Toán đại 10 ôn tập chương 3

     

ÔN TẬP CHƯƠNG IIIb) 7l-x + x = 7x-1 + 2; d) 3 + /2- X = 4x2 - X + 7x-31. Giải những phương trinh a) Vx - 5 + X = Vx - 5 + 6 ;c)/x - 2 Ợx - 2“2 8Điều kiện: X > 57x - 5 + X = 7x - 5 + 6 X = 6 (nhận). Vậy s = I6|.fl - X > 0Điễu khiếu nại X - 1|x-l>0X = 1 ko thỏa phương trình. Vậy s = 0.Điều kiện: X > 2X2 _87x - 2 7x - 2 X = 8 X = 272X = -272 (loại)Vậy s = {2 72 ỉ.2 - X > 0f X 0 32. Giải các phương trình:a) 3x +7í—= —í— + 3 (1);X - 2 X + 2X-4b)3x - 2x + 3 _ 3x-5 2x-1-2(2c) Vx2-4 = X - 1 (3).ốịiẨiĐiều kiện: X * ±2 (3x + 4)(x + 2) - (x - 2) = 4 + 3(x2 - 4) 3x2 + lOx + 8- x + 2 = 4 + 3x2 - 12 9x = -18 X = -2 (loại)Vậy s = 0.Điều kiện: X * Ậ2 6x2 - 4x + 6 = (2x - l)(3x - 5)o 6x2 — 4x + 6 = 6x2 - 13x + 5 o 9x = -1-M.-j.VfcrS-i-i.c) 7x2 -4 = X - 1 •x-l>0^ix>lx2-4=(x-1)2<2x-5 = 0«x=|.VậyS={|ị.3. Giải các hệ phương trìnha)-2x + 5y = 9 4x + 2y = 11;b)3x + 4y = 12 5x-2y = 7;c)2x - 3y = 5 3x + 2y = 8;d)5x + 3y = 15 4x - 5y = 6.số: a) X =372429’y=S;1. V _ 34 c) X = — , y =1313b) X = 2, y = I;J( 93 . ..30d) X =; y = —37374. Hai người công nhân được giao câu hỏi sơn một bức tường. Sau khi người trước tiên làm được 7 giờ đồng hồ và5người đồ vật hai có tác dụng được 4 giờ thì chúng ta sơn được I bức tường. Sau đó họ cùng thao tác với nhautrong 4 giờ nữa thi chỉ còn lại bức tường chưa sơn. Hỏi nếu mọi cá nhân làm riêng biệt thì sau 18bao nhiêu giờ mọi người mới sơn kết thúc bức tường?ỐịiẦiGọi ti (giờ) là thời hạn người thứ nhất sơn dứt bức tường, t2 (giờ) là thời hạn người đồ vật hai sơn kết thúc bức tường; điều kiện ti > 0, t2 > 0.Trong một tiếng người đầu tiên sơn được ì bức tường, fan thứ hai sơn ttđược bức tường.Theo đề bài xích ta có: — + — = ■!.tj t2 9417Sau 4 giờ thao tác làm việc chung họ sơn được: -7 - -f- = —— (bức tường).9 18 18.447Vậy ta có: — + — =7x + 4y = -7 94x + 4y = -4-.18t2 18Đặt X = -ỉ-, y = -i- ta được hệ phương trình:Giải ra được X = 777, y = 777. Suy ra t, = 18; t2 = 24.V18 J 24Vậy nếu có tác dụng riêng, người trước tiên sơn xong bức tường sau 18 giờ, fan thứ nhị sơn dứt bức tường sau 24 giờ.5. Giải các hệ phương trình:a)2x - 3y + z = -7 -4x + 5y + 3z = 6 X + 2y - 2z = 5;b)X + 4y - 2z = 1 -2x + 3y + z = -6 3x + 8y-z = 12.-Đáy a) X = - 77 ; y = 77 z = - 777r52101817 _83b) X = ——, y = —, z = —4343436. Tía phân sô’ đểu tất cả tử số là một trong những và tổng của pa phàn số đó bằng 1. Hiệu của phân số trước tiên và phân số vật dụng hai bởi phàn sô" đồ vật ba, còn tổng của phân số đầu tiên và phân số vật dụng hai bằng 5 lần phân sô’ sản phẩm ba. Tim các phàn sô’ đó.ốịiảíGọi phân sô" sản phẩm nhát là X, phân sô" thứ hai là y, phân sô" thứ bố là z.Ta gồm hệ phương trình:X + y + z = 1 X - y = z -í X + y = 5zX + y + z =1 X - y - z =0 X + y - 5z =0 1 1Giải ra được X = 4, y = ~ , z = Ị. Vậy: —2 J 362 3 6Một phán xưởng được giao cung cấp 360 thành phầm trong một số trong những ngày độc nhất vô nhị định. Vi phân xưởng tăng năng suất, mồi ngày có tác dụng thêm được 9 thành phầm so cùng với định mức, nên trước khi hết hạn một ngày thi phân xưởng đã làm vượt số sản phẩm được giao là 5%. Hỏi nếu vẫn tiếp tục thao tác làm việc với năng suất kia thì lúc tới hạn phân xưởng có tác dụng được tất cả bao nhiêu sản phẩm?tflalGọi X là sô" sẩn phẩm theo định mức mà phân xưởng phải sản xuất mộtngày. Điều khiếu nại X > 0. Sô" ngày bắt buộc giao sản phẩm là Ta có phương trình: f —7- - l^(x + 9) = 360.= 378360o (360 - x)(x + 9) - 378x X2 + 27x - 3240 = 0 X = 45X = -72 (loại)360Vậy sô" ngày buộc phải giao thành phầm là = 8 (ngày).45Đến thời gian đó phân xưởng đang sản xuâ"t được8(45 + 9) = 8.54 = 432 (sản phẩm).8. Giải những phương trinh sau bằng máy tinh vứt túia) 5x2 - 3x - 7 = 0:b) 3x2 + 4x + 1 = 0;c) 0,2xz + 1.2X-1 =0;d) /2x2 + 5x + ựã = 0.iế: Nếu làm cho tròn kết quả đến chữ sô" thập phân thứ tứ thì ta gồm đáp sô" là:a) X, « 1,5207; x2« -0,9207; c) xi = 0,7417; x-2 ~ -6,7417;9. Giải những phương trinh a) |4x - 9l = 3 - 2x;,3a) Điều kiện: 3 - 2x > 0 X Vậy: s = 0.4x - 9 = 3 - 2x 4x - 9 = 2x - 3X = iặ = 2 (lcại)x 2 =3 (loại)13x + 5 I 2x +1 = 3x + 5 2x +1 = -3x - 5X =X =t2=24t2 = 3 (loại)Vậy:S={-4;-|Ị-.Tim nhị cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật trong nhị trường hợpChu vi là 94,4m và diện tích là 494,55m2.Hiệu của nhì cạnh là 12,1m và mặc tích là 1089m2.ốjiảiTa có:X = 31,5 X = 15,7Gọi X, y (x, y > 0) là hai cạnh của hình chữ nhật. Jx + y = 47,2 I xy = 494,55Vậy X, y là nghiệm phương trình: X2 - 47,2X + 494,55 = 0 Vậy chiều nhiều năm là 31,5 m với chiều rộng lớn 15,7 m.X = 39,6 y = 27,5, x , fx-y = 12,1Giải hệ 0, t2 > 0). Trong 1 giờ hai tín đồ quétlần lượt là: —, — sân. Tl t2Ta có:lgiờ trăng tròn phút =ẬAt2+2(1) ti = 4.Vậy người trước tiên quét sân một mình hết 4 giờ, bạn thứ nhì quét sân 1 mình hết 2 giờ.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMChọn phương án đúng trong số bài tập sau:1a/4 — 3x12. Điều khiếu nại của phương trình x + 2--=== = ——— là ĩx + 2 x + 1(A) X > -2 cùng X * -1;(B) X > -2 với X -2, X * -1 với X 0 4 - 3x > 0 X +1 * 013. Tập nghiệm của phương trình2(A) --2


Bạn đang xem: Toán đại 10 ôn tập chương 3

Các bài học kinh nghiệm tiếp theo


Các bài học kinh nghiệm trước
Xem thêm: Vai Trò Của Điện Năng Trong Sản Xuất Và Đời Sống, Hãy Lấy Ví Dụ Ở Gia Đình Và Địa Phương Em

Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Vị Trí Của Hình Chiếu Cạnh Trên Bản Vẽ Là, Vị Trí Các Hình Chiếu Trên Bản Vẽ Như Sau:

Giải bài bác Tập Toán 10 Đại Số

Chương I. Mệnh đề, tập hợpChương II. Hàm số số 1 và bậc haiChương III. Phương trình, hệ phương trìnhChương IV. Bất đẳng thức, bất phương trìnhChương V. Thống kêChương VI. Cung và góc lượng giác, bí quyết lượng giác

giayphutyeuthuong.vn

Tài liệu giáo dục và đào tạo cho học sinh và thầy giáo tham khảo, giúp các em học tốt, cung cấp giải bài xích tập toán học, đồ vật lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, lịch sử, địa lý, soạn bài bác ngữ văn.