Bảng tài khoản hành chính sự nghiệp

     

Không y như các doanh nghiệp thông thường, các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện bảng khối hệ thống tài khoản riêng biệt. Thông tư 107/2017/TT-BTC của bộ Tài chủ yếu đã pháp luật hệ thống thông tin tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp.

Bạn đang xem: Bảng tài khoản hành chính sự nghiệp


*
*
*
*
*

Khoản dự trù chi vận động phải report quyết toán theo mục lục giá thành Nhà nước.


Tài khoản 009

Tài khoản 009 (Dự toán chi tiêu XDCB) phản ảnh số dự trù kinh phí túi tiền Nhà nước giao và việc rút dự trù ra sử dụng được giá thành giao dự trù chi đầu tư chi tiêu XDCB (ngoài dự trù chi liên tiếp và không thường xuyên) tại những đơn vị.

Tài khoản 012

Tài khoản 012 (Lệnh đưa ra tiền thực chi) phản ảnh khoản chi phí được ngân sách chi tiêu cấp bằng Lệnh chi tiền thực bỏ ra vào thông tin tài khoản tiền gởi và vấn đề rút các khoản tiền giữ hộ ra sử dụng của 1-1 vị.

Tài khoản 013

Tài khoản 013 (Lệnh bỏ ra tiền tạm ứng) sử dụng trong số đơn vị hành chính sự nghiệp để theo dõi tình hình giá cả được cấp bằng Lệnh bỏ ra tiền trợ thì ứng và việc thanh toán với giá cả Nhà nước về các khoản đang được cung cấp tạm ứng.

Xem thêm: Bài 1 Trang 68 Toán 12 Hình Học 12, Giải Bài Tập 1, 2, 3 Trang 68 Sgk Hình Học 12

Tài khoản 014

Tài khoản 014 (Phí được khấu trừ, để lại) được sử dụng trong các đơn vị hành chính vì sự nghiệp gồm phát sinh các khoản phí tổn được khấu trừ, để lại theo hiện tượng của quy định về lệ chi phí và phí.

Tài khoản 018

Tài khoản 018 (Thu chuyển động khác được nhằm lại) phản chiếu về các khoản thu hoạt động khác được giữ lại được cơ quan tất cả thẩm quyền giao dự toán (hoặc không giao dự toán) cùng phải báo cáo quyết toán theo mục lục của chi phí Nhà nước.

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp (Xem tại đây).

Xem thêm: Cách Để Tìm Diện Tích Hình Tứ Giác, Tính Diện Tích Tứ Giác Biết 4 Cạnh

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp có rất nhiều điểm biệt lập so với công ty lớn thông thường. Vị đó, kế toán tài chính viên buộc phải nắm được danh mục tài khoản sử dụng trong số đơn vị hành chính sự nghiệp để vận dụng chính xác.