LOI BAI KINH CHÚ ĐẠI BI TIẾNG VIỆT

     

Chú Đại Bi hay Đại Bi trung ương Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani) được niệm mặt hàng ngày, mặt hàng tuần để mang về sự bình an, thanh tịnh trong trái tim hồn.

Bạn đang xem: Loi bai kinh chú đại bi tiếng việt

từng câu trong bài bác chú thay thế với hình hình ảnh một vị Phật, tình nhân Tát, Tôn trả hoặc Thánh Thần vì chưng Đức quan lại Âm ý trung nhân Tát hóa thân. Nội dung bài viết dưới đây có cả bài xích chú đại bi giờ Việt, giờ đồng hồ Phạn mang lại mọi người cùng theo dõi:


Chú đại bi giờ đồng hồ Việt

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ hang Đại-bi trung khu đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước chén bát ra da, nhân tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát tỏa.

Xem thêm: Làm Bảng 10 Sgk Sinh 9 Trang 32 Sách Giáo Khoa Sinh Học 9, Giải Bài Tập Sinh Học 9 Sách Giáo Khoa


Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, vạc xà domain authority đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô đánh rô, bồ đề dạ, nhân tình đề dạ, nhân tình đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Trả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Cha đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha.


Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.

Xem thêm: Phong Cách Sáng Tác Của Nhà Thơ Tố Hữu Là Thơ Trữ Tình Chính Trị

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến đổi cuối cùng)

Chú đại bi giờ đồng hồ Việt 84 câu

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật tình nhân Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi trung ương đà la ni

1.Nam mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da2. Nam mô A Rị Da3. Bà Lô Yết Đế Thước chén bát Ra Da4. Nhân tình Đề Tát Đỏa Bà Da5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da6. Ma Ha ca lô Ni Ca Da7. Án8. Tát Bàn Ra phát Duệ9. Số Đát na Đát Tỏa10. Nam tế bào Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà12. Nam mô Na Ra Cẩn Trì13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng15. A Thệ Dựng16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) na Ma Bà Già17. Ma phạt Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha19. Án A Bà Lô Hê20. Lô Ca Đế21. Ca Ra Đế22. Di Hê Rị23. Ma Ha người tình Đề Tát Đỏa24. Tát Bà Tát Bà25. Ma Ra Ma Ra26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông28. Độ Lô Độ Lô vạc Xà domain authority Đế29. Ma Ha vạc Xà domain authority Đế30. Đà Ra Đà Ra31. Địa Rị Ni32. Thất Phật Ra Da33. Giá trả giá Ra34. Mạ Mạ vạc Ma Ra35. Mục Đế Lệ36. Y Hê Y Hê37. Thất na Thất Na38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi39. Vạc Sa vạc Sâm40. Phật Ra Xá Da41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị43. Ta Ra Ta Ra44. Tất Rị tất Rị45. Tô Rô đánh Rô46. Bồ Đề Dạ người tình Đề Dạ47. Nhân tình Đà Dạ tình nhân Đà Dạ48. Di Đế Rị Dạ49. Mãng cầu Ra Cẩn Trì50. Địa Rị nhan sắc Ni Na51. Ba Dạ Ma Na52. Ta Bà Ha53. Tất Đà Dạ54. Ta Bà Ha55. Ma Ha tất Đà Dạ56. Ta Bà Ha57. Vớ Đà Du Nghệ58. Thất Bàn Ra Dạ59. Ta Bà Ha60. Mãng cầu Ra Cẩn Trì61. Ta Bà Ha62. Ma Ra mãng cầu Ra63. Ta Bà Ha64. Vớ Ra Tăng A Mục Khê Da65. Ta Bà Ha66. Ta Bà Ma Ha A tất Đà Dạ67. Ta Bà Ha68. Giả Kiết Ra A tất Đà Dạ69. Ta Bà Ha70. Cha Đà Ma Yết tất Đà Dạ71. Ta Bà Ha72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ73. Ta Bà Ha74. Ma Bà Lợi win Yết Ra Dạ75. Ta Bà Ha76. Nam mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da77. Nam mô A Rị Da78. Bà Lô Yết Đế79. Thước Bàn Ra Dạ80. Ta Bà Ha81. Án tất Điện Đô82. Mạn Đà Ra83. Bạt Đà Dạ84. Ta Bà Ha