MẪU CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

     

Dù là học tập sinh, sinh viên hay tín đồ đi làm, bạn có lẽ rằng đã phát hiện các cấu trúc so sánh trong tiếng Anh ở trong số những bài kiểm tra, gần như kỳ thi phệ hay phần đông cuộc đối thoại mỗi ngày tại trường học hay địa điểm làm việc. Đây là giữa những mảng kỹ năng và kiến thức trọng điểm mà bất cứ người học tập Tiếng Anh nào thì cũng cần cố gắng được. Mặc dù nhiên, để so sánh, không chỉ có một mà có rất nhiều kết cấu có thể được người bản ngữ sử dụng phụ thuộc vào mục đích so sánh. Cùng Language link Academic tìm hiểu các cấu tạo so sánh trong giờ đồng hồ Anh nhé!

*

*

III. BÀI LUYỆN TẬP CÁC CẤU TRÚC SO SÁNH trong TIẾNG ANH

Bài 1: Chọn lời giải đúng nhằm điền vào nơi trống trong những câu sau:

1. She is ……. Singer I’ve ever met.

Bạn đang xem: Mẫu câu so sánh trong tiếng anh

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ……. In the city than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. She sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. She is ……. Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English test was ……. Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. English is thought lớn be ……. Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. đời xe yamaha jupiter is ……. Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ……. Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. Her office is ……. Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Tom is ……. Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. He did the chạy thử ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ……. Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. My new sofa is ……. Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

Bài 2: Điền vào nơi trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes. 3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had. 4. Well, the place looks (clean) …………………….now. 5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the trắng one. 6. I’ll try lớn finish the job (quick).……………………. 7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder. 8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa 9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen. 10. He runs ( fast )………………….of all. 11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country. 12. Which planet is (close) ……………………. Khổng lồ the Sun? 13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) ……………………. 14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer. 15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.

Bài 3: Viết lại những câu sau thế nào cho nghĩa không đổi.

1. Her old house is bigger than her new one. -> Her new house……………………………………………

2. No one in my class is taller than Peter. -> Peter ……………………………………………….

3. The đen dress is more expensive than the white one. -> The white dress ……………………………………………

4. According khổng lồ me, English is easier than Maths. -> According khổng lồ me, Maths ………………………………….

5. No one in my group is more intelligent than Mary. -> Mary ……………………………………………………….

6. No river in the world is longer than the Nile. -> The Nile …………………………………………………..

7. Mount Everest is the highest mountain in the world.

-> No mountain ………………………………………………

8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.

-> She is ……………………………………………………..

9. He works much. He feels tired.

-> The more …………………………………………………

10. This computer works better than that one.

-> That computer ……………………………………………..

11. The apartment is big. The rent is high.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Có Đáp Án Mai Lan Hương Có Đáp Án ), Bài

-> The bigger ………………………………………………….

12. We phối off soon. We will arrive soon.

-> The sooner ……………………………………………………

13. The joke is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….……..

14. She gets fat. She feels tired.

-> The fatter ……………………………………………….………

15. As he gets older, he wants lớn travel less.

-> The older ……………………………………………….………

16. The children are excited with the difficult games.

-> The more ……………………………………………….………

17. People dive fast. Many accidents happen.

-> The faster ……………………………………………….………

18. I meet him much. I hate him much

-> The more ……………………………………………….………

19. My monster works better when he is pressed for time,

-> The less ……………………………………………….…………

20. As he has much money, he wants to lớn spend much.

-> The more ……………………………………………….…………

ĐÁP ÁN:

Bài 1:

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C

6. D 7. A 8. A 9. D 10. D

11. C 12. C 13. D 14. A 15. A

Bài 2:

1. The cleverest 2. Longer 3. The best 4. Cleaner 5. More expensive 6. More quickly 7. More dangerous 8. More sweetly 9. The most exciting 10. The fastest 11. The most popular 12. The closest 13. Beautifully – most beautifully 14. Hotter 15. Worse

Bài 3:

1. Her new house isn’t so/as big as her old one.

2. Peter is the tallest in my class.

3. The white dress isn’t so/ as expensive as the black one.

4. According khổng lồ me, Maths isn’t so/as easy as English.

5. Mary is the most intelligent in my group.

6. The Nile is the longest river in the world.

7. No mountain in the world is higher than Mount Everest.

8. She is the prettiest girl I have ever met.

9. The more he works, the more tired he feels.

10. That computer doesn’t work so/as well as that one.

11. The bigger the apartment is, the higher the rent is.

12.The better the joke is, the louder the laughter is.

14. The fatter she gets, the more tired she feels.

15. The older he gets, the less he want to travel.

16. The more difficult the games are, the more excited the children are.

17. The faster people drive, the more accidents happen.

18.The more I meet him, the more I hate him.

19. The less time my quái vật has, the better he works.

Xem thêm: Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ Của Tác Giả Nào, Trong Lòng Mẹ

20. The more money he has, the more he wants to lớn spend.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết về các cấu tạo so sánh trong giờ đồng hồ Anh. Đừng quên lép thăm thư viện của Language liên kết Academic để học thêm những chủ đề ngữ pháp tiếng Anh quan tiền trọng. Chúc bàn sinh hoạt tốt!!!