được

1. Về bốn tưởng bao gồm trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về tư tưởng bao gồm trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học Module 24, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Th24

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc……………………..……………………………..

- việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 biểu hiện, cá nhân tự dìm diện)………………………………………..…………..

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao

- Việc tiến hành chức trách, quyền lợi theo cách thức (Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- tác dụng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan cho kết quả, hạn chế, điểm yếu ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do mình phụ trách……………………...….

Tự review về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Việc thực hiện cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 ngôn từ nêu trên)……………….……………

2. Lý do của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả khắc phục đa số hạn chế, khuyết điểm đã có cấp tất cả thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra rằng ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, yếu điểm (đã được xung khắc phục; đang khắc phục, nút độ tương khắc phục; không được khắc phục); đa số khó khăn, vướng mắc (nếu có); trọng trách của cá nhân……………………………………………………...

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vụ việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá nhân đối cùng với từng sự việc được gợi nhắc kiểm điểm……………….…..

V. Nắm rõ trách nhiệm của cá thể đối với hồ hết hạn chế, yếu điểm của lũ (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhấn mức xếp một số loại chất lượng

1. Xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

□Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ hoàn thành nhiệm vụ

□Không ngừng nhiệm vụ

2. Xếp một số loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ dứt nhiệm vụ

□Không xong xuôi nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- dìm xét, đánh giá của tín đồ quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- nấc xếp loại quality công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên cùng đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- dấn xét, đánh giá của chi ủy:..............................................................................

Xem thêm: Đâu Không Phải Dụng Cụ Cơ Khí ? Đâu Không Phải Là Tên Dụng Cụ Cơ Khí

- chi bộ lời khuyên xếp nhiều loại mức chất lượng:..............................................................