Giáo án dạy thêm văn 7

     

Spinning Đang download tài liệu...
Đăng nhập để download
Download tài liệu đã trừ 200 point!

Xem phía dẫn


5 các bạn hãy đăng nhập để review cho tư liệu này
Giáo án dạy thêm buổi chiều môn văn 7
*
5 5 4

5 - Rất hữu dụng 4


4 - xuất sắc 0


3 - vừa đủ 0


2 - Tạm gật đầu đồng ý 0


1 - Không hữu dụng 0


Mô tả


GV Ph m Th Th

y K ho ch bài d y bu i chi

u - Văn

ế

7

BU I 1

Ngày so n:

Ngày d y: 7A: 06 /10/2020

ÔN T P: VĂN B N NH T D NG

(C NG TR

NG M RA; M TÔI, CU C chia tay C A NH NG

ƯỜ

CON BÚP BÊ )

1. M c tiêu c

n đ t :

1.1. Ki

n th

c:

ế

- Ôn t

p v ki

u văn b n nh t d ng.

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm văn 7

- C ng c

, m r

ng cải thiện v tác gi

, xu t x c

a tác ph m.

ở ộ

ứ ủ

- Hi

u đ

c n i dung với ngh thu t c

a văn b n.

ượ

- C m nh n đ

c tình c

m c

a thân phụ m giành cho con và tính truy vấn n vào văn

ượ

b n “M tôi”, “C ng tr

ng m ra”, “Cu c chia ly c

a nh ng con búp bê”

ườ

1.2. K năng:

- Nh n bi

t, đ c, hi

u văn b n bi

u c

m

ế

- Rèn kĩ năng tìm, phân phát hi

n các chi ti

t ý nghĩa sâu sắc và vi

t đo n văn c

m th .

ế

ế

1.3. Ph m ch t:

- tráng lệ t

giác h c t

p.

- Trân tr

ng tình c

m mái ấm gia đình – nhà tr

ng – làng mạc h i dành cho mình

ườ

- Hi

u rõ ý nghĩa ngày khai tr

ng, mến yêu trân tr

ng nh ng k ni

m tu i đ n

ườ

ế

tr

ng.

Xem thêm: Balance Chemical Equation - Ca(Hco3)2 + Ba(Oh)2 → Baco3 + Caco3 + 2 H2O

ườ

- Nh n th c giá tr c

a lòng nhân ái, tình th

ng và trách nhi

m cá nhân v i

ươ

h nh phúc gia đình

1.4. Năng l

c:

- Năng l

c đ c hi

u, t

h c, gi

i quy t v n đ , giao ti

p, h p tác.

ự ọ

ế

ế

2. Chu n b c

a gia sư và h c sinh

2.1.Chu n b c

a Gv:

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, tài li

u tham kh o, k ho ch bài bác h c...

ế

2.2. Chu n b c

a h c sinh

:

- Đ c với tìm hi

u n i dung ki

n th c v các văn b n

ế

3. Ph

ng pháp.

ươ

- Ph

ng pháp v n đáp, thuy t trình, xác đ nh tình hu ng, th c hành, tiến công giá,

ươ

ế

rút ra khái ni

m, v n d ng vào th c t

cu c s

ng , phân tích ngôn ng ,..

Xem thêm: Top 6 Bài Phát Biểu Của Lãnh Đạo Tại Lễ Mừng Thọ Người Cao Tuổi

ế

- Kĩ thu t “đ ng não’, suy nghĩ, đ a ra quy t đ nh, trình diễn m t phút, th o

ư

ế

lu n...

4.Ti

n trình lên l

p

ế

Ho t đ ng c

a GV – HS

Ki

n th c c

n đ t

ế

Ho t đ

ng 1: NH NG V N

Đ

tầm thường V

VĂN B N

NH T D NG

GV t

ch c đến h c sinh nh

l

i khái ni

m văn b n nh t d ng

I. NH NG V N Đ phổ biến V VĂN

B N NH T D NG

1. Khái ni

m

Văn b n nh t d ng là ki

u văn b n

- V n i dung: Đ c

p đ n nh ng v n đ

ế

1

Năm h c 2020-2021

Giáo án PTNL Văn 10


Giáo án PTNL Văn 8


Giáo án PTNL Văn 9 HK II


Giáo án PTNL Văn 11


Giáo án PTNL Văn 11 bộ 3


Giáo án PTNL Văn 12


Giáo án siêng đề HSG Văn 10 tốt


Ngữ văn 18-19


Giáo an văn 9 HKI 2


Giáo an văn 9 HK I 3 cột