Các dạng bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

     

Các thì trong tiếng anh, câu hỏi đuôi hay mệnh đề quan hệ luôn luôn là những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng trong bộ môn tiếng Anh lớp 9 mà bất cứ học sinh nào cũng cần ráng rõ. Để giúp chúng ta học sinh núm được những kiến thức này một cách kết quả nhất, bài viết dưới trên đây sẽ hỗ trợ nội dung lý thuyết cũng tương tự bài tập mệnh đề quan hệ nam nữ lớp 9 tất cả đáp án cho bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

Lý thuyết buộc phải nắm vững

Mệnh đề quan hệ nam nữ được sử dụng để bổ nghĩa mang đến danh từ bỏ hoặc câu đứng trước nó, hoặc rất có thể thay thế cho tất cả mệnh đề (that). Động từ quan hệ giới tính thường được đặt ở giữa câu. Lưu lại ý, sau đại từ quan hệ, rượu cồn từ đề xuất chia theo nhà ngữ đứng trước đó.

Liên quan: bài tập mệnh đề dục tình lớp 9 gồm đáp án

Mệnh đề quan liêu hệ bao gồm hai một số loại chính:

Mệnh đề quan hệ khẳng định (Defining relative clauses): dùng để làm thay thay danh tự đứng trước nó, danh tự không xác minh và không cần sử dụng dấu phẩy phân cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ không xác minh (Non-defining relative clauses): sử dụng khi danh từ bỏ là danh tự xác định, hỗ trợ thêm tin tức về một người, một thứ hoặc một sự việc đã được xác định. Được ngăn cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai lốt phẩy (,) hay vết gạch ngang (-).

Các đại từ tình dục thông dụng trong tiếng Anh:

Who:

thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người, đứng trước rượu cồn từ.

Cấu trúc: N (person) + WHO + V + O

Example: I told you about the woman who lives next door.

Whom:

sửa chữa cho danh tự chỉ người, đứng trước mệnh đề.

Cấu trúc: N (person) + WHOM + S + V

Example: I was invited by the professor whom I met at the conference.

Which:

thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ vật, đứng trước đụng từ hoặc mệnh đề.

Cấu trúc: N (thing) + WHICH + V + O

N (thing) + WHICH + S + V

Example: do you see the mèo which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

*

That:

thực hiện để sửa chữa cho who, whom, which vào mệnh đề tình dục quan hệ xác định. Đứng sau đối chiếu hơn nhất, sau các từ: only, the first, the last. Sau các đại từ bỏ bất định, đại từ che định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Không thực hiện that lúc trước đó gồm giới từ, trước đó bao gồm dấu phẩy hoặc trong mệnh đề tình dục không xác định.

Example: He was the most interesting person that I have ever met.

Whose:

Chỉ thiết lập của tín đồ hoặc vật, thay cho các từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s.

Cấu trúc: N (person, thing) + WHOSE + N + V

Example: vì chưng you know the boy whose mother is a nurse?

Một vài trạng từ ít thông dụng hơn:

Why:

Đứng đầu mệnh đề chỉ lý do, thay thế sửa chữa cho nhiều for the reason, for that reason…

Cấu trúc: N (reason) + WHY + S + V

Example: I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

Where:

thay thế cho tự chỉ xứ sở “there”.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 8 Tức Cảnh Pác Bó Ngữ Văn 8 Chi Tiết, Tức Cảnh Pác Pó

Cấu trúc: N (place) + WHERE + S + V

Where = on/ in/ at + which

Example: The hotel where we stayed wasn’t very clean.

*

When

sửa chữa cho mệnh đề chỉ thời gian “then”

Cấu trúc: N (time) + WHEN + S + V

When = on/ in/ at + which

Example: I don’t know the time when she will come back.

Bài tập mệnh đề quan hệ giới tính lớp 9 bao gồm đáp án

Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT:

The men _______ lives next-door are English. The dictionary _______ you gave me is very good. Vì chưng you know the girls _______ are standing outside the church? The police are looking for the thief _______ got into my house last night. The chocolate _______ you like comes from the United States. I have lost the necklace _______ my mother gave me on my birthday. A burglar is someone _______ breaks into a house & steals things. Buses _______ go to the airport every half hour. I can’t find the key _______ opens this door. I gave you a book _______ had many pictures. I don’t like the boy _______ Sue is going out with. Did you see the beautiful dress _______ she wore yesterday. The man _______ she is going to lớn marry is very rich. This is the ngân hàng _______ was robbed yesterday. He wore a mask _______ made him look lượt thích Mickey Mouse.

Fill in the blanks with WHO, WHICH or WHOSE:

He arrived with a friend ______ waited outside in the car. The man ______ thiết bị di động was ringing did not know what khổng lồ do. The oto ______ the robbers escaped in was a BMW. The woman ______ daughter was crying tried to lớn calm her down. The postman ______ works in the village is very old. The family ______ car was stolen last week is the Smiths. The cowboy ______ is wearing a red shirt looks very funny. A bus is a big car ______ carries lots of people. The volunteers, ______ enthusiasm was obvious, finished the work quickly. Children ______ lượt thích music are often good at mathematics. The engineers ______ designed the building received an award. The girl ______ recited the poem is my niece. The townspeople, ______ pride in their community is well- known, raised enough money lớn build a new town hall. The Pacific Ocean, ______ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean. The newspaper to ______ we subscribe is delivered regularly.
*

Đáp án

Who Which Who Who Which Which That That Which Which Who Which Whom Which Which

Chọn câu trả lời đúng

Mr. Ken, …………. Is living next door, is a dentist.

A. That B. Who C. Whom D. What

The man ………….she wanted lớn see her family.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

The woman ………….came here two days ago is her professor.

A. Who B. That C. Whom D. What

Freedom is something for ………….millions have given their lives.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

Blair has passed the exam last week, ………….is great news.

A. Who B. That C. Which D. Whom

The film about ………….they are talking about is fantastic.

A. Who B. Which C. Whom D. That

He is the boy ………….is my best friend.

A. That B. Whom C. Who D. A& C

I live in a pleasant room ………….the garden.

A. Khổng lồ overlook B. Overlooking C. Overlooked D. Which overlooking

The pilot was the only man ………….after the crash.

Xem thêm: Khái Quát Văn Tự Của Văn Học Hiện Đại Và Văn Học Hiện Đại, So Sánh Văn Học Hiện Đại Và Văn Học Trung Đại

A. Was rescued B. Rescued C. Rescuing D. Lớn be rescued

I’ll see you near the post office ………….we met the other day.

A. Which B. Where C. When D. Why

Đáp án

1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. D 10. B

Trên đấy là một vài bài tập mệnh đề quan hệ nam nữ lớp 9 tất cả đáp án và triết lý cần vậy vững. Hãy có tác dụng thật nhiều bài bác tập và nâng cấp trình độ tiếng Anh của chính mình bạn nhé!