Trắc nghiệm tin 11 bài 15

     

Đề trắc nghiệm Tin học tập 11 bài xích 15 bao gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 15 Tin học tập lớp 11 về các làm việc với tệp
Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin 11 bài 15

Câu 1. Vào NNLT Pascal, cú pháp để khai báo đổi thay tệp văn bản là:

A. Var : txt;

B. Var : txt;

C. Var : text;

D. Var : text;


Câu 2. Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp dữ liệu trên đĩa thông qua biến tệp cho trước thì những bước đầu tiên họ phải làm cho gì?

A. Thêm tên tệp cho biến đổi tệp

B. Mở tệp để ghi tài liệu vào tệp

C. Mở tệp nhằm đọc dữ liệu từ tệp

D. Đóng tệp


Câu 3. Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn tên tệp cho đổi mới tệp là:

A. := ;

B. := ;

C. Assign ( , );

D. Assign ( , );


Câu 4. Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm mở tệp ở chính sách đọc dữ liệu từ tệp là:

A. Repeat ();

B. Reset ();

C. Restart ();

D. Rewrite ();


Câu 5. Cú pháp của thủ tục đọc dữ liệu từ tệp văn bản là:

A. Read ( , );

B. Readln ( , );

C. Readln ( , );

D. Cả đáp án A cùng B đa số đúng
Xem thêm: Giải Bài 62 Trang 99 Sgk Toán 8 Tập 1 00 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 62 Trang 99 Sgk Toán 8 Tập 1

Câu 6. Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi dữ liệu vào tệp văn bản là:

A. Write ( , );

B. Write ( , );

C. Writeln ( , );

D. Cả đáp án A với C phần đông đúng


Câu 7. Hàm eof() trả về cực hiếm TRUE khi nào?

A. Khi nhỏ trỏ tệp đang chỉ cho tới cuối tệp

B. Khi nhỏ trỏ tệp sẽ chỉ cho tới đầu tệp

C. Khi bé trỏ tệp đã chỉ tới cuối dòng

D. Khi nhỏ trỏ tệp đang chỉ cho tới đầu dòng


Câu 8. Hàm eoln() trả về quý giá TRUE khi nào?

A. Khi bé trỏ tệp sẽ chỉ cho tới cuối tệp

B. Khi bé trỏ tệp vẫn chỉ cho tới cuối dòng

C. Khi nhỏ trỏ tệp đang chỉ cho tới đầu tệp

D. Khi bé trỏ tệp đã chỉ tới đầu dòng


Câu 9. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi làm việc với tệp cần được đóng tệp. Cú pháp để đóng tệp là:

A. Close();

B. Close();

C. Close;

D. Close all;


Câu 10. Trong một lịch trình Pascal, sau khi đã đóng tệp bằng giấy tờ thủ tục đóng tệp thì rất có thể mở lại tệp đó hay không?

A. Không được phép mở lại

B. Được phép mở lại vô mốc giới hạn tùy ý

C. Được phép lật lại 1 lần duy nhất

D. Rất cần phải gắn lại thương hiệu tệp cho vươn lên là tệp trước lúc mở
Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 6 Bài 9: Vẽ Tranh Chủ Đề Học Tập Lớp 6, Vẽ Tranh Đề Tài Học Tập Lớp 6 Đơn Giản Nhất

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 D
Câu 2 A Câu 7 A
Câu 3 C Câu 8 B
Câu 4 B Câu 9 B
Câu 5 D Câu 10 B