Toán 9 chương 2 bài 4

     
Câu hỏi và bài bác tập trắc nghiệm bài xích 4: Đường thẳng tuy vậy song và mặt đường thẳng cắt nhau học viên luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của chính bản thân mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau thời điểm chọn kết quả: nếu như sai thì tác dụng chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo tác dụng đúng màu sắc xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..


Bạn đang xem: Toán 9 chương 2 bài 4

Câu 1: mang đến điểm A(1;-2) và đường thẳng (d) có phương trình $y=4x+11$. Phương trình của đường thẳng (k) trải qua A và tuy vậy song với (d) là 

A.y=-4x-6B.y=2x-6C.y=4x-6D.y=4x-12E.y=4x-5

Câu 2: đến hàm số $f(x)=(m+1)x+2. Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số trải qua A(1;4).

A. M=0B. M=1C. M=-1D. M=3E. M>5

Câu 3: Đường thẳng song song với đường thẳng y=2-3x và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 thì có phương trình: 

A.y=-2x+1B.y=-3x+5 C.y=-3x+1D.y=-4x+1 E.y=-3x+6

Câu 4: Phương trình đường thẳng trải qua M(2;3) và song song với đường thẳng y=2x+3 là:

A. Y=-2x+1B.y=-x+2C.y=-2x+6D.y=2x+1E. Y=2x-1

Câu 5: Phương trình đường thẳng đi qua M(2;3) và N(6;5) là: 

A.$y=-2x+frac12$B.$y=frac12x+2$C.$y=-frac12x+3$D.$y=2x+frac12$E.$y=frac12x-1$

Câu 6: Phương trình đường thẳng trải qua giao điểm hai đường thẳng y=2x+1, y=3x-4 và tuy vậy song với đường thẳng $y=sqrt2x+15$ là: 

A.$y=sqrt2x+11-5sqrt2$B.$y=x+5sqrt2$C.$y=sqrt6x-5sqrt2$D.$y=-4x+sqrt2$E.$y=-5sqrt2x+sqrt2$

Câu 7: mang lại phương trình: $(9m^2-4)x+(n^2-9)y=(n-3)(3m+2)$ 

A.Khi $m=pm frac23$ và $n=pm 3$ thì phương trình đã đến là phương trình của đường thẳng tuy nhiên song trục OxB.Khi $m eq pm frac23$ và $n=pm 3$ thì phương trình đã cho là phương trình của đường thẳng tuy nhiên song trục OxC.Khi $m=pm frac23$ và $n eq pm 3$ thì phương trình đã đến là phương trình của đường thẳng song song trục OxD.Khi $m=pm frac34$ và $n=pm 2$ thì phương trình đã mang lại là phương trình của đường thẳng tuy nhiên song trục OxE.Tất cả các câu trên đều sai 

Câu 8: $(9m^2-4)x+(n^2-9)y=(n-3)(3m+2)$ là đường thẳng trùng với trục tung khi 

A.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 5 Bài 18B Ôn Tập 2 ( Tiết 2), Bài 18B: Ôn Tập 2


Xem thêm: Các Điểm Du Lịch Nào Không Thuộc Đông Bắc (Cập Nhật 04/2022)


$n eq 3$ và $m=pm frac23$B. N = 3 và m = 1C. $n eq 3$ và $m eq pm frac23$D. $n = 2$ và $m eq 1$E. Tất cả các câu bên trên đều sai 

Câu 9: Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng $d_1:y=2x-7$ và $d_2=-x-1$ là: 

A.(-2;-3)B.(1;-3)C.(2,-2)D.(-2;-6)E.(2;-3)

Câu 10: cho đường thẳng d: y=3x-4. Câu nào dưới đây là sai?

A. D tuy nhiên song với đường thẳng y=3x+1B. D vuông góc với đường thẳng $y=frac-13+4$C.d cắt đường thẳng y = 2x-5 D.Phần của d phía trên Ox hợp với tia Ox một góc 60

Câu 11: cho đường thẳng $d: y=frac-12+4$. Câu nào sau đây là đúng?

A.d trải qua điểm (6;1)B.d cắt trục hoành tại điểm (2;0)C.d cắt trục tại điểm (0;4) D.Có nhị câu đúng trong tía câu A,B,C

Câu 12: đến đường thẳng $d: y =frac12+5$. D cắt Ox tại A và Oy tại B. Diện tích tam giác OAB là: 

A.25B.$frac252$C.$frac254$D.Một đáp án khác 

Câu 13: mang lại đường thẳng d: y=2x-6, d cắt Ox tại A, Oy tại B. Độ dài đoạn Ab gần nhất với số nào dưới đây?

A.6,5B.6,6C.6,7D.6,8

Câu 14: nhị đường thẳng $y=(m-1)x+2(m eq 1)$ và $y=3x-1$ song song với nhau lúc m bằng: 

A.2B.-2C.-4D.4

Câu 15: hai đường thẳng $y=(m-1)x+2(m eq 1)$ và $y=3x-1$ cắt nhau khi m bằng: 

A.-4B.$ eq -4$C.4D.$ eq 4$

Câu 16: vào hệ tọa độ vuông góc Oxy đến hai điểm A(-1;5),B(5;1). Tam giác AOB là: