Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12

     

giờ đồng hồ Anh là môn thi bắt buộc trong kỳ thi thpt Quốc Gia. Do đó, để đã có được điểm số như hy vọng muốn, các em yêu cầu nắm vững tổng thể ngữ pháp tiếng Anh lớp 12 căn phiên bản cùng ví dụ minh họa. Cùng giayphutyeuthuong.vn khối hệ thống lại những nội dung ngữ pháp lớp 12 quan liêu trọng mà bạn phải nhớ để có một kỳ thi tuyển nhẹ nhàng rộng nhé!1. Câu điều kiện

Cấu trúcÝ nghĩaVí dụ

Điều kiện loại 1

If + S + V (hiện tại đơn), S + will (can, may) + V (nguyên mẫu).

Bạn đang xem: Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 12

Câu điều kiện loại 1 được dùng khi hành động đó có thực vào hiện tại. Vế điều kiện có trong hiện tại hoặc tương lai.

*Chú ý: Câu điều kiện mệnh lệnh cũng dùng như câu điều kiện loại 1. Dùng để yêu câu một mệnh lệnh mà người nói muốn người nghe thực hiện, mệnh đề điều kiện được giư nguyên, mệnh đề chính thành mệnh đề mệnh lệnh bằng cách sử dụng nguyên động từ, khuyết chủ ngữ.

If it is rainy, I will quit the class.

Câu mệnh đề mệnh lệnh:

If you meet him, tell him to tell me.

Điều kiện loại 2

If + S + V(quá khứ đon), S + would (could, might..) + V(nguyên mẫu).

*Chú ý: Dùng were mang đến tát cả các động từ vào mệnh đề điều kiện nếu là động từ tobe đến chủ ngữ.

Dùng để diễn tả một hành động không có khả năng xảy ra ở hiện tại.

If I were you, I would change the Math tutor.

Điều kiện loại 3

If + S + had + V(PII), S + would (could,might) + have + V(PII).

Hành động ko thể có trong quá khứ

If he had slept ealier, he would not be late this morning.

Câu điều kiện kết hợp

If + S + had + P(II), S + would have + P(II)

(Mệnh đề chính phân chia ở động từ loại 2, mệnh đề if phân tách ở loại 3).

Diễn tả hành động từ quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại.

If I hadn’t eaten spicy last night, I wouldn’t have a stomach ache now.

2. Các thì vào ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12

Công thức giờ Anh

Cấu trúc

Cách dùng

Từ dấn biết

Thì hiện tại đơn

Khẳng định: S + Vs/es + O

Phủ định: S + Do/Does + not + V + O

Nghi vấn: Do/Does + S + V + O?

-Diễn tả một điều đã là chân lý, luôn luôn đúng.

VD: The sun rises in the the East.

-Diễn tả một thói quen, xảy ra thường xuyên ở hiện tại.

VDL I get up early every morning.

-Hiện tại đối kháng diễn tả điều ai đó có thể làm được.

VD: He plays badminton very well.

always, every. Usually. Often. Generally, frequently.

Hiện tại tiếp diễn

Khẳng định: S + (am/is/are) + V - ing + O

Phủ định: S + be + not + V - ing + O

Nghi vấn: Be + S + V-ing + O.

-Diễn tả hành động diễn ra kéo dài vào một khoảng thời gian.

VD: The children are playing football now.

-Theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.

VD: Look! The child is crying.

-Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại với phó từ ALWAYS.

VD: He is always getting up late & not concentrating in class.

Lưu ý: ko dùng với các từ nhận thức, cảm giác như love, know, smell, realize,..

VD: I am tired now.

at the moment, now, at presentm now.

Thì hiện tại hoàn thành

Khẳng định: S + have/has + PIII + O

Phủ định: S + have/has + NOT + PII +O

Nghi vấn: Have/Has + S + PII + O

-Về hành động trong quá khứ đã được xảy ra hoặc không được xảy ra kéo dài đến hiện tại,

-Một hành động trong quá khứ được tiếp diễn vào một khoảng thời gian.

VD: She have read the book for 3 hours

For + Khoảng thời gian bắt đầu

Thì quá khứ đơn

Khẳng định: S + V-ed + O

Phủ định: S + did + NOT + V +O

Nghi vấn: Did + S + V + O

Thì quá khứ đối chọi diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với khoảng thời gian xác định.

last night, last year, yesterday, yesterday afternoon.

Thì quá khứ tiếp diễn

Khẳng định: S + was/were + V - ing + O

Phủ định: S + wasn’t/weren’t + NOT + V +O

Nghi vấn: Was/Were + S + V + O

Diễn tả hành động xảy ra cùng lúc. Nhưng hành động thứ nhất xảy ra sớm hơn và đã vẫn tiếp tục xảy ra thì hành động thứ nhì xảy ra.

VD: I was reading books at this time last night.

this morning, while, at that very moment

Thì quá khứ hoàn thành

Khẳng định: S + had + PIII + O

Phủ định: S + had + NOT + PII +O

Nghi vấn: Had + S + PII + O

Diễn tả quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra kết thúc vào quá khứ trước một hành động khác cũng xảy ra và kết thúc vào quá khứ.

VD: Since he had left, I have heard nothing from him.

until then, by the time, when, already, just, since, for

Thì tương lai đơn

Khẳng định: S + will + V + O

Phủ định: S + will + not + V + O

Nghi vấn: Will + S + V + O?

Diễn tả hành động đoán, dự định sẽ xảy ra trong tương lai

tomorrow, next week, in the future

Thì sau này tiếp diễn

Khẳng định: S + will be + V-ing + O

Phủ định: S + will + be + not + V-ing + O

Nghi vấn: Will + S + be + V-ing + O.

Một thời điểm nào đó trong tương lai, hành động được xảy ra.

soon, next week.

Thì sau này hoàn thành

Khẳng định: S + will have + PII+ O

Phủ định: S + will + NOT + be + PII +O

Nghi vấn: Shall + S + not + be + PII + O

Diễn tả một hành động sau đây sẽ kết thúc trước một hành động trong tương lai

VD: By November, we ‘ll been living in this house for 10 years

by the time

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Khẳng định: S + have been/has been+ V-ing + O

Phủ định: S + hasn’t been/haven’t been + not + V-ing + O

Nghi vấn: Have/Has S + been + V-ing + O.

Hành động đã xảy ra vào quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai) được nhấn mạnh vào thời gian.

all day, all week, since, for, for a long time, recently, up until now.

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Khẳng định: S + had been + V-ing + O

Phủ định: S + hadn’t been + not + V-ing + O

Nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O.

Nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đa xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành động khác xảy ra cũng kết thúc trong quá khứ

until then, by the time, before, after.

Thì sau này hoàn thành tiếp diễn

Khẳng định: S + will have been + V-ing + PIII + O

Phủ định: S + will + NOT + be + V-ing + PII +O

Nghi vấn: Shall + S + not + be +V-ing + PII + O

Nhấn mạnh khoảng thời gian của một hành dộng đã xảy ra về sau và kết thúc trước một hành động khác vào tương lai.

by the time

*

3. Câu tường thuật: Trực tiếp và gián tiếp

3.1. Câu gián tiếp và câu trực tiếp

Giống: khẩu ca trực tiếp hay tiếng nói gián tiếp và mệnh đề tường thuật

Eg: My says, "I will go to lớn Korea next month"

MĐTT Lời nói trực tiếp

Lời nói trực tiếp

My says (that) she will go to Korea next month

MĐTT Lời nói gián tiếp

Khác:

a. Direct speech: Được viết giữa dấu ngoặc kép để tường thuật nguyên văn lời của người nói.

Eg: Bob said, "I lượt thích watching thriller film in the evening"

The teacher said, "I"ll absent tomorrow"

b. Reported speech / Indirect speech: không bị chống cách bởi dấu ngoặc kép, tường thuật lại ý tứ của lời nói.

Eg: Bob said (that) he liked watching thriller film.

The teacher said (that) he would absent the next day

3.2. Những phần cần chũm đổi lúc đổi sang trọng câu gián tiếp

3.2.1. Thay đổi động từ tường thuật

Động từ tường thuật của lời nói trực tiếp nên được đổi tương xứng với nghĩa hoặc cấu trúc của lời nói gián tiếp.

eg: Tom said, “Do you lượt thích reading novels?” → Tom asked me if I liked reading novels.

“If I were you, I"d not buy that luxury pearl necklace," said Mary → Mary advised me not to buy the luxury pearl necklace.

Xem thêm: Tin Học 10 Bài 13 Một Số Hệ Điều Hành Thông Dụng, Tin Học 10 Bài 13: Một Số Hệ Điều Hành Thông Dụng

Chú ý:

SAY TO: không lúc nào được cần sử dụng ở lời nói gián tiếp (phải đổi bằng TELL + O).

TELL: không lúc nào được dùng ở lời nói trực tiếp.

3.2.2. Biến đổi ngôi (đại từ, tính từ, đại từ sở hữu, tính từ, đại từ)

VD: Mr Minh said to My, "You take your magazine out & show it to lớn me".

Tình huống 1: Một người chúng ta của My tường thuật với những người bạn khác: Mr Minh told My that she took her magazine out và showed it to him.

- tình huống 2: My tường thuật với một người bạn khác: Mr Minh told me that I took my magazine out & showed it to him.

- tình huống 3: Thầy Minhtường thuật với người khác: I told My that she took her magazine out and showed it lớn me.

3.2.3. Cố kỉnh đổi thời gian, địa điểm, các từ chỉ định

Thời gian:

*

Địa điểm:

HERE → THERE

Eg: “Do you put the black board here?" he said → He asked me if I to lớn put the black board there.

Các đại tự chỉ định:

THIS/ THESE + từ mô tả thời gian → THAT/THOSE

Eg: “Your enemies are coming this evening," he said. → He said (that) my enemies were coming that evening.

THIS/THESE + danh trường đoản cú > THE

Eg: "Is this Iphone yours?" said Johnathan → Johnathan asked me if the Iphone was mine.

THESE/THIS → THEM/IT

Eg: Jimmy said, "I like this" -> Jimmy said (that) he liked it.

4. Câu ước

4.1. Cấu tạo Wish ở hiện nay tại

Cách dùng: trong trường hợp để ước ao ước về điều trái với thực tế, ko có vào hiện tại.

Công thức:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-edPhủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-edCấu trúc If only: If only + (that) + S + (not) + V-ed

Ví dụ:I wish that I had a better dress.

4.2. Cấu trúc Wish ở quá khứ

Cách dùng: Để nói về điều trái ngược quá khứ, không có thật.

Công thức:

Khẳng định: S + wish(+es) + (that) + S + had + V3Phủ định: S + wish(+es) + (that) + S + had not + V3Cấu trúc If only: If only + (that) + S + had (+not) + V3

Ví dụ:I wish that I had gone swimming last summer.

4.3. Cấu trúc Wish ở tương lai

Cách dùng:Mong ước điều gì đó trong tương lai.

Công thức:

Khẳng định: S + wish(+es) + (that) + S + would/could + VPhủ định: S + wish(+es) + (that) + S + would/could + not + VCấu trúc If only: If only + S + could/would + (not) + V

Ví dụ:I wish that my mom wouldn’t busy tomorrow

4.4. Phương pháp dùng khác của wish

4.4.1. Wish + khổng lồ V

Có thể sử dụng “wish” thuộc với hễ từ nguyên thể khi mô tả mong ý muốn của bạn dạng thân cố gắng cho “would like”. Không dùng trong hiện tại hiện tại hoàn thành, dùng khi trang trọng.

Ví dụ:I wish lớn speak to lớn the headmaster.

4.4.2. Wish + O + khổng lồ V

Mong ước ai đó làm gì: dùng wish với đụng từ nguyên thể.

Ví dụ: I do not wish you khổng lồ publish this article.

4.4.3. Wish + O + something

Cấu trúc hi vọng ai đó làm được điều gì đó.

Ví dụ: I wished him a happy birthday.

5. Mệnh đề dục tình trong công thức Tiếng Anh

*

6. Câu bị động

6.1. Biện pháp dùng câu bị động

Tác nhân gây ra hành động ko còn quan tiền trọng

Eg: The road has been repaired.

Khi ko biết người thực hiện hành động

Eg: The money was stolen.

Người thực hiện hành động ít quan tiền trọng hơn bản thân hành động

Eg: This book was published in Vietnam.

Các chủ ngữ không xác định như: someone, people

Eg: People say that he will win.

> It"s said that he will win.

6.2. Công thức bao quát câu bị động

Bị động với các thì không thuộc dạng tiếp diễn:

BE + PAST PARTICIPLE

Bị động với các thì tiếp diễn:

BE + BEING + PAST PARTICIPLE

6.3. Chuyển câu sang bị động và các bước quan liêu trọng

Bước đầu là xác định tân ngữ vào câu rồi chuyển thành chủ ngữ.

Tiếp theo, vận động từ thành dạng “Be + Ved/P2” cũng tương tự chia cồn từ “be” theo như đúng thì của câu công ty động, bên cạnh đó giữ biện pháp chia dạng số ít/ số những theo chủ ngữ.

Bước cuối, nếu công ty ngữ vào câu nhà động xác minh thì hãy đưa thành tân ngữ vào câu bị động đồng thời thêm “by” phía trước.

Các chủ ngữ không khẳng định thì vứt qua: them, people.

Ví dụ:

– I wrote a funny story last week.

Tôi đã viết một mẩu truyện cười vào tuần trước

– A funny story was written (by me) last week.

Một câu chuyện cười đã được viết (bởi tôi) tuần trước.

6.4. Chuyển lịch sự câu bị động và những điều cần lưu lại ý

Lưu ý 1: Không sử dụng dạng thụ động cho nội đụng từ:

(Các nội động từ như: hurt, wait, cry, die, …)

Ví dụ:John’s hand hurts núm vì John’s hand is hurted.

Lưu ý 2: Trường hợp trong câu dữ thế chủ động có 2 tân ngữ:

Trong hai nhà ngữ, lựa chọn một để cai quản ngữ chủ yếu cho câu thụ động (ưu tiên tân ngữ chỉ người) hay có thể chuyển thành 2 câu bị động.

S + V + Oi + Od

Oi (indirect object): tân ngữ gián tiếpOd (direct object): tân ngữ trực tiếp

=> gửi sang câu bị động sẽ xẩy ra 2 trường hòa hợp sau:

Trường hòa hợp 1: chủ ngữ lấy từ tân ngữ gián tiếp

S + be + P2 + Od

Trường hợp 2: chủ ngữ lấy từ tân ngữ trực tiếp

S + be + P(2) + giới từ bỏ + Oi

Ví dụ: He gave me a pen yesterday.

(me là tân ngữ con gián tiếp còn a pen là tân ngữ trực tiếp)

=> Bị động:

Trường thích hợp 1:I was given a new máy tính xách tay yesterday.Trường vừa lòng 2: A new máy tính xách tay was given to me yesterday.

Lưu ý 3: Đặt trạng ngữ chỉ xứ sở trước by + tân ngữ khi câu có trạng ngữ chỉ khu vực chốn.

Ví dụ:Marry bought cake at market.

→ Cake were bought at market by Marry.

Lưu ý 4: Đối với đa số câu dữ thế chủ động có trạng ngữ chỉ thời gian, khi chũng ta gửi sang câu bị động thì đặt trạng ngữ chỉ thời gian sau by + tân ngữ.

Ví dụ: Mark used the laptop ten hours ago.

→ The máy vi tính was used by Mark ten hours ago.

Lưu ý 5: Tân ngữ chỉ địa điểm và thời gian được đặt theo quy tắc sau:

S + be + Ved/P2 + từ chỉ địa điểm + by + tân ngữ + tự chỉ thời gian

Ví dụ:Ms.Lan threw away that book in Minh’s house last night.

→ That book was threw away in Minh’s house by Ms Lan last night.

Lưu ý 6: Ta chia động từ bị động ở dạng tủ định, khi chủ ngữ vào câu chủ động là bao phủ định như nobody, no one,...

Ví dụ:Nobody can wear this pink shirt

→ This pink shirt cannot be worn.

Lưu ý 6: to lớn be/to get + P2 sẽ không còn mang nghĩa bị động khi được dùng để:

+ Nói về tình huống chủ ngữ vào câu đang đương đầu.

Ví dụ:Mike got lost his máy vi tính at the school yesterday.

+ Chỉ câu hỏi chủ ngữ trong câu trường đoản cú mình làm cho một hành động

Ví dụ:My mother gets dressed very quickly.

7. Thắc mắc đuôi

7.1. Định nghĩa

Câu hỏi đuôi được đặt tại đằng sau một câu è cổ thuật, câu vấn đáp dạng YES/NO.

VD: Linh is a beautiful girl, isn’t she?

Mark wrote 10 essays in a week, didn’t he?

7.2. Cấu trúc

7.2.1. Đối với động từ thường (ordinary verbs)

Phần hỏi đuôi che định, câu trình làng khẳng định

S + V(s/es/ed/2)….., don’t/doesn’t/didn’t + S?

Câu trình làng mang ý tủ định, phần hỏi đuôi sở hữu ý khẳng định

S + vì not/ doesn’t/didn’t + V….. Do/does/did + S?

Chú ý ý nghĩa YES/NO

– You’re not going out today, are you? Yes. (=Yes, I am going out)

– No. (=No, I am not going out)

7.2.2. Đối với động từ đặc biệt (special verb)

Phần hỏi đuôi bao phủ định, câu ra mắt khẳng định

S + special verb, special verb + not + S?

Ex: You are a student, aren’t you?

She has just lent Minh a pen, hasn’t she?

Phần hỏi đuôi khẳng định, câu giới thiệu phủ định

S + special verb + not….., special verb + S?

Eg: You aren’t a student, are you?

She hasn’t lent Minh a pencil, has she?

8. Danh hễ từ V-ing

Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ

Ví dụ: Working hard might pay off in the future. (Động từ work lên làm chủ ngữ bắt buộc phải cộng thêm đuôi ing)

Sau giới từ

Ví dụ: She is thinking about having a new trip this summer vacation. ( sau giới từ about + Ving)

Sau một số động từ: admit, consider, like, dislike, enjoy, delay, deny, avoid, finish, miss, regret, suggest, remember, stop, hate, keep, forget, start, continue,...

Xem thêm: Động Lượng Là Đại Lượng Vecto, Định Luật Bảo Toàn Động Lượng

Ví dụ: She continue working after fighting with her dad. ( sau continue + V_ing)

Sau một số cụm động từ: can’t stand, can’t help, don’t mind, it’s no use, be busy, what about, be bored with, be fed up with,...

Ví dụ: I can’t stand working 10 hours a day anymore. ( sau can’t stand + V_ing)

9. Mệnh đề so sánh

Tính từ ngắn (1 âm tiết)

So sánh hơn

S1 + be + adj ngắn -er + than + S2

So sánh bằng

S1 + be + as +adj + as +S2

So sánh nhất

The + adj ngắn - est

Ví dụ 1: Minh is smarter than his brother. (CT so sánh hơn áp dụng với tính từ ngắn)

Ví dụ2: Minh’s brother is not as smart as him. (CT so sánh bằng vận dụng với tính từ ngắn)

Ví dụ3: hương thơm is the shortest girl in this room. (CT so sánh nhất áp dụng với tính từ ngắn)

Tính từ dài ( tính từ tất cả hơn 2 âm tiết trở lên)

So sánh hơn

S1 + be + more + adj dài + than + S2

So sánh bằng

S1 + be + as + adj + as + S2

So sánh nhất

The most + adj dài

Ví dụ1: He can’t not be as creative as his best friend. (CT so sánh bằng vận dụng với tính từ dài)

Ví dụ 2: People think Marry is more intelligent than all her classmates. (so sánh rộng với tính từ dài)

Ví dụ 3: Ha Long bay is the most wonderful place in Vietnam. (so sánh nhất với tính từ dài)

Sau bài viết này, hy vọng các em đã cụ chắc được tất cả ngữ pháp giờ Anh lớp 12 căn bản và cách sử dụng. Để học xuất sắc Tiếng Anh 12, các em có thể truy cập ngay lập tức giayphutyeuthuong.vn để đăng ký tài khoản hoặc tương tác trung tâm cung ứng để đã đạt được kiến thức tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới đây nhé!