THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN BÀI TẬP

     

Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) là thì cơ bản bạn cần nắm vững trong giờ anh, được dùng thường xuyên trong văn nói với viết. Tập thích hợp bài tập thì bây giờ tiếp diễn bên dưới đây để giúp bạn thực hành thực tế để áp dụng thành thạo cấu trúc này.

Bạn đang xem: Thì hiện tại tiếp diễn bài tập

Tóm tắt ngữ pháp thì lúc này tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) được dùng để diễn tả các sự việc/hành đụng đang diễn ra vào thời gian nói hoặc xung quanh thời điểm nói. Hành động/sự vấn đề đó vẫn tồn tại tiếp tục diễn ra trong thời gian được nói đến.

Cấu trúc:


Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Câu khẳng định

S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

She is thinking about her job.

Câu bao phủ định

S + be-not + V-ing + (O)

They are not going lớn school now.

Câu nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + Ving?

Is he doing his homework?

Câu hỏi Wh - question

(Từ nhằm hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

What music is he listening to?


Cách dùng:


STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn tả hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói.

I’m doing housework now.

2

Diễn tả hành động nói phổ biến đang xẩy ra và chưa kết thúc, không tốt nhất thiết buộc phải thực sự ra mắt ngay tại thời khắc nói.

Kate is finding a job.

3

Diễn tả hành động/sự việc chắc hẳn rằng sẽ xảy ra về sau gần.

He is going to lớn Ho chi Minh thành phố tomorrow morning.

4

Diễn tả hành động lặp đi tái diễn thường xuyên khiến người nói khó tính và bực mình. Câu được dùng với mục đích phàn nàn

She is always getting up late in the morning.

5

Diễn tả sự việc đang đổi khác và cải tiến và phát triển nhanh chóng.

This city is significantly developing.


Một số vết hiệu nhận biết thì hiện tại tại tiếp tục là:

Trong câu bao gồm trạng trường đoản cú chỉ thời gian: Now (bây giờ), right now (ngay bây giờ), at present (hiện tại), at the moment (lúc này), at + thời gian cụ thể (lúc … giờ).

Trong câu tất cả động từ: Listen! (Hãy nghe này!), Look! (Nhìn kìa!), Keep silent! (Trật từ bỏ nào!), Watch out! (Hãy coi chừng!).

3 xem xét quan trọng lúc làm bài tập (bt) thì bây giờ tiếp diễn

Trong quy trình làm bài tập của thì bây giờ tiếp diễn, bạn cần chú ý tránh 3 lỗi cơ bản sau:

Lỗi quên to be/ thêm “ing”

Trong cấu trúc câu của thì bây giờ tiếp diễn, động từ bắt buộc phải có “to be + V_ing”. Nhiều bạn thường quên rượu cồn từ tobe hoặc quên thêm ing phía sau rượu cồn từ thiết yếu khi làm bài tập. Thiếu hụt hoặc không có một trong 2 hễ từ này thì câu của bạn sẽ sai ngữ pháp. Đây là lỗi khôn cùng thường xuyên chạm chán phải với những thì tiếp nối nói thông thường và thì hiện tại tại tiếp tục nói riêng.

Nhầm lẫn cùng với thì hiện tại đơn (always)

Một trong những cách sử dụng của thì hiện tại tại tiếp nối là diễn tả một hành vi đang thay đổi khi nhiều người đang làm thân quen một vấn đề mới làm sao đó. Ví dụ điển hình như:

He always plays football in the evening, but today he is playing badminton instead. (Anh ấy luôn luôn chơi đá banh mỗi buổi tối nhưng từ bây giờ anh ấy chơi ước lông.

=> Nghĩa là thông thường anh ấy vẫn đùa đá banh, từ bây giờ anh ấy trở qua chơi cầu lông.

I study Math on Thursdays, but I"m studying Physics on Thursday this week. (Tôi học Toán vào sản phẩm công nghệ năm sản phẩm tuần cơ mà thứ năm tuần này tôi học tập môn đồ vật lý).

=> Nghĩa là bình thường vào những thứ năm tôi học tập toán nhưng riêng thứ năm tuần này thì học thiết bị lý.

Nhầm lẫn cùng với thì tương lai solo (be going to)

Một bí quyết dùng không giống nữa của thì hiện tại tiếp tục là nói về một hành động chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, đầu tư và dự tính sẵn. Trong lúc đó, thì sau này đơn được dùng để diễn đạt hành động sau đây nhưng chưa có chủ ý sẵn.

Ví dụ như:

He bought the ticket yesterday. He is flying to japan tomorrow. (Anh ấy đã cài đặt vé vào hôm qua. Anh ấy sẽ bay đến Nhật vào trong ngày mai) => sự việc đã bài bản sẵn, chắc chắn rằng sẽ diễn ra.

Someone is calling, I will answer the phone. (Ai đó đang gọi, tôi vẫn nghe năng lượng điện thoại) => vấn đề nghe điện thoại thông minh hoàn toàn ko được dự trù sẵn từ trước.

Tổng hợp bài tập ôn thì hiện nay tại tiếp tục cơ bản

30+ câu bài xích tập thì hiện tại tại tiếp nối trắc nghiệm online

Chọn đáp án đúng để hoàn thành những câu sau đây:

1. Maxwell _____ not sleeping on our sofa.

A. Is

B. Are

C. Am

2. _____ they coming over for dinner?

A. Is

B. Are

C. Am

3. I _____ my dinner right now.

A. Eat

B. Eating

C. Am eating

4. My mother-in-law is _____ at our house this week.

A. Stay

B. Staying

C. Be staying

5. We _____ at a fancy restaurant tonight. Jason decided this yesterday.

A. Eat

B. Are eating

C. Eats

6. I _____ at the hair salon làm tóc until September.

A. Work

B. Be working

C. Am working

7. My sister _____ Spanish.

A. Learn

B. Is learning

C. Learning

8. They are _____ a new shopping mall downtown.

A. Opening

B. Openning

C. Oppening

9. Why ________ playing football tomorrow?

A. He not is

B. He isn"t

C. Isn"t he

10. Melissa is _____ down on her bed.

A. Lieing

B. Liying

C. Lying

11. My father…………..about the way I behave.

A. Always complained

B. Always complains

C. Has always complains

D. Is always complaining

12. I’m sorry I can’t come. I……………my school friend tomorrow.

a. See

B. Will see

C. Am seeing

D. Have seen

13. We..................a tiệc nhỏ next Saturday. Can you come?

A. Will have

B. Are having

C. Have

D. Will have had

14. The results of the research ____________that, presently, several East Asian countries _________ rapidly

A. Have indicated – were developing

B. Indicate – are developing

C. Are indicated – have been developing

D. Had indicated – developed

15. –“What are you doing under the desk?” –“I ____________ to lớn find my pen.”

A. Tried

B. Try

C. Have tried

D. Am trying

16. We’ve won a holiday for two to lớn Florida. I ____________ my mum.

A. Am taking

B. Have taken

C. Take

D. Will talk

17. –“Is this raincoat yours?”

– “No. Mine there behind the door.”

A. Is hanging

B. Has hung

C. Hangs

D. Hung

18. I don’t really work here, I_______until the new secretary arrives.

A. Just help out

B. Have just helped out

C. Am just helping out

D. Will just help out

19. How"s the weather?

A. It rain.

B. It"s rain.

C. It"s raining.

D. It rainy.

20. Keep silent! The baby ……………..

Xem thêm: Top 9 Điều Kiện 3 Điểm Thẳng Hàng Trong Oxyz Cho Ba Điểm A(, Top 9 Điều Kiện 3 Điểm Thẳng Hàng Trong Oxyz 2022

A. Sleeps

B. Is sleep

C. Sleeping

D. Is sleeping

21. Andrew has just started evening classes. He ................. German.

A. Are learning

B. Is learning

C. Am learning

D. Learning

22. The workers ................................a new house right now.

A. Are building

B. Am building

C. Is building

D. Build

23. Tom ............................. Two poems at the moment?

A. Are writing

B. Are writeing

C.is writeing

D. Is writing

24. The chief engineer .................................... All the workers of the plant now.

A. Is instructing

B. Are instructing

C. Instructs

D. Instruct

25. He .......................... His pictures at the moment.

A. Isn’t paint

B. Isn’t painting

C. Aren’t painting

D. Don’t painting

26. We ...............................the herbs in the garden at present.

A. Don’t plant

B. Doesn’t plant

C. Isn’t planting

D. Aren’t planting

27. They ........................ The artificial flowers of silk now.

A. Are.......... Makeing

B. Are......... Making

C. Is........... Making

D. Is ........... Making

28. Your father ...............................your motorbike at the moment.

A. Is repairing

B. Are repairing

C. Don’t repair

D. Doesn’t repair

29. Look! The man ......................... The children lớn the cinema.

A.is takeing

B. Are taking

C. Is taking

D. Are taking

30. Listen! The teacher.......................a new lesson to us.

A. Is explaining

B. Are explaining

C. Explain

D. Explains

Đáp án:

1. A; 2. B; 3. C; 4. B; 5. B;

6. C; 7. B; 8. A; 9. C; 10. C;

11. D; 12. C; 13. B; 14. B; 15. D;

16. A; 17. A; 18. C; 19.C; 20.D;

21. B; 22. A; 23. D; 24. A; 25. B;

26. D; 25. B; 26. D; 27.B; 28. A; 29. C; 30. A.

Bài tập bố trí xây dựng câu thì lúc này tiếp diễn

Xây dựng câu thực hiện thì lúc này tiếp diễn phụ thuộc vào các từ nhắc nhở cho sẵn.

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

2. My/ mother/ clean/ floor/.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture.

6. She/ wash / her hair.

7. It/ snow.

8. Jack và Rose/ sit/ on the couch.

9. It/ rain/ heavily.

10. Linda/ learn/ French.

11. My dad/ listen/ khổng lồ the stereo.

12. My friends/ smoke/ in their rooms.

13. I/ play/ đoạn clip games. .

14. You/ watch/ movies?

15. What/ you/ think?

16. What/ your two kids/ do?

17. It/ snow/ ?

18. That computer/ work?

19. Jane/ write/ a novel.

20. Why/ you/ cry ?

Đáp án:

1. My father is watering some plants in the garden.

2. My mother is cleaning the floor.

3. Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

4. They are asking a man about the way khổng lồ the railway station.

5. My student is drawing a beautiful picture.

6. She’s washing her hair.

7. It’s raining.

8. Jack và Rose are sitting on the couch.

9. It’s raining heavily.

10. Linda’s learning French.

11. My dad’s listening lớn the stereo.

12. My friends are smoking in their rooms.

13. I’m playing đoạn phim games.

Xem thêm: 实用越南语会话教程(上册) - Phim Ngự Lâm Không Kiếm Vtv1 Trực Tiếp

14. Are you watching movies?

15. What are you thinking?

16. What are your two kids doing?

17. Is it snowing?

18. Is that computer working?

19. Jane’s writing a novel.

20. Why are you crying?

Mong rằng tổng hợp bài tập thì hiện tại tiếp tục giayphutyeuthuong.vn chia sẻ trên đây để giúp đỡ bạn học tập hiệu quả. Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương đối quan trọng, nó khiến cho bạn ứng dụng nhuần nhuyễn các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Vị đó, hãy nắm rõ khái niệm, cấu trúc, cách áp dụng và thực hành liên tục bạn nhé!