Nhập danh sách sinh viên trong c

     
Xây dựng chương trình quản lý sinh viên bằng ngôn ngữ C là một bài tập trong học phần Kỹ thuật lập trình tại học viện kỹ thuật Mật Mã. Để giải được bài toán này chúng ta cần nắm được kiến thức cơ bản nhất về lập trình ngôn ngữ C để giải quyết.Kỹ thuật lập trình là một học phần trong chương trình đào tạo kỹ sư an toàn thông tin tại học viện Kỹ thuật Mật Mã. Trong học phần này chúng tôi chia sẻ tới các bạn một số dạng bài tập thường gặp trong quá trình học tập và ôn thi như bên dưới hoặc các bạn có thể tham khảo thêm theo liên kết bên dưới đây:1. Xây dựng chương trình quản lý sinh viên bằng ngôn ngữ C2. Xây dựng chương trình C cho phép nhập vào một số và in ra các số nguyên tố


Bạn đang xem: Nhập danh sách sinh viên trong c

*

Xây dựng chương trình C quản lý sinh viên như sau:Cấu trúc SinhVien gồm các trường:HoTen: kiểu mảng ký tựTuoi: kiểu sốLop: kiểu mảng ký tựThực hiện các chức năng theo menu:1.Chon 1 de Nhap danh sach sinh vien2.Chon 2 de Hien thi danh sach sinh vien3.Chon 4 de Tim kiem sinh vien theo ten ()4.Chon 3 de Ket thucMời bạn chọn:Yêu cầu:Viết chương trình trên chạy đủ các chức năngCải tiến chương trình trên để tối ưu về hiệu năngCải tiến chương trình trên để tối ưu về bộ nhớ


Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 80 Sgk Hình Học 12 : Bài 4 Trang 80 Sgk Hình Học 12

#include#include#includetypedef struct { char HoTen<50>; int Tuoi; char Lop<10>;} Sinh_Vien;void Nhap_ds(int *n,Sinh_Vien sv<100>){ printf("\nNhap so sinh vien: "); scanf("%d",n); for(int i=0;i { printf("\nNhap thong tin sinh vien: %d",i+1); printf("\nNhap ho ten: "); fflush(stdin); gets(sv.HoTen); printf("Nhap tuoi: "); scanf("%d",&sv.Tuoi); printf("Nhap lop: "); fflush(stdin); gets(sv.Lop); }}void In_ds(int n,Sinh_Vien sv<100>){ printf("\nDANH SACH SINH VIEN"); printf("\nSTT HO TEN TUOI LOP"); for(int i=0;i { printf("\n%d\t%s\t%d\t%s",i+1,sv.HoTen,sv.Tuoi,sv.Lop); }}void Tim_ds(int n,Sinh_Vien sv<100>){ int i=0; printf("\nTIM KIEM SINH VIEN"); char name<50>; printf("\nNhap ten sinh vien: "); fflush(stdin); gets(name); for(i=0;i if(strcmp(sv.HoTen,name)==0){ printf("\nDANH SACH SINH VIEN TIM THAY"); printf("\nSTT HO TEN TUOI LOP"); printf("\n%d\t%s\t%d\t%s",i+1,sv.HoTen,sv.Tuoi,sv.Lop); break; } } if(i==n){ printf("Khong tim thay"); }}main(){ int c; Sinh_Vien sv<100>; int n; while(c!=4){ printf("\nChon 1: Nhap danh sach sinh vien"); printf("\nChon 2: Hien thi danh sach sinh vien"); printf("\nChon3: Tim kiem sinh vien theo Ten"); printf("\nChon4: Ket thuc"); printf("\nMoi ban chon: "); scanf("%d",&c); switch(c){ case 1: Nhap_ds(&n,sv); //system("cls"); break; case 2: In_ds(n,sv); break; case 3: Tim_ds(n,sv); break; } }}


Xem thêm: Giải Sbt Vật Lí 9 Bài 49: Mắt Cận Và Mắt Lão Sbt, Giải Sbt Vật Lí 9

2. Để code chạy được bạn nên sử dụng phần mềm CodeBlock.3. Bạn có thể sử dụng code chạy cho các trình biên dịch khác.