Cắt Chuỗi Trong C# Split

     

Xử lý chuỗi là một quá trình bắt buộc khi truyền nhận tài liệu trong lập trình. Trong bài xích này chúng ta sẽ học giải pháp sử dụng những hàm xử lý chuỗi nhé.

Bạn đang xem: Cắt chuỗi trong c# split

Bài 18 trong Serie học lập trình C tự A cho tới Z


Các hàm xử trí chuỗi trong c

Có rất nhiều phương thức giải pháp xử lý chuỗi quan trọng đặc biệt được tư tưởng trong tủ sách .


No.Phương thứcMô tả
1.strlen(string_name)trả về chiều dài của chuỗi string_name.
2.strcpy(destination, source)sao chép nội dung của chuỗi source tới chuỗi destination.
3.strcat(first_string, second_string)nối chuỗi trước tiên với chuối đồ vật hai. Hiệu quả được lưu vào chuỗi đầu tiên.
4.strcmp(first_string, second_string)so sánh chuỗi đầu tiên với chuỗi đồ vật hai. Nếu cả nhì chuỗi đông đảo giống nhau, nó đang trả về 0.
5.strrev(string)trả về chuỗi được đảo ngược.
6.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Hội Nghị Trung Ương 10 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 8 Khoá 12

strlwr(string)trả về chuỗi ký kết tự chữ thường.
7.strupr(string)trả về chuỗi ký kết tự chữ hoa.
*

Hàm strlen()

Hàm strlen() trả về chiều lâu năm của chuỗi, nó không đếm ký kết tự null ‘’.

Cú pháp:

int strlen(const char* s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char ch<20>="h", "i", "e", "p", "s", "i", "i", "t", ".", "c","o","m", ""; printf("Length of string is: %d",strlen(ch)); return 0; Kết quả

Length of string is: 12

Hàm strcpy()

Sao chép ngôn từ của chuỗi source cho tới chuỗi destination. Đây là một trong những hàm rất đặc biệt quan trọng khi xử lý chuỗi

Cú pháp:

char *strcpy(char *destination, const char *source)

Cách dùng:

#include #include int main() char ch<20>="k", "h", "u", "e", "n", "g", "u", "y", "e", "n",""; char ch2<20>; strcpy(ch2,ch); printf("Gia tri chuoi thu 2 la: %s",ch2); return 0; Kết quả

Gia tri chuoi thu 2 la: khuenguyen

Hàm strcpy chỉ xào nấu dữ liệu từ mảng B< > sang mảng A< >, giả dụ mảng A< > có kích thước nhỏ hơn mảng B< >thì sẽ xảy ra việc tràn tài liệu của mảng A< >.

Hàm Strcat()

Dùng để nối 2 chuỗi. Tác dụng được lưu lại vào chuỗi đầu tiên.

Cú pháp:


char *strcat(char *des, const char *source)

Cách dùng

#include #include int main() char ch<10>="h", "e", "l", "l", "o", ""; char ch2<10>=" ", "a","n","h","," "e","m",""; strcat(ch,ch2); printf("Gia tri cua chuoi dau tien la: %s",ch); return 0; Kết quả


Hàm strcmp()

Dùng để so sánh hai chuỗi cùng với nhau. Hàm sẽ đối chiếu hai chuỗi cùng với nhau và trả về các giá trị tương ứng.

Ta bao gồm 2 mảng s1<> cùng s2<>Nếu s1<> > s2<>, kết quả trả về là 1Nếu s1<> == s2<>, hiệu quả trả về là 0Nếu s1<> Cú pháp:

int strcmp(const char*s1, const char *s2)Cách dùng:

#include #include int main() char str1<20>,str2<20>; printf("Nhap chuoi 1: "); gets(str1);//reads string from console printf("Nhap chuoi 2: "); gets(str2); if(strcmp(str1,str2)==0) printf("2 chuoi bang nhau"); else printf("2 chuoi khong bang nhau"); return 0; Kết quả

Nhap chuoi 1 : helloNhap chuoi 2 : hello2 chuoi bang nha

Hàm strstr()

Dùng nhằm tìm kiếm sự xuất hiện trước tiên của chuỗi s2 vào chuỗi s1.

Cú pháp:

char *strstr(const char *s1, const char *s2)

Kết trái trả về của hàm là 1 con trỏ chỉ đến phần tử đầu tiên của chuỗi s1 bao gồm chứa chuỗi s2 hoặc quý giá NULL trường hợp chuỗi s2 không tồn tại trong chuỗi s1.

Cách dùng:

#include #include #include void main() char Chuoi<255>,*s; printf("Nhap chuoi: "); gets(Chuoi); s=strstr(Chuoi,"hoc"); printf("Chuoi trich ra: "); puts(s); getch(); Kết quả

Nhap chuoi: chuc cac ban hoc tap tot Chuoi trich ra: hoc tap tot

Hàm strupr()

Dùng để biến hóa chuỗi chữ thường xuyên thành chuỗi chữ hoa, tác dụng trả về của hàm là 1 con trỏ chỉ đến địa chỉ cửa hàng chuỗi được gửi đổi.


Cú pháp:

char *strupr(char *s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen lịch sự chu hoa: %s",strupr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: khue nguyen creatorChuoi vua nhap: khue nguyen creatorChuyen lịch sự chu hoa: KHUE NGUYEN CREATOR

Hàm strlwr

Muốn đổi khác chuỗi chữ hoa thành chuỗi toàn chữ thường, ta sử dụng hàm strlwr(), những tham số của hàm giống như như hàm strupr().

Xem thêm: Trạng Từ Chỉ Sự Thường Xuyên ~ Học Tiếng Anh Dành Cho Người Việt

Cú pháp:

char *strlwr(char *s)

Cách dùng:

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen thanh lịch chu thuong: %s",strlwr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: KHUE NGUYEN creatorChuoi vua nhap: KHUE NGUYEN creatorChuyen thanh lịch chu thuong: khue nguyen creator

Hàm strrev()

Hàm strrev(string) trả về một chuỗi được hòn đảo ngược

Cách dùng:

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap vao mot chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi la: %s",str); printf(" Chuoi bi dao nguoc la: %s",strrev(str)); return 0; Kết quả


Nhap vao mot chuoi: khue nguyen creatorChuoi la: khue nguyen creatorChuoi bi dao nguoc la: rotaerc neyugn euhk

Kết 

Sử dụng các hàm xử trí chuỗi cũng rất đơn giản, chúng được cung ứng sẵn trong tủ sách string, chúng ta chỉ cần lấy ra và áp dụng mà thôi.

Nếu thấy có ích hãy phân tách sẻ bài viết và thâm nhập nhóm Nghiện Lập Trình để giao lưu giữ và học hỏi nhé