CÁC TÍNH CÁCH TRONG TIẾNG ANH

     

Khi diễn tả một người, ở kề bên ngoại hình của fan đó, các bạn còn phải biểu đạt tính cách nữa đúng không ạ nào? Trong giờ tiếng Việt bao gồm cả trăm ngàn từ vựng để chỉ tính cách của người nào đó, tuy vậy trong giờ đồng hồ Anh thì sao nhỉ? bạn biết được bao nhiêu từ như vậy? Trong nội dung bài viết này, hãy cùng giayphutyeuthuong.vn khám phá 200+ từ bỏ vựng chỉ tính phương pháp tiếng Anh nhé!


*
Miêu tả tính giải pháp tiếng Anh

1. Tính từ bỏ chỉ tính biện pháp tích cực

Tính cách có thể được phân chia thành hai nhóm chính: Tính cách tích cực và lành mạnh và tính bí quyết tiêu cực. Tính cách lành mạnh và tích cực là số đông tính phương pháp bạn cần có hoặc bắt buộc trau dồi. Hãy cùng tìm hiểu xem các bạn có bao nhiêu nét tính biện pháp tích cực sau đây nhé!


*
Tính cách tích cực trong tiếng Anh
Từ vựngPhiên âmNghĩa
Ambitious/æmˈbɪʃəs/Có các tham vọng
Adaptable/ə’dæptəbl/Có thể ưa thích nghi, có thể thích ứng
Adorable/ə’dɔ:rəbl/Đáng yêu, xứng đáng quý mến
Affectionate/ə’fek∫nit/Thân mật, trìu mến
Aggressive/ə’gresiv/Tháo vát, xông xáo, năng nổ
Alluring/ə’lujəriη/Quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, tất cả duyên, làm cho say mê, có tác dụng xiêu lòng
Active/ˈæk.tɪv/Tích cực
Alert/əˈlɝːt/Cảnh giác
Brave/breɪv/Anh dũng, dũng cảm, anh hùng
Beneficent/bi’nefisənt/Hay làm cho phúc, hay thao tác thiện, từ bỏ tâm, yêu thương người, nhân từ
Benign/bi’nain/Tốt, nhân từ, vơi hiền
Brilliant/ˈbrɪliənt/Tài ba, xuất chúng
Bright/braɪt/Sáng dạ, thông minh, cấp tốc trí, sáng sủa sủa, rực rỡ, sáng ngời, rạng rỡ
Calm/kɑːm/Điềm tĩnh, điềm đạm
Capable/’keipəbl/Có năng lực, thạo, giỏi, tất cả khả năng
Considerate/kənˈsɪd.ɚ.ət/Chu đáo, chu toàn
Careful/ˈkeəfl/Cẩn thận, thận trọng
Charming/ˈtʃɑːmɪŋ/Mê hoặc, quyến rũ
Courageous/kəˈreɪdʒəs/Gan dạ
Cautious/kɑː.ʃəs/Thận trọng
Cheerful/ˈtʃɪəfl/Vui vẻ
Confident/ˈkɒn.fɪ.dənt>/Tự tin
Composed/kəmˈpoʊzd>/Điềm đạm, điềm tĩnh, bình tĩnh
Competitive/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/Có tính cạnh tranh
Creative/kriˈeɪ.t̬ɪv/Sáng tạo
Clever/ˈklev.ɚ/Thông minh, nhanh trí
Dependable/dɪˈpen.də.bəl/Đáng tin cậy
Delicate/ˈdel.ə.kət/Khéo léo, tinh tế
Daring/ˈdeərɪŋ/Táo bạo
Diligent/ˈdɪl.ə.dʒənt/Chăm chỉ
Easy-going/ˌiːzi ˈɡəʊɪŋ/Dễ gần
Enthusiastic/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/Hăng hái, nhiệt độ tình
Extroverted/ˈɛkstrəˌvɜrtɪd/Hướng ngoại
Eager/ˈiːɡər/Nhiệt tình
Energetic/ˌenəˈdʒetɪk/Hoạt bát
Frank/fræŋk/Thành thật
Introverted/ˈɪn.trə.vɝː.t̬ɪd/Hướng nội
Exciting/ɪkˈsaɪtɪŋ/Thú vị
Faithful/ˈfeɪθ.fəl/Trung thủy
Friendly/ˈfrendli/Thân thiện, thích khách
Funny/ˈfʌn.i/Vui vẻ, vui tính
Modest/Modest/Khiêm tốn, khiêm nhường
Mature/məˈtʃʊər/Trưởng thành
Merciful/’mə:siful/Nhân từ, khoan dung
Nice/naɪs/Tốt, xuất sắc bụng
Naive/naɪˈiːv/Ngây thơ
Passionate/pæʃ.ən.ət/Sôi nổi
Generous/ˈdʒenərəs/Hào phóng, phóng khoáng
Gentle/ˈdʒen.t̬əl/Nhẹ nhàng, cao quý, vơi dàng
Hardworking/ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/Chăm chỉ, chịu đựng khó
Honest/ˈɑː.nɪst/Trung thực
Hospitality/ˌhɑː.spɪˈtæl.ə.t̬i/Hiếu khách
Humble/ˈhʌm.bəl/Khiêm tốn
Helpful/ˈhelpfl/Hay góp đỡ
Observant/əbˈzɝː.vənt/Tinh ý
Patient/ˈpeɪ.ʃənt/Kiên nhẫn
Imaginative/ɪˈmædʒ.ə.nə.t̬ɪv/Giàu trí tưởng tượng
Impartial/im’pɑ:∫əl/Công bằng, không thiên vị, vô tư
Industrious/in’dʌstriəs/Cần cù, siêng năng
Polite/pəˈlaɪt/Lịch sự
Positive/ˈpɑː.zə.t̬ɪv/Tích cực
Loyal/ˈlɔɪ.əl/Trung thành, chân thành, thành thật
Lovely/ˈlʌv.li/Dễ thương, xứng đáng yêu
Studious/ˈstjuːdiəs/Chăm học
Strong/strɒŋ/Mạnh mẽ
Smart/smɑːt/Thông minh
Skilful/ˈskɪlfl/Thành thục, khéo léo
Sincere/sɪnˈsɪr/Thành thật
Sociable/soʊ.ʃə.bəl/Hòa đồng với đa số người
Serious/sɪr.i.əs>/Nghiêm túc
Soft/sɑːft/Dịu dàng
Understanding/ˌʌn.dɚˈstæn.dɪŋ/Thấu hiểu
Intelligent/ɪnˈtel.ə.dʒənt/Thông minh
Talented/ˈtæl.ən.tɪd>/Có tài năng
Optimistic/ˌɑːp.təˈmɪs.tɪk/Lạc quan
Rational/ˈræʃ.ən.əl>/Có chừng mực, gồm lý trí
Responsible/rɪˈspɒnsəbl/Có trách nhiệm
Resourceful/rɪˈsɔːsfl/Tháo vát, khôn khéo
Humorous/ˈhjuː.mɚ/Hài hước
Outgoing/ˈaʊt.ɡoʊ.ɪŋ/Cởi mở
Open-minded/ˌoʊ.pənˈmaɪn.dɪd/Cởi mở, thoáng (tư tưởng)
Optimistic/,ɒpti’mistik/Lạc quan
Tactful/Tacful/Lịch thiệp
Talkative/ˈtɑː.kə.t̬ɪv>/Hoạt ngôn
Truthful/ˈtruːθ.fəl/Trung thực thiệt thà
Timid/ˈtɪm.ɪd/Rụt rè, bẽn lẽn
Thoughtful/ˈθɔːtfl/Trầm tư, chín chắn
Wise/waɪz/Thông thái, khôn ngoan, uyên bác
Witty/ˈwɪti/Dí dỏm
Tính tự chỉ tính phương pháp tích cực

2. Tính từ bỏ chỉ tính cách tiêu cực

Trái cùng với tính cách tích cực và lành mạnh là tính bí quyết tiêu cực, chúng ta nên tránh gần như tính phương pháp này nhé. Dưới đó là một số tính bí quyết tiêu cực phổ biến trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Các tính cách trong tiếng anh


*
Tính từ bỏ chỉ tính biện pháp tiêu cực
Từ vựngPhiên âmNghĩa
Artful/’ɑ:tful/Xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo
Ashamed/ə’∫eimd/Xấu hổ, hổ thẹn, ngượng
Avaricious/,ævə’ri∫əs/Hám lợi, tham lam
Awful/’ɔ:ful/Rất nặng nề chịu, giận dữ vô cùng
Bad-tempered/’bæd’tempəd/Hay cáu, xấu tính, dễ dàng nổi nóng
Badly-behaved/’bædli bɪˈheɪvd/Thô lỗ
Blunt/blʌnt/Không ý tứ, lỗ mãng
Careless/’keəlis/Bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả
Caddish/’kædi∫Vô giáo dục, đểu cáng
Capricious/kə’pri∫əs/Thất thường, đồng bóng
Crazy/ˈkreɪ.zi/Điên, điên cuồng, ngớ ngẩn xuẩn
Crotchety/’krɔt∫iti/Cộc cằn
Crude/kru:d/Thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ
Cunning/’kʌniη/Xảo quyệt, ranh con vặt, láu cá, xảo trá
Cold-blooded/kou’hiərənt/Nhẫn tâm, tàn ác, có máu lạnh
Arrogant/’ærəgənt/Kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn
Bossy/ˈbɒsi/Hay không nên bảo người khác
Conceited/kənˈsiːtɪd/Tự phụ, kiêu ngạo, tự cao tự đại
Haughty/’hɔ:ti/Kiêu căng, ngạo nghễ
Clumsy/’klʌmzi/Vụng về, lóng ngóng
Cynical/’sinikəl/Hay hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, tốt nhạo báng, chế nhạo cợt
Demanding/dɪˈmɑːndɪŋ/Hay đòi hỏi
Foolish/ˈfuːlɪʃ/Ngu ngốc,ngốc nghếch, ngờ nghệch
Grumpy/ˈɡrʌmpi/Cục cằn, cáu bẳn
Greedy/’gri:di/Tham lam
Jealous/ˈdʒeləs/Hay ghen tị
Lazy/ˈleɪzi/Lười nhác
Mischievous/’mist∫ivəs/Tinh nghịch, tinh quái, ranh ma mãnh, láu lỉnh
Vain/vein/Kiêu ngạo, từ phụ
Cagey/’keidʒi/Kín đáo, cực nhọc gần, không tháo dỡ mở
Rude/ruːd/Thô lỗ
Selfish/ˈselfɪʃ/Ích kỷ
Sly/slaɪ/Ranh mãnh, láu cá, xảo quyệt
Stubborn/ˈstʌbən/Ương bướng, ngần ngừ nghe lời
Sight-fisted/ˌtaɪtˈfɪstɪd/Keo kiệt, hà tiện
Thrifty/’θrifti/Tằn tiện, huyết kiệm, dè xẻn
Tough/tʌf/Nghiêm khắc, cứng cỏi, cứng rắn
Tricky/’triki/Quỷ quyệt, gian xảo, thủ đoạn, cáo già
Uncouth/ʌnˈkuːθ/Quê kệch, thô lỗ
Strict/strɪkt/Nghiêm khắc, cứng rắn
Cold/kould/Lạnh lùng
Gruff/ɡrʌf/Cộc cằn
Insolent/ɪn.səl.ənt/Láo xược
Vulnerable/ˈvʌlnərəbl/Mong manh, dễ bị tổn thương
Tính từ chỉ tính giải pháp tiêu cực

3. Tính từ mô tả tính cách người việt nam Nam

Là một tín đồ con của Việt Nam, bạn có biết đồng bào ta bao hàm đức tính đặc thù đáng quý như thế nào không? Hãy thuộc giayphutyeuthuong.vn tìm hiểu ngay nhé.

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Patriotic/ˌpeɪtriˈɒtɪk/Yêu nước
Benevolence/bəˈnev.əl.əns/Khoan dung, độ lượng, rộng lớn lượng
Resourceful/rɪˈsɔːr.sfəl/Đảm đang, tháo dỡ vát
Modest/ˈmɑː.dɪst/Khiêm tốn, giản dị
Family-oriented/ˈfæm.əl.i ɔːr.i.en.t̬ɪd/Hướng về gia đình
Resilience/rɪˈzɪl.jəns/Kiên cường, táo tợn mẽ
Tính bí quyết người nước ta trong giờ Anh
*
Các chủng loại câu diễn tả tính cách bằng tiếng Anh

4. Một vài cấu trúc diễn đạt tính cách

Cấu trúc 1:

S + be (+ adv) + Adj

Cấu trúc này trực tiếp biểu đạt tính bí quyết của một người. Vào đó:

S: công ty ngữ

Lưu ý: Khi diễn tả tính cách tín đồ khác, chúng ta cũng có thể kết hòa hợp sử dụng các trạng từ chỉ mức độ (Adv) như:

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Very/ˈver.i/Rất, vô cùng
So/soʊ/Rất, quá
Quite/kwaɪt/Hơi hơi, một chút
Really/ˈriː.ə.li/Thật sự
A bit/bɪt/Một chút, một xíu
Slightly/ˈslaɪt.li/Hơi hơi
A little/ˈlɪt̬.əl/Một chút, một xíu
Relatively/ˈrel.ə.t̬ɪv.li/Khá là, khá
Các trạng tự chỉ mức độ sử dụng trong diễn tả người

Ví dụ:

Tom is a bit jealous whenever his wife talks lớn another man.

Tom có chút ghen tuông khi bà xã anh ta rỉ tai với người bọn ông khác.

She is very careful so her parents don’t need to worry her much.

Cô ấy là một người rất cẩn trọng vì vậy bố mẹ cô ấy ko phải lo lắng quá nhiều.

Cấu trúc 2:

S + be (+ a/ an) + Adj + N (person/ child/ people/ student…)

Cấu trúc này cũng cần sử dụng để miêu tả tính biện pháp một người, tuy vậy khi dịch thanh lịch tiếng Việt lại sở hữu nghĩa tương đối khác so với cấu trúc trên. Ráng thể, kết cấu này bao gồm nghĩa “Ai đó là một trong những người như thế nào”. Vào đó, “N” là danh từ. .

Ví dụ:

Lili is a very hard-working person, she is always the last one khổng lồ leave the office.

Lili là 1 trong những người thao tác rất chuyên chỉ, cô ấy luôn là người cuối cùng rời ngoài văn phòng.

Peter is a studious student, he always gets high marks at school.

Peter là một học viên chăm chỉ, anh ấy luôn đạt điểm trên cao ở trường.

Xem thêm: Đề Thi Ngữ Văn Lớp 9 Hk2 2017, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 9 Môn Ngữ Văn Năm Học 2017

Cấu trúc 3:

S + seem + Adj

Bạn dùng cấu trúc này để bỏng đoán hoặc cảm giác tính cách của người nào đó (chưa dĩ nhiên chắn). Cấu tạo mang nghĩa “Ai kia trông có vẻ như thế nào”.

Ví dụ:

Your daughter seems stubborn.

Con gái anh có vẻ như cứng đầu.

Your dad seems stricter than I expected.

Cha cậu dường như nghiêm khắc rộng tôi nghĩ về đó.

Cấu trúc 4:

S + look + adj

S + look lượt thích + (adj) N

Cấu trúc này dùng khi bạn thấy ai đó có tính cách thế nào (thông qua một việc như thế nào đó fan đó làm). Cấu trúc có nghĩa “Ai đó trông gắng nào”.

Ví dụ:

John looks so selfish when he doesn’t help anyone.

John nhìn thật ích kỷ khi cậu ta không hỗ trợ đỡ bất kỳ ai.

He ate everything, he looked so greedy.

Xem thêm: Language Trang 49 Unit 5 Lớp 10: Language, Unit 5 Lớp 10: Language

Cậu bé bỏng ăn hết toàn bộ mọi thứ, trông cậu bé bỏng thật tham ăn.