BIÊN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT

     
*

...loại rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Biên bản chuyển nhượng đất


*
Sơ vật dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ: …………………CN

………….., ngày…..tháng……năm…….

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Bên ủy quyền quyền thực hiện đất

Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm............................

- minh chứng nhân dân số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…...

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường xuyên trú: ……………………………………………………………………………………………

2. Mặt nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất

Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm............................

- minh chứng nhân dân số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…...

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):

- Đại diện cho (đối cùng với tổ chức): ………………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………………………………………… Fax...........................................(nếu có)

Thửa đất gửi nhượng

- diện tích s đất gửi nhượng: …………………………………………….. M2

- một số loại đất: ……………………….Hạng đất (nếu có) .................................

- Thửa số: …………………………………………………………………………

- Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………..

- Thời hạn thực hiện đất còn lại: ………………………………………………..

- Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất số: ……………………….do..........................................cấp ngày........ Mon ........ Năm…….

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

3. Phía hai bên nhất trí thực hiện việc ủy quyền quyền sử dụng đất theo các khẳng định sau trên đây :

- Giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất (bằng số) ........................................................................,

(bằng chữ) .................................................................................................................................

- Giá gửi nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, trang bị kiến trúc, cây nhiều năm và tài sản khác gồm trên đất) (bằng số) ...................................................................................................................................... ,

(bằng chữ) .......................................................................................................................... .........

- Tổng giá trị ủy quyền (bằng số) ..........................................................................................

(bằng chữ) ....................................................................................................................................

- Số tiền để cọc (nếu có) là (bằng số)............................................................................................. ,

(bằng chữ) ...................................................................................................................... .............

- Thời điểm thanh toán giao dịch .....................................................................................................................

- phương thức thanh toán: .............................................................................................................

Xem thêm: Soạn Sinh Học Lớp 8 Bài 2 - Bài 2: Cấu Tạo Cơ Thể Người

- Bên chuyển nhượng ủy quyền phải chuyển giao đủ diện tích, đúng thực trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng ủy quyền và các tài sản hẳn nhiên cho bên nhận chuyển nhượng ủy quyền khi thích hợp đồng này còn có hiệu lực.

- Bên chuyển nhượng quyền thực hiện đất nộp thuế chuyển quyền áp dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền áp dụng đất, lệ tầm giá trước bạ ghi nợ trước đó (nếu có), lệ tổn phí địa chủ yếu theo cơ chế của pháp luật.

- bên nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời gian và phương thức thanh toán giao dịch đã cam kết.

- bên nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất nộp lệ phí tổn trước bạ.

4. Các cam đoan khác :

- Bên chuyển nhượng quyền thực hiện đất xin cam đoan thửa khu đất có bắt đầu hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không cố gắng chấp, ko bảo lãnh, không góp vốn (trừ ngôi trường hợp các bên bao gồm thỏa thuận). Nếu gồm gì gian giảo trong việc ủy quyền quyền sử dụng đất, công ty chúng tôi xin trọn vẹn chịu trọng trách trước pháp luật.

- bên nào không tiến hành những ngôn từ đã thoả thuận và khẳng định nói bên trên thì mặt đó yêu cầu bồi thường đến việc vi phạm luật hợp đồng tạo ra theo quy định của pháp luật.

- Các khẳng định khác........................................................................................................................

- vừa lòng đồng này lập trên .................................... Ngày .... Tháng ... Năm ... Thành ....... Bạn dạng và có giá trị giống hệt và tất cả hiệu lực tính từ lúc ngày được Ủy ban quần chúng cấp tất cả thẩm quyền xác nhận được đưa nhượng.

Đại diện Bên ủy quyền Đại diện mặt nhận ủy quyền

Quyền áp dụng Đất Quyền sử dụng Đất

(Ghi rõ bọn họ tên, chữ ký, dấu nếu có) (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ quan NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của cơ sở Địa bao gồm cấp huyện, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện nơi bao gồm đất gửi nhượng:

- Về sách vở và giấy tờ sử dụng: ……………………………………………………

- Về hiện trạng thửa đất: ………………………………………………..

Chủ áp dụng đất: ………………………………………………………..

Loại đất: …………………………………………………………………..

Diện tích: ………………………………………………………………….

Thuộc tờ phiên bản đồ số: …………………………………………………….

Xem thêm: Để Vẽ Các Hình Chiếu Vuông Góc Sử Dụng Phép Chiếu Vuông Góc Có Các Hình Chiếu Là

Số thửa đất: ………………………………………………………………

Đất áp dụng ổn định, không có tranh chấp: …………………………

- Về đk chuyển nhượng: ……………………………………….