LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014 Môn: chất hóa học Mã đề: 739 giải mã : Thầy Đỗ Thành Giang Câu 1: mang đến sơ vật phản ứng sau: R + 2HCl (loãng) RCl 2 + H 2 ; 2R + 3Cl 2 2RCl 3 ; R(OH) 3 + NaOH (loãng) → NaRO 2 + 2H 2 O; sắt kẽm kim loại R là A. Cr. B. Al. C. Mg. D. Fe. R bao gồm hóa trị chuyển đổi => R có thể là fe hoặc Cr; lại thấy R(OH) 3 tan được vào NaOH Vậy R nên là Cr. Chọn A Câu 2: Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí co 2 (đktc) vào dung dịch cất 0,15 mol NaOH cùng 0,1 mol Ba(OH) 2 , nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là tất cả nOH - = 0,15 + 0,1.2 = 0,35 mol > 2nCO 2 => nCO 3 2- = nCO 2 =0,15 mol > nBa 2+ = 0,1 mol Vậy m BaCO 3 = 0,1.197 = 19,7 gam lựa chọn C. Nếu như không so sánh nCO 3 2- với bố 2+ các em sẽ dễ bị bẫy ở đáp án C. Câu 3: mang đến phản ứng SO 2 + 2KMnO 4 + H 2 O → K 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 SO 4 . Vào phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng trên, khi thông số của KMnO 4 là 2 thì hệ số của SO 2 là giải mã SO 2 nhường nhịn 2 e; KMnO 4 nhấn 5 e, vậy hệ số KMnO 4 là 2 thì SO 2 là 5 lựa chọn A Câu 4: Phương trình chất hóa học nào sau đây không đúng ? A. Ca + 2H 2 O → Ca(OH) 2 + H 2 . B. 2Al + fe 2 O 3 Al 2 O 3 + 2Fe. C. 4Cr + 3O 2 2Cr 2 O 3 . D. 2Fe + 3H 2 SO 4 (loãng) → sắt 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 . Lựa chọn D do khi phản nghịch ứng với H 2 SO 4 loãng, sắt chỉ bị lão hóa lên sắt 2+ Câu 5: Nung lếu láo hợp bao gồm 0,12 mol Al với 0,04 mol sắt 3 O 4 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Hòa tan trọn vẹn X trong hỗn hợp HCl dư thu được 0,15 mol khí H 2 với m gam muối. Cực hiếm của m là giải thuật Hướng tứ duy: khi bài xích toán tương quan đến muối bột thường họ sẽ nghĩ về ngay cho bảo toàn khối lượng Vậy m X + m HCl = m muối hạt + mH 2 + mH 2 O gồm m X = 0,12.27 + 0,04,232 = 12,52 gam ; n H 2 O = 4n sắt 3 O 4 = 0,16 mol với n HCl = 2nH 2 + 2nH 2 O = 0,62 mol Vậy m = 12,52 + 0,62.36,5 - 0,15.2 – 0,16.18 = 31,97 gam chọn C Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X có một ankan với một anken, nhận được 0,35 mol teo 2 cùng 0,4 mol H 2 O. Phần tram số mol của anken trong X là A. Gồm n ankan = nH 2 O - nCO 2 = 0,4 – 0,35 = 0,05 mol => n anken = 0,15 mol %n anken = 0,15: 0,2.100% = 75%. Chọn D Câu 7: hóa học X tất cả công thức phân tử C 6 H 8 O 4 . Cho một mol X phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp NaOH, thu được hóa học Y với 2 mol hóa học Z. Đun Z với dung dịch H 2 SO 4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y làm phản ứng với dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư), thu được hóa học T. đến T phản bội ứng cùng với HBr, chiếm được hai thành phầm là đồng phân kết cấu của nhau. Tuyên bố nào sau đây đúng? A. Chất T không có đồng phân hình học tập . B. Hóa học X phản nghịch ứng với H 2 (Ni, t o ) theo tỉ lệ mol 1: 3. C. Hóa học Y bao gồm công thức phân tử C 4 H 4 O 4 mãng cầu 2 . D. Hóa học Z làm mất đi màu nước brom. Giải thuật Z (CH 3 ) 2 O => Z là CH 3 OH => Z không làm mất màu nước Br 2 => loại D C 6 H 8 O 4 + 2NaOH → Y + 2CH 4 O Bảo toàn C, H, O, mãng cầu => Y là C 4 H 2 mãng cầu 2 O 2 => một số loại C bao gồm C 6 H 8 O 4 bao gồm 3 link π trong số ấy có 2COO cùng 1 C=C đề nghị phản ứng H 2 theo tỉ trọng mol 1 : 1=> nhiều loại B lựa chọn A Với câu hỏi này tất cả đáp án loại bỏ ta vừa làm cho vừa một số loại đáp án sẽ nhanh hơn Nếu làm cho tiếp: Y + H 2 SO 4 → T + na 2 SO 4 , T là C 2 H 2 (COOH) 2 T + HBr nhận được đồng phân kết cấu chứng tỏ tất cả 2 sp thì T đề nghị bất đối xứng • T là CH 2 =C(COOH) => T không tồn tại đồng phân hình học Câu 8: Nung nóng tất cả hổn hợp bột X bao gồm a mol Fe cùng b mol S trong khí trơ, công suất phản ứng bởi 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Mang lại Y vào dung dịch HCl dư, sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với H 2 bằng 5. Tỉ trọng a : b bằng giải thuật Fe + S → FeS Y gồm FeS, S, Fe; Y + HCl → Z tất cả H 2 và H 2 S từ tỉ khối tất cả nH 2 = 3 mol; nH 2 S = 1 mol • nFeS = nH 2 S = 1 mol; nFe = nH 2 = 3 mol => n fe bđ = a = 4 mol Nếu hiệu suất tính theo Fe: n FeS : n sắt bđ = 1: 4 = 25% (loại) Vậy công suất tính theo S: n FeS : n S = một nửa => b = 1 : 0,5 = 2 mol Vậy a : b = 4 : 2 = 2 : 1. Lựa chọn B Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol 1-1 chức vào 0,7 mol O 2 (dư), chiếm được tổng số mol các khí cùng hơi bởi 1 mol. Khối lượng ancol ban sơ đem đốt cháy là A. 8,6 gam. B. 6,0 gam. C. 9,0 gam. D. 7,4 gam. Nếu không đọc kĩ đề, chúng ta rất dễ làm cho nhầm thành câu trả lời A, cốt yếu của vụ việc là O 2 dư nhé. Cách 1 thử đáp án: trọn vẹn biết được công thức phân tử của những ancol lúc biết KLPT Với lời giải A bao gồm M = 8,6 : 0,1 = 86 đvC => C 5 H 10 O C 5 H 10 O + 7O 2 → 5CO 2 + 5H 2 O => (loại ) ở phản ứng này O 2 bội phản ứng toàn diện Với giải đáp B: M = 60 đvC => C 3 H 8 O C 3 H 8 O + 4,5O 2 → 3CO 2 + 4H 2 O Vậy sau phản bội ứng bao gồm 0,3 mol teo 2 , 0,4 mol H 2 O; 0,7- 0,45 = 0,25 mol O 2 =>∑n =0,95 mol nO 2 p/u = 0,85 mol vậy O 2 thiếu thốn => một số loại Chọn D cách 2: ancol khi mang đến thường rơi vào 2TH TH 1 : no C n H 2n+2 O Sau phản bội ứng tất cả 0,1n mol teo 2 ; (0,1n + 0,1) mol H 2 O; và x mol O 2 có 0,2n + x + 0,1 = 1 cùng bảo toàn O: 0,1 + 0,7.2 = 0,3n + 0,1 + 2x Giải hệ n = 4 với x = 0,1 Vậy m = 0,1.74 = 7,4 gam trong TH không kiếm được nghiệm ta làm thêm TH không no bao gồm 1C=C (nếu giải giải pháp thông thường chúng ta phải đặt C n H 2n + 2 – 2k O vì thế tính vẫn mất thời gian hơn) Câu 10: nhị este X, Y gồm cùng phương pháp phân tử C 8 H 8 O 2 và cất vòng benzen vào phân tử. đến 6,8 gam lếu láo hợp gồm X với Y tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản nghịch ứng về tối đa là 0,06 mol, thu được hỗn hợp Z cất 4,7 gam ba muối. Cân nặng muối của axit cacboxylic gồm phân tử khối to hơn trong Z là giải thuật Có n NaOH : nC 8 H 8 O 2 = 0,06 : 0,05 = 1,2 Vậy X, Y có cấu tạo: RCOOC 6 H 4 R’ (x mol) cùng R 1 COOR 2 (y mol) RCOOC 6 H 4 R’ + 2NaOH → RCOONa + R’C 6 H 4 ONa + H 2 O x 2x x R 1 COOR 2 + NaOH → R 1 COONa + R 2 OH y →y → y có x + y = 0,05; với 2x + y = 0,06 Giải hệ x = 0,01 mol; y = 0,04 mol Bảo toàn khối lượng: 6,8 + 0,06.40 = 4,7 + 0,01.18 + 0,04.(R 2 + 17) R 2 = 91 => R2 là C 6 H 5 -CH 2 - • Y là HCOOCH 2 -C 6 H 5 (0,04 mol) X với Y + NaOH tất cả 3 muối nên R H; vậy X là CH 3 COOC 6 H 5 (0,01 mol) Vậy mCH 3 COONa = 0,01.82 = 0,82 gam chọn A. Câu 11: cho bột fe vào hỗn hợp AgNO 3 dư, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan: A. Fe(NO 3 ) 2 , AgNO 3 , Fe(NO 3 ) 3 . B. Fe(NO 3 ) 2 , AgNO 3 . C. Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 . D. Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 . Lựa chọn C Dư AgNO 3 đề nghị Fe thành Fe(NO 3 ) 3 Câu 12: trái cây được bảo quản lâu rộng trong môi trường thiên nhiên vô trùng. Trong thực tế, fan ta thực hiện nước ozon để bảo vệ trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính hóa học nào sau đây? A. Ozon trơ về mặt hóa học . B. Ozon là hóa học khí bám mùi đặc trưng. C. Ozon là chất có tính lão hóa mạnh. D. Ozon không tác dụng được cùng với nước . Lựa chọn C các chất có tính oxi hóa táo bạo có tính gần kề trùng cao Câu 13: Trùng hòa hợp hiđrocacbon nào tiếp sau đây tạo ra polime dung nhằm sản xuất cao su đặc buna? A. 2-metylbuta-1,3-đien. B. Penta-1,3-đien. C. But-2-en. D. Buta-1,3-đien. Chọn D. Câu 14: Số đồng phân cấu tạo có cách làm phân tử C 8 H 10 O, cất vòng benzen, tác dụng được cùng với Na, không công dụng với dung dịch NaOH là giải mã C 8 H 10 O tính năng với na => bao gồm -OH, không tác dụng NaOH => -OH không liên kết trực tiếp benzen CH 2 -OH C- C CH 3 (3 đp) (2 đp) Vậy gồm 5 chất thỏa mãn nhu cầu Chọn B Câu 15: dung dịch X tất cả 0,1 mol K + ; 0,2 mol Mg 2+ ; 0,1 mol mãng cầu + ; 0,2 mol Cl - và a mol Y 2- . Cô cạn hỗn hợp X, thu được m gam muối bột khan. Ion Y 2- và cực hiếm của m là A. Và 56,5. B. Và 30,1. C. Và 37,3. D. Với 42,1. Ko thể tất cả vì MgCO 3 gồm kết tủa. Bảo toàn mol e có: n = (0,1 + 0,2.2 + 0,1 – 0,2) : 2 = 0,2 mol => m = 0,1.39 + 0,2.24 + 0,1.23 + 0,2.35,5 + 0,2.96 = 37,3 gam chọn C Câu 16: các thành phần hỗn hợp X có chất Y (C 2 H 8 N 2 O 4 ) và hóa học Z (C 4 H 8 N 2 O 3 ); vào đó, Y là muối bột của axit nhiều chức, Z là đipeptit mạch hở. Mang lại 25,6 gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, chiếm được 0,2 mol khí. Còn mặt khác 25,6 gam X công dụng với hỗn hợp HCl dư, thu được m gam hóa học hữu cơ. Cực hiếm của m là giải mã Y là muối nhiều chức cần Y là (COONH 4 ) 2 + 2NaOH → 2NH 3 Vậy n Y = 0,1 mol => n Z = 0,1 mol chức năng với HCl: (COONH 4 ) 2 + 2HCl → (COOH) 2 + 2NH 4 Cl C 4 H 8 N 2 O 3 + H 2 O + 2HCl→ M Vậy m hchc = 0,1.90 + (0,1.132 + 0,1.18 + 0,2.36,5) = 31,3 gam chọn B Câu 17: Trường vừa lòng nào sau đây không tạo ra CH 3 CHO? A. Lão hóa CH 3 COOH. B. Lão hóa không trọn vẹn C 2 H 5 OH bằng CuO đun nóng. C. Cho CHCH cùng H 2 O (t o , xúc tác HgSO 4 , H 2 SO 4 ). D. Thủy phân CH 3 COOCH=CH 2 bởi dung dịch KOH đun nóng. Chọn A Câu 18: cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong hỗn hợp hỗn hợp bao gồm HCl (dư) với KNO 3 , thu được dung dịch X chứa m gam muối với 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N 2 với H 2 . Khí Y tất cả tỉ khối so với H 2 bởi 11,4. Quý giá của m là tất cả n N 2 = 0,02 mol; nH 2 = 0,005 mol Tác nhân oxh Mg tất cả (H + + NO 3 - cùng H + ) Do có H 2 nên chắc chắn là NO 3 - phải hết => Vậy muối bột có: NH 4 Cl, MgCl 2 , KCl Bảo toàn mol e: 2.0,145 = 0,02.10 + 0,005.2 + 8 nNH 4 Cl => nNH 4 Cl = 0,01 mol Bảo toàn N: có nKNO 3 = 2nN 2 + nNH 4 Cl = 0,02.2 + 0,01 = 0,05 mol => nKCl = 0,05 mol Vậy m muối hạt = 0,05.74,5 + 0,01.53,5 + 0,145.95 = 18,035 gam lựa chọn D Câu 19: đến muối X công dụng với dung dịch NaOH dư, chiếm được dung dịch đựng hai chất tan. Khía cạnh khác, cho a gam hỗn hợp muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH) 2 , chiếm được 2a gam dung dịch Y. Phương pháp của X là A. KHS. B. NaHSO 4 . C. NaHS. D. KHSO 3 . A gam hỗn hợp X + a gam dung dịch Ba(OH) 2 nhận được 2a gam hỗn hợp Y. Chứng tỏ sau phản ứng không tồn tại kết tủa hoặc khí => loại KHSO 3 , NaHSO 4 muối X + NaOH dư, sau bội nghịch ứng dung dịch đựng 2 hóa học tan. Trong các số đó có NaOH đề xuất sau phản nghịch ứng chỉ có thêm một chất tan là một trong những muối ví như là KHS + NaOH dư → KOH + mãng cầu 2 S + H 2 O (loại vì gồm 3 chất) lựa chọn C Câu 20: phân chia 20,8 gam hỗn hợp có hai anđehit 1-1 chức là đồng đẳng tiếp nối thành nhì phần bằng nhau: - Phần một tính năng hoàn toàn cùng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 đun nóng, chiếm được 108 gam Ag. - Phần hai tính năng hoàn toàn cùng với H 2 dư (xúc tác Ni, t 0 ), thu được hỗn hợp X tất cả hai ancol Y cùng Z (M Y = 10,4 : 0,5 = 20,8 => tất cả HCHO(loại) Vậy chắc chắn là có HCHO (x mol); CH 3 đến (y mol)  Phần 2: CH 3 OH (0,2 mol) bội nghịch ứng H = 1/2 => nCH 3 OH p/ư = 0,1 mol C 2 H 5 OH (0,1 mol) phản bội ứng là a mol Bảo toàn khối lượng: 0,1.32 + a.46 = 4,52 + 18.(0,1 + a) : 2  a = 0,06 mol Vậy hiệu suất Z = 0,06: 0,1.100% = 60% chọn B Câu 21: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH, chiếm được một muối bột của axit cacboxylic Y cùng 7,6 gam ancol Z.


Bạn đang xem:


Xem thêm: Tại Sao Phân Tử Khối Của Oxi Là Bao Nhiêu? Phân Tử Khối Của Đơn Chất Khí Oxi Là 8Xem thêm: Bài Soạn Văn 8 Bài Nhớ Rừng Ngắn Nhất, Soạn Bài Nhớ Rừng (Trang 3)

Hóa học Y có phản ứng tráng bạc, Z hài hòa được Cu(OH) 2 mang đến dung dịch màu xanh da trời lam. Công thức cấu tạo của X là giải mã Z là C 3 H 6 (OH) 2 ; Z tổng hợp được Cu(OH) 2 => Z gồm dạng CH 3 -CH(OH)-CH 2 OH Y tráng Ag => Y là HCOONa Vậy CTCT là HCOOCH 2 CH(CH 3 )OOCH lựa chọn D Câu 22: Axit làm sao sau đấy là axit béo? A. Axit axetic. B. Axit glutamic. C. Axit stearic. D. Axit ađipic. Lựa chọn C Câu 23: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon ngay số nhóm –OH? A. Propan-1,2-điol. B. Glixerol. C. Ancol benzylic. D. Ancol etylic. Lựa chọn B Glixerol: C 3 H 5 (OH) 3 Câu 24: cho phản ứng hóa học : NaOH + HCl → NaCl + H 2 O. Bội nghịch ứng hóa học nào sau đây có thuộc phương trình ion thu gọn với phản ứng bên trên ? A. 2KOH + FeCl 2 → Fe(OH) 2 + 2KCl. B. NaOH + NaHCO 3 → mãng cầu 2 teo 3 + H 2 O. C. NaOH + NH 4 Cl → NaCl + NH 3 + H 2 O. D. KOH + HNO 3 → KNO 3 + H 2 O. Chọn D. Thuộc phương trình ion H + + OH - → H 2 O Câu 25: Nung rét bình kín đáo chứa a mol các thành phần hỗn hợp NH 3 cùng O 2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn cục NH 3 thành NO. Có tác dụng nguội với thêm nước vào bình, lắc hồ hết thu được 1 lít hỗn hợp HNO 3 có pH = 1, sót lại 0,25a mol khí O 2 . Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của a là giải mã Sau phản bội ứng dư oxi yêu cầu NH 3 hết; nNH 3 = nHNO 3 = 0,1 mol Xét trên toàn bộ quá trình: N -3 → N +5 + 8e; O 2 + 4e→ 2O -2 Vậy 8nNH 3 = 4nO 2 phản nghịch ứng => nO 2 p/ư = 0,8: 4 = 0,2 mol Vậy nNH 3 + nO 2 bội nghịch ứng = a – 0,25a = 0,3 mol  a = 0,4 mol lựa chọn B Câu 26: những dung dịch nào tiếp sau đây đều có tính năng với Al 2 O 3 ? A. Mãng cầu 2 SO 4 , HNO 3 . B. HNO 3 , KNO 3 . C. HCl, NaOH. D. NaCl, NaOH. Lựa chọn C. Al 2 O 3 là oxit lưỡng tính làm phản ứng cả axit với bazo Câu 27: hai nguyên tố X với Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc team IIIA ( Z X + Z Y = 51 ). Phát biểu nào sau đây đúng? A. Kim loại X không khử được ion Cu 2+ trong dung dịch. B. Hợp chất với oxi của X gồm dạng X 2 O 7 . C. Vào nguyên tử nhân tố X bao gồm 25 proton. D. Ở ánh nắng mặt trời thường X không khử được H 2 O. Giải thuật Giữa team IIA với IIIA ở chu kì lớn (từ chu kì 4 trở đi) bao gồm thêm 10 nguyên tố nhóm d gồm = 51 : 2 = 25,5 (thuộc chu kì 4)  X là Ca không khử được Cu 2+ trong dung dịch bởi phản ứng cùng với H 2 O trước chọn A trường hợp làm hối hả lấy Z Y – Z X = 1 những em rất dễ dính bẫy đáp án nhiễu là giải đáp C, giả dụ tỉnh hãng apple hơn viết cấu hình e đã thấy X là nhân tố d thuộc đội B Câu 28: thực hiện các xem sét sau (a) mang đến dung dịch NH 3 vào dung dịch BaCl 2 (b)Sục khí SO 2 vào dung dịch H 2 S (c) mang đến dung dịch AgNO 3 vào dung dịch H 3 PO 4 (d)Cho dung dịch AgNO 3 vào hỗn hợp HCl (e) cho dung dịch AgNO 3 vào dung dịch HF Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường thích hợp thu được kết tủa là 2: gồm (b) với (d) (b) SO 2 + H 2 S → S↓ + H 2 O (d) AgNO 3 + HCl →AgCl↓ + HNO 3 Chú ý: cùng với (c) không có kết tủa vày Ag 3 PO 4 rã trong HNO 3 khỏe mạnh Chọn A Câu 29: các thành phần hỗn hợp X gồm cha peptit phần đông mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 1:3. Thủy phân trọn vẹn m gam X, thu được lếu hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng số links peptit vào phân tử của tía peptit trong X nhỏ tuổi hơn 13. Cực hiếm của m là giải mã Gọi 3 peptit bao gồm công thức lần lượt là (a mol) ; (a mol); (3a mol) Số liên kết peptit nhỏ hơn 13 => x 1 + y 1 +x 2 + y 2 + x 3 + y 3 a = 0,01 mol chọn x 3 = 4; x 1 =2; x 2 = 2 Vậy A 2 V (0,01 mol); A 2 (0,01 mol); A 4 V 2 (0,03 mol) m = 0,01.(89.2 + 117 – 36) + 001. (89.2 -18) + 0,03. (89.4 + 117.2 – 90) = 19,19 gam lựa chọn C. (có thể quy biến đổi 2 peptit sẽ dễ dàng và đơn giản hơn) Câu 30: hòa hợp hết 10,24 gam các thành phần hỗn hợp X có Fe và Fe 3 O 4 bằng dung dịch cất 0,1 mol H 2 SO 4 và 0,5 mol HNO 3 , thu được hỗn hợp Y với hỗn hợp có 0,1 mol NO và a mol NO 2 (không còn thành phầm khử nào khác). Phân tách dung dịch Y thành nhị phần bằng nhau: − Phần một tác dụng với 500 ml hỗn hợp KOH 0,4M, chiếm được 5,35 gam một chất kết tủa − Phần hai chức năng với dung dịch Ba(OH) 2 dư, chiếm được m gam kết tủa . Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là giải thuật Phần 1: gồm nFe(OH) 3 = 0,05 mol; nH + dư = nKOH – 3nFe(OH) 3 = 0,2 – 0,15 = 0,05 mol Với phản nghịch ứng tại vị trí 1 ta chỉ hoàn toàn có thể khẳng định H + không còn còn làm phản ứng thân OH - với sắt 3+ hoàn toàn có thể dư fe 3+ . 1 nửa X tất cả Fe = x mol; O = y mol 56x + 16y = 5,12 Bảo toàn mol e: 3x -2y = 0,05.3 + 0,5a ½ hỗn hợp Y: fe 3+ (x mol); H + (0,05 mol); SO 4 2- (0,05 mol); NO 3 - (0,25 – 0,05 – 0,5a) Bảo toàn điện tích: 3x + 0,05 = 0,1 + 0,2 – 0,5a Giải hệ được: x = 0,08 mol; y = 0,04 mol Phần 2: khi chức năng với Ba(OH)2 dư bao gồm m ↓ = mBaSO 4 + mFe(OH) 3 = 0,05.233 + 0,08.107 = 20,21 gam lựa chọn C Câu 31: triển khai phản ứng sau vào bình kín: H 2 (k) + Br 2 (k) → 2HBr (k) .Lúc đầu nồng độ tương đối Br 2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ tương đối Br 2 sót lại là 0,048 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br 2 trong khoảng thời hạn trên là A. 8.10 -4 mol/(l.s). B. 6.10 -4 mol/(l.s). C. 4.10 -4 mol/(l.s). D. 2.10 -4 mol/(l.s). Lời giải Có = (0,072 – 0,048) : 120 = 2.10 -4 mol/l.s lựa chọn D Câu 32: sắt kẽm kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở ánh nắng mặt trời thường ? A. Na. B. Fe. C. Mg. D. Al. Chọn A Câu 33: vào công nghiệp, để thêm vào axit H 3 PO 4 tất cả độ tinh khiết cùng nồng độ cao, người ta làm bí quyết nào sau đây? A. Cho dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng tính năng với quặng apatit. B. Đốt cháy photpho trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước . C. Mang đến photpho chức năng với dung dịch HNO 3 đặc, nóng. D. Mang đến dung dịch axit H 2 SO 4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit . Chọn B. P + O 2 → p. 2 O 5 H 3 PO 4 thuần khiết hơn không ít Câu 34: mang đến m gam p 2 O 5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X, thu được 3m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là A. 21,30 B. 8,52 C. 12,78 D. 7,81 bí quyết 1: xét mốc, có nghĩa là giả sử chỉ tạo nên thành từng muối, ta tính cân nặng muối so với giá trị bài ra nhằm xét xem rơi vào tình thế TH nào NaH 2 PO 4 2m.120/142 = 1,69m na 2 HPO 4 2m.142/142 = 2m p 2 O 5 na 3 PO 4 2m.164/142 = 2,3m m /142 NaOH dư nhận ra 3m > 2,3m vậy sẽ sở hữu Na 3 PO 4 với NaOH dư có nNa 3 PO 4 = 2m/142 và nNaOH dư = 0,507 – 6m/142 2m.164/142 + 40.(0,507 – 6m/142) = 3m  m = 8,52 gam lựa chọn B giải pháp 2: gồm nH 3 PO 4 = 2m/142 => nH + = 6m/142 = 3m/71 việc là dạng H 3 PO 4 + NaOH → M + H 2 O (OH - + H + → H 2 O) ví như OH - hết : nH 2 O = nOH - = 0,507 mol ( đk nOH - 0,507 12) 98.m/71 + 0,507.40 = 3m + 0,507.18  m = 6,89 gam (loại) nếu H + hết: nH 2 O = nH + = 6m/142 (đk nOH - > nH + ;  m Phần 1: bội phản ứng Ba(OH)2 dư cả... C+1(HO) + 2e → -C-1H2OH => CH3CHO mô tả tính oxi hoá lựa chọn A Câu 49: Glucozơ với frutozơ hầu hết A bao gồm công thức phân tử C6H10O5 B gồm phản ứng tráng b c C Thuộc nhiều loại đisaccarit D có nhóm –CH=O trong phân tử lựa chọn B Câu 50: bao gồm bao nhiêu tripeptit (mạch hở) lúc thủy phân trọn vẹn đều thu được sản phẩm gồm alanine với glyxin? lời giải tất cả 6 chất gồm: G-G-A; G-A-G; A-G-G; A-A-G; A-G-A; G-A-A -HẾT ... (10,12 là T) CH3NH2 (10,81 là Z) chọn B Câu 40: đến dãy gửi hóa sau: X Y X phương pháp của X là A NaOH B Na2CO3 C NaHCO3 D Na2O lời giải Y hoàn toàn có thể là NaHCO3 hoặc Na2CO3 − một số loại Na2CO3 bởi Y chức năng được NaOH Vậy Y là NaHCO3 ; NaHCO3 + NaOH→ Na2CO3 + H2O => X là Na2CO3 chọn B Câu 41: Cả 6 phản ứng mọi sinh ra 1-1 chất (a) C + H2O (hơi) CO2 + H2 (b) mê mẩn +H2O+ NaOH → Na2SiO3 + H2 (c) FeO + co Fe + CO2 (d) O3... Kết tủa − Phần ba công dụng tối nhiều với V ml dung dịch KOH 2M quý hiếm của V là giải thuật Phần 1: làm phản ứng Ba(OH)2 dư cả RHCO3và R2CO3 số đông tạo kết tủa với Ba(OH)2 dư nBaCO3 = nR2CO3 + nRHCO3 = 0,18 mol Phần 2: phản ứng BaCl2 dư thì chỉ bao gồm R2CO3 phản nghịch ứng chế tạo kết tủa nR2CO3= n BaCO3 = 0,04 mol nRHCO3 = 0,14 mol 0,14.(R + 61) + 0,04 (2R + 60) = 14,9 R = 18 => R là NH4+ Phần 3: (NH4)2CO3 (0,04 mol); NH4HCO3... C6H5OH B Z là CH3NH2 C T là C6H5NH2 D X là NH3 Đây là câu phát âm hiểu, b ng dữ liệu cho tương đối nhiều dữ kiện nhưng đặc biệt quan trọng nhất ta buộc phải chắt lọc dữ kiện với dữ kiện kia phải tất cả tính tuần hoàn, ngơi nghỉ đề cho nhiệt độ sôi với pH, thì chỉ bao gồm pH là dữ kiện có tính tuần hoàn, (tính bazơ càng lớn pH càng lớn) Vậy pH đã tăng theo thứ tự C6H5OH (6,48 là X); C6H5NH2 (7,82 là Y); NH3 (10,12 là T) CH3NH2 (10,81 là Z) lựa chọn B. .. B mol  lựa chọn B Câu 46: vào phân tử propen tất cả số liên kết xich ma (σ) là giải mã C3H6 mạch hở bao gồm số liên kết σ = 3 + 6 − 1 = 8 lựa chọn C Câu 47: Amino axit X vào phân tử chỉ cất hai các loại nhóm chức cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, nhận được 17,7 gam muối Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là lời giải MX = (17,7 – 0,2.22) : 0,1 = 133 đvC; H2N-C2H3(COOH)2 Số H là 7 lựa chọn B Câu 48: Anđehit... Nhất) Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn Giá trị của a là lời giải Xét mốc: • trường hợp chỉ bao gồm Ag+ hết, hóa học rắn Y gồm Ag ( a mol) => a = 2nSO2 = 0,7 mol =>mY = 75,6 gam • ví như Ag+ cùng Cu2+ hết, chất rắn Y gồm Ag (a mol) với Cu (2a mol) • a + 4a = 0,7  a = 0,14 mol => mY = 0,14.108 + 0,28.64 = 33,04 g nhận thấy: mY b i ra = 45,2 gam ϵ (33,04; 75,6) => chứng tỏ có Ag+ hết (a mol); Cu2+ dư; để Cu làm phản ứng = b mol... A Câu 44: cho hình vẽ mô tả thí nghiệm pha chế khí Cl2 tự MnO2 với dung dịch HCl: Khí Cl2 dinh ra thường lẫn hơi nước với hiđro clorua Để nhận được khí Cl2 thô thì b nh (1) với b nh (2) theo lần lượt đựng A dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4 đặc B dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch NaCl C hỗn hợp H2SO4 đặc và dung dịch AgNO3 D hỗn hợp NaCl với dung dịch H-2SO4 đặc chọn D Câu 45: Cho tất cả hổn hợp X gồm Al và Mg . LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM năm trước Môn: hóa học Mã đề: 739 giải thuật : Thầy Đỗ Thành Giang Câu 1: mang lại sơ đồ gia dụng phản ứng sau: . Với hơi b ng 1 mol. Khối lượng ancol lúc đầu đem đốt cháy là A. 8,6 gam. B. 6,0 gam. C. 9,0 gam. D. 7,4 gam. Nếu như không đọc kĩ đề, những b n rất giản đơn làm nhầm thành đáp án A, chủ công của vụ việc là. Na 2 co 3 . B. Mg(NO 3 ) 2 . C. Br 2 . D. NaOH. Chọn B Câu 43: các thành phần hỗn hợp X tất cả hai muối hạt R 2 teo 3 cùng RHCO 3 . Phân chia 44,7 gam X thành bố phần b ng nhau: − Phần một chức năng hoàn toàn với hỗn hợp Ba(OH) 2