TÌM SỐ NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT TRONG MẢNG

     

Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và download ngay bản đầy đủ của tư liệu tại đây (75.19 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Tìm số nguyên tố lớn nhất trong mảng

bài bác 151: Hãy tra cứu số nguyên tố lớn nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu như mảng không tồn tại số yếu tắc thì trả về -1#include#include#include#define MAX 100void nhap (int a<>, int &n)doprintf(" Nhap so phan tu: ");scanf("%d", &n);if(n MAX)printf(" So phan tu khong hop le. Xin kiem tra lai !");while(n MAX);for(int i = 0; i printf(" Nhap a<%d>: ", i);scanf("%d", &a);void xuat(int a<>, int n)for(int i = 0; i printf("%4d", a);
// nguyên tố => trueint KiemTraNguyenTo(int n)if (n return 0;else if (n > 2)if (n % 2 == 0)return 0;for (int i = 3; i if (n % i == 0)return 0;return 1;int TimViTriSoNguyenToDau(int a<>, int n)
for(int i = 0; i if(KiemTraNguyenTo(a) == 1)return i;return 0;int TimSoNguyenToLonNhat(int a<>, int n, int vitringuyentodau)int nguyentomax = a;for (int i = vitringuyentodau + 1; i if (KiemTraNguyenTo(a) == 1 && a > nguyentomax)nguyentomax = a;return nguyentomax;int main()int n;int a;nhap(a, n);
xuat(a, n);int vitringuyentodau = TimViTriSoNguyenToDau(a, n);//printf(" Vi tri nguyen to dau la %d",vitringuyentodau);if(vitringuyentodau == 0)printf(" Mang khong teo so nguyen to");elseint nguyentomax = TimSoNguyenToLonNhat(a, n, vitringuyentodau);printf(" So nguyen to lon nhat la %d", nguyentomax);getch();return 0;
Xem thêm: Để Thu Được Hình Chiếu Đứng Hướng Chiều Từ :, Để Thu Được Hình Chiếu Đứng, Hướng Chiếu Từ:

*
Tài liệu tò mò vê IDS với IDS trong mạng ko dây (P1) ppt 7 686 1
*
WiFi Chat - Tìm với chat với anh em trong mạng WiFi docx 3 307 0
*
xây đắp và sản xuất mô hình tự động đo 2 lần bán kính đỉnh răng trong cùng độ sâu những lỗ bắt vít của động cơ xe môtô 4 thì 102 588 0
*
Excel - Hàm Dmax, hàm lấy giá trị nhất lớn nhất trong hàng, cột 2 354 0


Xem thêm: Gdcd 11 Bài 9 Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa, Gdcd 11 Bài 9: Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa

*
bài xích tập c hãy tra cứu số đảo ngược của số nguyên dương n 2 2 1