Giải toán 8 tập 2 bài 1

     

Giải bài bác tập trang 58, 59 bài xích 1 Định lí Talet trong tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:...

Bạn đang xem: Giải toán 8 tập 2 bài 1


Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ lâu năm như sau:

a) AB = 5cm và CD 15 cm;

b) EF = 48 cm và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m với MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta có AB = 5cm và CD = 15 cm

 (fracABCD) = (frac515) = (frac13).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

 (fracEFGH) = (frac48160) = (frac310)

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

 (fracPQMN) = (frac12024) = 5.

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong những trường hợp sau(h.7):

*

Giải:

a) MN // BC => (fracBMAM) = (fracCNAN)

Mà công nhân = AN= 8.5 - 5= 3.5

nên (fracx4) = (frac3.55) => x = (frac4.3,55) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => (fracDPPE) = (fracDQQF)

Mà QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15

Nên 

(fracx10,5) = (frac915) => x = (frac10,5.915) = 6,3

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracABCD) = (frac34) và CD= 12cm. Tính độ nhiều năm AB.

Xem thêm: Kể Tên Một Số Giun Dẹp Kí Sinh, Hãy Kể 1 Số Loài Về Ngoành Giun Dẹp

Giải:

Ta có: (fracABCD) = (frac34) mà lại CD= 12cm nên

(fracAB12) = (frac34) => A= (frac12.34) = 9

Vậy độ dài AB= 9cm.

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ dài cùa AB vội 5 lần độ nhiều năm của CD cùng độ lâu năm của A"B" vội 12 lần độ lâu năm của CD. Tính tỉ số của nhị đoạn trực tiếp AB với A"B".

Giải:

Độ lâu năm AB vội vàng 5 lần độ nhiều năm CD bắt buộc AB= 5CD.

Độ dài A"B" vội vàng 12 lần độ dài CD buộc phải A"B"= 12CD.

=> Tí số của nhì đoạn thẳng AB và A"B" là: 

(fracABA"B")= (frac5CD12CD) = (frac512)

Bài 4 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracAB"AB) = (fracAC"AC) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) (fracAB"B"B) = (fracACC"C)"

b) (fracBB"AB) = (fracCC"AC).

Xem thêm: Game Show Địa Ngục Độc Thân Có Bao Nhiêu Phần Trăm Là Thật? Địa Ngục Độc Thân

*

Giải: 

a) Ta có: 

(fracAB"AB) = (fracAC"AC) => (fracACAC") = (fracABAB")

=> (fracACAC") - 1 = (fracAC-AC"AC") = (fracAB-AB"AB") 

=> (fracCC"AC") = (fracB"BAB") => (fracAB"BB") = (fracAC"CC")

b) Vì (fracAB"AB) = (fracAC"AC) mà AB" = AB - B"B, AC" = AC - C"C.

(fracAB-BB"AB) = (fracAC -CC"AC) => 1 - (fracB"BAB) = 1 - (fracC"BAC)