C

     

Chương trình quản lý sinh viên là 1 trong bài tập khá thịnh hành khi học tập lập trình. Tiếp tục chuyên mục giải bài bác tập cùng với Struct trong C/C++ bây giờ chúng ta đã cùng có tác dụng lại bài bác tập này nhé.

Bạn đang xem: C

Chương trình thống trị sinh viên

Yêu mong của bài xích toán

Cụ thể mình rất có thể phát biểu đề bài gồm có các ý như sau.

Định nghĩa Struct Sinh viên bao gồm, thương hiệu sinh viên, quê quán, năm sinh, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm trung bình.Nhập vào n sv gồm những thông tin tên sinh viên, quê quán, năm sinh, điểm toán, điểm lý, điểm hóa.Tính điểm vừa đủ toán, lý, hóa của các sinh viên.Xuất n sv ra màn hìnhTìm tìm sinh viên theo tên nhập trường đoản cú bàn phím.Sắp xếp sv tên theo alpha B.Đếm số sinh viên tất cả điểm vừa đủ là yếu, trung bình, khá cùng giỏi(Điểm trung bình: yếu ớt = 8)

Xây dựng chương trình

Đã gồm yêu cầu bài xích toán, hiện giờ chúng ta hãy cùng viết chương trình quản lý sinh viên.

Xây dựng Struct Sinh viên

Định nghĩa struc sinh viên như sau:


//Định nghĩa struct Sinh vientypedef struct SinhVienchar name<100>; //biến tên sinh viên về tối đa 100 ký tựchar quequan<100>; //biên quê tiệm sinh viên buổi tối đa 100 ký kết tựint namsinh; //Năm sinhfloat d_toan, d_ly, d_hoa; //Điểm toán, lý hóa;
Vậy là ta đang định nghĩa hoàn thành struct Sinh viên, bây giờ ta cùng đi viết hàm nhập n sinh viên.

Xây dựng hàm nhập và tính điểm vừa đủ trong hàm nhập

//Viết hàm nhập vào n sinh viênvoid nhap(int &n, SinhVien A<>){printf("Nhap so sinh vien ");scanf("%d", &n); //Nhập vào n con số sinh viên//Sử dụng for để nhập vào tin tức n sinh viênfor(int i = 0;i

//Viết hàm xuấtvoid xuat(int n, SinhVien A<>)//Xuất tên cộtprintf(" %-15s %-15s %-10s %-10s %-10s %-10s %-10s","Ten sinh vien","Que quan","Nam sinh", "Diem toan", "Diem ly", "Diem hoa", "Diem tb");//Sử dụng vòng lặp for nhằm xuất tin tức n sinh viênfor(int i = 0;i
Trong hàm printf %-15s, tuyệt %-15d, dấu gạch ốp 15(-15) có chân thành và ý nghĩa là nó sẽ chiếm 1 khoảng tầm vị trí gồm 15 ký kết tự. %-10.1f dấu (.1) tức là chỉ lấy một số sau vệt phẩy.

Xem thêm: Đặc Điểm Tự Nhiên Khu Vực Nam Á Địa Lí 8 Trang 33, Đặc Điểm Tự Nhiên Của Khu Vực Nam Á

Hàm xuất n sinh viên cũn đã làm được viết xong.

Xây dựng hàm tìm kiếm kiếm sinh viên theo tên

Để search kiếm 1 sv trong n sinh viên vẫn có, ta sẽ đối chiếu tên sinh viên đang nhập theo lần lượt với tất cả các sinh viên bao gồm trong dánh sách, sinh viên như thế nào tên khớp thì ta chỉ dẫn kết quả. để ý hết tất cả sinh viên mà không tồn tại sinh viên làm sao khớp thương hiệu thì không tìm kiếm thấy.

Để đối chiếu nhanh 2 chuỗi khớp nhau ko ta có thể sử dụng 2 hàm có sẵn trong thư viên string.h là hàm strcmp, hàm này thì có phân biệt chữ hoa chữ thường. Hoặc ta sẽ sử dụng hàm stricmp, hàm này sẽ về tối ưu hơn bởi vì nó không phân minh hoa thường, có nghĩa là bạn nhập thương hiệu là Kiet thì lúc tìm tìm kien nó vẫn sẽ đã cho ra kết quả.


//HÀM tim kiếm sinh viên theo tênvoid timKiem(int n, SinhVien A<>)//Nhập thương hiệu sinh viên buộc phải tìm kiếmprintf("Nhap ten sinh vien can tim: ");char name<100>;fflush(stdin);gets(name);bool kiểm tra = false; //Biến để kiểm soát xem có sinh viên làm sao được tra cứu thấy hay không //Sử dụng vòng for nhằm lần lượt tra cứu qua tất cả sinh viênfor(int i = 0; iKhong tim ráng sinh vien nao");
Xây dựng hàm thu xếp sinh viênXây dựng hàm sắp xếp sinh viên ta vẫn sẽ dùng giải pháp sắp xếp dễ dàng và phổ biến so với những các bạn mới học lập trình nhất thu xếp tuần tự.

Xem thêm: Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Hay Nhất, Top 10 Hiện Nay (Tư Vấn Mua 2022)


//Hàm đếm số sinh viên trung bình, yếu, khá, giỏivoid demYeuTbKhaGioi(int n, SinhVien A<>)int yeu = 0, tb = 0, kha = 0, gioi = 0;for(int i = 0; i

//Hàm mainint main()int n = 0; //Khai bao nSinhVien listSV<100>; //Khai báo list SV buổi tối đa la 100 //Sau kia viết code gọi các hàm thành phần tại đây

Chương trình hoàn chỉnh

Như vậy là ta đang xây dựng xong các hàm nhân tố với tất cả các ý mà vấn đề yêu cầu. Bây giờ việc đơn giản và dễ dàng chỉ là ghép bọn chúng lại thành một chương trình hoàn hảo và chạy chương trình.

Code chương trình


#include #include struct SinhVienchar name<100>;char quequan<100>;int namsinh;float d_toan, d_ly, d_hoa;float dtb; ;void nhap(int &n, SinhVien A<>)printf("Nhap so sinh vien ");scanf("%d", &n);for(int i = 0;i Khong tim núm sinh vien nao");void sapXep(int n, SinhVien A<>){for(int i = 0; i

*