IOE LỚP 10

     
Bạn đang xem: Đáp Án Ioe Lớp 10 vòng một 0 Vòng 1 năm Học 2012 2013, Đáp Án Ioe Lớp 10 Vòng 2 tại Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học phát hành tại tphcm – sài Gòn


Bạn đang xem: Ioe lớp 10

Bạn đang suy xét Đáp Án Ioe Lớp 10 vòng một 0 Vòng 1 năm Học 2012 2013, Đáp Án Ioe Lớp 10 Vòng 2 đề xuất không? như thế nào hãy cùng giayphutyeuthuong.vn đón xem bài viết này ngay tiếp sau đây nhé, vị nó khôn cùng thú vị và hay đấy!

Đang xem: giải đáp ioe lớp 10 vòng 1

Một số đáp án IOE vòng 2

*

Bài làm thi 1

Câu 1: You can watch the train going… from this window. – Ðáp án: A

Câu 2: …! I had no idea you were in Paris. – Ðáp án: C

Câu 3: Odd one out: – Ðáp án: C

Câu 4: Making friends … to be the hardest part in college khổng lồ many people. – Ðáp án: D

Câu 5: A … friendship is a pcious relationship. – Ðáp án: B

Câu 6: Choose the word that has the underlined part pronounced differently: – Ðáp án: A

Câu 7: Linda’s boss khủng made her … overtime last weekend. – Ðáp án: B

Câu 8: Could you please tell me the … for Southwater? – Ðáp án: C

Câu 9: She stood there và watched him … away. – Ðáp án: A

Câu 10: The children seem lớn be totally … of working quietly by themselves. – Ðáp án: C

Câu 11: The old man was requested … the briefcase by the custom officers. – Ðáp án: A

Câu 12: Susan would … study for her exam tomorrow. – Ðáp án: B

Câu 13: Odd one out: – Ðáp án: D

Câu 14: Is there anything here worth …? – Ðáp án: C

Câu 15: In this shop, you can try clothes … one of the changing cubicles. – Ðáp án: A

Câu 16: Remember … us a postcard when you get there. – Ðáp án: C

Câu 17: We regret … you that we can’t approve your suggestion. – Ðáp án: B
Xem thêm: Công Nghệ Lớp 11 Trang 21 Chuẩn Kích Thước, Vẽ Kỹ Thuật

Câu 18: They let their children … up late at weekends. – Ðáp án: B

Câu 19: Choose the word that is different from the others in meaning: – Ðáp án: D

Câu 20: Some scientists spend most of their lives … at rocks. – Ðáp án: A

Câu 21: Peter is very funny. He makes me … a lot. – Ðáp án: A

Câu 22: Mai & Lan have been friends … school. – Ðáp án: B

Câu 23: At that time, no one had the … suspicion that she was a shoplifter. – Ðáp án: B

Câu 24: My alarm didn’t go off this morning. It needs …. – Ðáp án: C

Câu 25: The recent hurricane caused … damage. – Ðáp án: B

Câu 26: Choose the word that has the underlined part pronounced differently: – Ðáp án: C

Câu 27: I’ve got enough food in the house, so I needn’t … khổng lồ the shops tomorrow. – Ðáp án: C

Câu 28: I am sorry, … late. – Ðáp án: D

Câu 29: The children were eager … their parents. – Ðáp án: A

Câu 30: Choose the word that has different áp lực pattern: – Ðáp án: B

Câu 31: I don’t know much about farm work. I can’t … the transplanting. – Ðáp án: A

Câu 32: Nobody is ready to lớn go, …? – Ðáp án: A

Câu 33: … food is more quintessentially Indian than basmati rice. – Ðáp án: C

Câu 34: My teacher arrived after I … for him for ten minutes. – Ðáp án: C

Câu 35: It’s important for her … the office. – Ðáp án: D
Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7 Looking Back Lớp 6, Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7 Looking Back Trang 14

Câu 36: His health was seriously affected & he suffered from constant….

– Ðáp án: B

Câu 37: We were surprised … the way he behaves. It was quite out of character. – Ðáp án: C

Câu 38: My friend is on a diet since she wants lớn … weight. – Ðáp án: D

Câu 39: If you are … with your good, please contact us within ten days of receipt. – Ðáp án: A

Câu 40: Only when you grow up … the truth. – Ðáp án: B

Câu 41: Would you mind … the door? – Ðáp án: C

Câu 42: I’m on a … I want to lose some weight. – Ðáp án: C

Câu 43: I’d rather … at home. – Ðáp án: D

Câu 44: Many of us feel … of the dark. – Ðáp án: B

Câu 45: I saw Ann in a … report on TV last night. – Ðáp án: B

Câu 46: He… me by asking me stupid questions while I’m working. – Ðáp án: A

Câu 47: If anybody … question, please ask me after class. – Ðáp án: D

Câu 48: You don’t have lớn come to see my mother … you want to. – Ðáp án: A

Câu 49: The boss made … for a meeting after work. – Ðáp án: B

Câu 50: Don’t … the door. The paint is still wet. – Ðáp án: D


Câu 51: The man who will replace Mr. Stuart … yesterday. – Ðáp án: C

Câu 52: The teacher let them … the assignment in group. – Ðáp án: C

Câu 53: Have you ever considered … a pharmacist? – Ðáp án: C

Câu 54: It’s a horrible irony, but a bully has lớn know his victim well … effective. – Ðáp án: A

Câu 55: My dog loves khổng lồ … in the sun. – Ðáp án: A

Câu 56: What bởi you hope … when you graduate? – Ðáp án: B

Câu 57: They noticed him … the agreement. – Ðáp án: C

Câu 58: They were furious … me for not telling them the truth. – Ðáp án: A

Câu 59: We must have the radio mix …. – Ðáp án: C

Câu 60: The house … five rooms. – Ðáp án: A

Câu 61: Lan looks so happy. She … informed about the news. – Ðáp án: C

Câu 62: We are going for a picnic … the bad weather. – Ðáp án: D

Câu 63: The news is …. – Ðáp án: B

Câu 64: Choose the word that is different from the others in meaning: – Ðáp án: B

Câu 65: They would … go by plane than spend a week traveling by train. – Ðáp án: B

Câu 66: … English in a short time, we have to work hard day và night. – Ðáp án: B

Vậy là đến đây nội dung bài viết về Đáp Án Ioe Lớp 10 vòng một 0 Vòng 1 năm Học 2012 2013, Đáp Án Ioe Lớp 10 Vòng 2 đã tạm dừng rồi. Hi vọng bạn luôn theo dõi với đọc những bài viết hay của công ty chúng tôi trên trang web giayphutyeuthuong.vn