Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4

     

TÀI LIỆU GỒM 5 PHẦN:

PHẦN I: phân chia ĐỘNG TỪ vào NGOẶC

PHẦN II: TÌM VÀ SỬA LỖI SAI

PHẦN III: VIẾT LẠI CÂU sao để cho NGHĨA KHÔNG ĐỔI

PHẦN IV: SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU

PHẦN V: ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI


Spinning Đang cài tài liệu...
mua file Word
cài đặt file PDF
Tài liệu này miễn phí download xuống

Xem hướng dẫn


0 các bạn hãy đăng nhập để review cho tài liệu này
TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 4 VÀ 5 CỰC tốt
*

TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 4 VÀ 5 CỰC HAY

TÀI LIỆU GỒM 5 PHẦN:

PHẦN I: chia ĐỘNG TỪ vào NGOẶC

PHẦN II: TÌM VÀ SỬA LỖI SAI

PHẦN III: VIẾT LẠI CÂU làm sao để cho NGHĨA KHÔNG ĐỔI

PHẦN IV: SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU

PHẦN V: ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI


0

5 - Rất có lợi 0


4 - tốt 0


3 - mức độ vừa phải 0


2 - Tạm chấp nhận 0


1 - Không bổ ích 0


Mô tả


TÀI LIỆU GỒM 5 PHẦN

:

PHẦN I: chia ĐỘNG TỪ vào NGOẶC

PHẦN II: TÌM VÀ SỬA LỖI SAI

PHẦN III: VIẾT LẠI CÂU làm thế nào cho NGHĨA KHÔNG ĐỔI

PHẦN IV: SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU

PHẦN V: ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

PHẦN I: phân chia ĐỘNG TỪ trong NGOẶC

B

à

i t

p I .B

à

i t

p thì hi

n t

i

đơ

n

v

à

hi

n t

i ti

ế

phường di

n

.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4

1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in hai

Duong town.

2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers

in the garden.

3. What _______________she (do)_____________? She (be)______________a

teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball và my brother

(play)________________soccer.

6. It is 9.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends,

and in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy

because I always (visit) ______________my granparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! A man (call)_________________you.

Xem thêm: Mẹo Ghi Nhớ Thứ Tự Tính Từ Trong Câu Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất

16. Keep silent ! I (listen )____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_______________at 5.00 a.m.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00.

20. Everyday , I (go) __________to school by bike .

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffe .

22. At the moment, I(read)_______________a book và my brother

(watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi ,and Ha (live)________________in sài gòn

City.

24. Hung and his friend (play)_______________badminton at the present.

25. They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.

Xem thêm: Cm Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ Siêu Hay, Soạn Bài Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ

26. Ha never (go)___________fishing in the winter but she always

(do)________ it in the summer.

bài tập đánh giá 1 lớp 5 chương trình mới tất cả lời giải chi tiết nhất


Theme 8.pdf


Theme 4.pdf


Theme 7.pdf


Theme 5.pdf


Theme 6.pdf


Theme 3.pdf


Theme 1 (1).pdf


Theme 2.pdf


những chuyên đề luyện thi giờ anh lớp 5


Đề soát sổ tiếng anh lớp 5


Phiếu bài bác tập bổ trợ kiến thức giờ đồng hồ anh lớp 5 K5-_PHIEU_BT_SO_38.doc


Phiếu bài tập hỗ trợ kiến thức giờ đồng hồ anh lớp 5 K5-_PHIEU_BT_SO_39.doc


Phiếu bài tập bổ trợ kiến thức giờ đồng hồ anh lớp 5 K5-_PHIEU_BT_SO_38.doc


Phiếu bài xích tập bổ trợ kiến thức giờ anh lớp 5 K5-_PHIEU_BT_SO_37.doc


Phiếu bài xích tập bổ trợ kiến thức giờ đồng hồ anh lớp 5 K5-_PHIEU_BT_SO_36.docx


Phiếu bài bác tập hỗ trợ kiến thức tiếng anh lớp 5 K5-_PHIEU_BT_SO_33.doc


Phiếu bài xích tập hỗ trợ kiến thức tiếng anh lớp 5 K5-_PHIEU_BT_SO_34.docx


Phiếu bài tập hỗ trợ kiến thức giờ đồng hồ anh lớp 5 K5-_PHIEU_BT_SO_32.doc


Phiếu bài bác tập hỗ trợ kiến thức tiếng anh lớp 5 K5-_PHIEU_BT_SO_35.docx