Toán Lớp 7 Trang 19 Bài 28 29 30

     

Hãy rút ra thừa nhận xét về vết của lũy quá với số nón chẵn cùng lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Sử dụng tư tưởng lũy vượt với số nón tự nhiên

(x^n = underbrace x.x.x...x_n,,,thừa,sốleft( x in Q,n in N,n > 1 ight))


Lời giải bỏ ra tiết

(eqalign và left( - 1 over 2 ight)^2 = left( - 1 over 2 ight).left( - 1 over 2 ight) = 1 over 4 cr và left( - 1 over 2 ight)^3 = left( - 1 over 2 ight).left( - 1 over 2 ight).left( - 1 over 2 ight) = - 1 over 8 cr và left( - 1 over 2 ight)^4 = left( - 1 over 2 ight).left( - 1 over 2 ight).left( - 1 over 2 ight).left( - 1 over 2 ight) = 1 over 16 cr & left( - 1 over 2 ight)^5 = left( - 1 over 2 ight).left( - 1 over 2 ight).left( - 1 over 2 ight).left( - 1 over 2 ight).left( - 1 over 2 ight) = - 1 over 32 cr )

Nhận xét:

Lũy thừa với số nón chẵn của một số trong những hữu tỉ âm là một trong những hữu tỉ dương.

Lũy thừa với số mũ lẻ của một vài hữu tỉ âm là một số trong những hữu tỉ âm.

Chú ý:

Ta cũng hoàn toàn có thể tính toán như sau:

(eginarraylleft( - dfrac12 ight)^2 = dfracleft( - 1 ight)^22^2 = dfrac14\left( - dfrac12 ight)^3 = dfracleft( - 1 ight)^32^3 = - dfrac18\left( - dfrac12 ight)^4 = dfracleft( - 1 ight)^42^4 = dfrac116\left( - dfrac12 ight)^5 = dfracleft( - 1 ight)^52^5 = - dfrac132endarray)