MẪU GIẤY MỜI HỌP ĐẢNG VIÊN 76

     

Mẫu giấy reviews Đảng viên sống về địa điểm cư trú là mẫu mã giấy giới thiệu của Đảng cỗ nơi đảng viên sẽ sinh hoạt gởi về nơi cơ trú về việc reviews Đảng viên sống về vị trí cư trú, giữ lại liên lạc phát hành kèm theo phía dẫn 33-HD/BTCTW.. Chủng loại giấy ra mắt nêu rõ tin tức của đảng viên, vị trí chuyển sinh sống mới.... Mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu giấy mời họp đảng viên 76


1. Giấy reviews đảng viên về duy trì mối tương tác ở chỗ cư trú tiên tiến nhất theo gợi ý 33-HD/BTCTW


ĐẢNG BỘ……………………………ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM----------------

Số: - GGT/ĐU

……., ngày … tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện phương tiện số 213-QĐ/TW, ngày thứ 2 tháng 01 năm 2020 của bộ Chính trị về trọng trách của đảng viên đã công tác thường xuyên giữ mối tương tác với tổ chức triển khai đảng với nhân dân khu vực cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………………………

Giới thiệu bằng hữu …………………………………………. Nam, phái nữ …………………………..

Sinh ngày ….. Mon …….. Năm ……………………………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, thừa nhận đảng viên ưng thuận ngày ……………………

Đang nghỉ ngơi đảng tại bỏ ra bộ …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Hiện trú tại …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… về sinh hoạt vị trí cư trú.

Đề nghị các đồng minh tiếp nhận với tạo điều kiện cho đảng viên ……………………………….. Xong xuôi nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp thừa nhận ngày…………………………..

Đã reviews về nghỉ ngơi tại đưa ra bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ cùng tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞBÍ THƯ(Ký, đóng góp dấu, ghi rõ họ với tên)


2. Mẫu mã giấy giới thiệu Đảng viên nghỉ ngơi về nơi cư trú theo luật 76-QĐ/TW

ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: .................................., ngày....tháng.....năm......

GIẤY GIỚI THIỆUĐảng viên đang công tác và học tập về duy trì mối contact nơi cư trú

Kính gửi: ........................................................

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG .......................................

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Luyện Từ Và Câu Lớp 4 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Giới thiệu đảng viên: .................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................

Nơi ở hiện nay: .........................................................................................................

Quê quán: .................................................................................................................

Dân tộc: ...................................................................................................................

Trình độ chính trị: ......................................................................................................


Trình độ chuyên môn: ................................................................................................

Vào Đảng ngày: ......................, chấp thuận ngày: ......................................................

Đang nghỉ ngơi Đảng tại đưa ra Bộ ..................... Nằm trong Đảng bộ Trường ......................

Chức vụ Đảng: ..........................................................................................................

Chức vụ thiết yếu quyền: ...............................................................................................

Điện thoại cơ quan: .................., cầm tay cá nhân: .....................................................

Đề nghị các bè bạn tiếp dìm đảng viên: .................................về giữ lại mối contact theo nguyên tắc 76-QĐ/TW của bộ Chính Trị.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp dấn ngày: ..............................

Đã giới thiệu về sống tại chi bộ: ....

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 10 Unit 3 Reading, Unit 3 Lớp 10: Reading

T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

Mời độc giả cùng bài viết liên quan tại mục giấy tờ thủ tục hành thiết yếu trong mục biểu chủng loại nhé.