Chỉ huy trưởng công trình tiếng anh

     

Để ship hàng việc học giỏi tiếng Anh nghành nghề xây dựng cho những người đi làm, giayphutyeuthuong.vn xin share bộ tự điển giờ đồng hồ anh chăm ngành xây đắp về tên gọi chức danh các bước trong nghành nghề dịch vụ xây dựng. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé.
Bạn đang xem: Chỉ huy trưởng công trình tiếng anh

*Xem thêm: Cách Học Thuộc Bảng Tuần Hoàn, Mẹo Ghi Nhớ Bảng Tuần Hoàn Hóa Học 10

People on site: bạn ở công trường thi công

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: máy thi công

Plants and equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng với thiết bị

Owner /’ounə/: công ty nhà, chủ đầu tư

Contracting officer: Viên chức quản lý hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt chủ đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức cai quản hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: nhân viên giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: kiến trúc sư hay trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình xây dựng

Officer in charge of safe và hygiene: Viên chức phụ trách vệ sinh an toàn lao cồn và môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư đảm bảo chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: team trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xuất bản dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư xử trí nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát điều tra viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: dự toán viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người phát thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: bạn học việc

Laborer: Lao đụng phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ nước ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ sắt ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: bên thầu

Main contractor: bên thầu chính

Sub-contractor: công ty thầu phụ
Xem thêm: Hình Ảnh Thả Diều Trên Cánh Đồng, Ven Sài Gòn, Đồng Quê Và Những Cánh Diều

*

khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh giành riêng cho nhà quản lý – VIP 1:1

giayphutyeuthuong.vn là tổ chức chuyên sâu đào tạo tiếng Anh cho những người đi có tác dụng duy...