TRÒ CHƠI HANGMAN TRÊN POWERPOINT

     
*
Shapes > Rectangles > Rounded Rectangle Drawing tools > Format > Shape fill > Texture >..."https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg data-index="https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg3"https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg src="https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpghttps://image.giayphutyeuthuong.vncdn.com/hngdnthitktrchi-141216015828-conversion-gate02/85/hng-dn-thit-k-tr-chi-hangman-3-320.jpg?cb=1418695149"https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg srcset="https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpghttps://image.giayphutyeuthuong.vncdn.com/hngdnthitktrchi-141216015828-conversion-gate02/85/hng-dn-thit-k-tr-chi-hangman-3-320.jpg?cb=1418695149 320w, https://image.giayphutyeuthuong.vncdn.com/hngdnthitktrchi-141216015828-conversion-gate02/95/hng-dn-thit-k-tr-chi-hangman-3-638.jpg?cb=1418695149 638w, https://image.giayphutyeuthuong.vncdn.com/hngdnthitktrchi-141216015828-conversion-gate02/95/hng-dn-thit-k-tr-chi-hangman-3-1024.jpg?cb=1418695149 1024w"https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg id="https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpgslide-image-2"https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg />


Bạn đang xem: Trò chơi hangman trên powerpoint

*
Timing > Triggers > Start effect on click of…(Giá treo, đầu, mình, tay1, tay2, chân1, chân2 lần lượt ứng với nút lệnh..."https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg data-index="https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg5"https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg src="https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpghttps://image.giayphutyeuthuong.vncdn.com/hngdnthitktrchi-141216015828-conversion-gate02/85/hng-dn-thit-k-tr-chi-hangman-5-320.jpg?cb=1418695149"https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg srcset="https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpghttps://image.giayphutyeuthuong.vncdn.com/hngdnthitktrchi-141216015828-conversion-gate02/85/hng-dn-thit-k-tr-chi-hangman-5-320.jpg?cb=1418695149 320w, https://image.giayphutyeuthuong.vncdn.com/hngdnthitktrchi-141216015828-conversion-gate02/95/hng-dn-thit-k-tr-chi-hangman-5-638.jpg?cb=1418695149 638w, https://image.giayphutyeuthuong.vncdn.com/hngdnthitktrchi-141216015828-conversion-gate02/95/hng-dn-thit-k-tr-chi-hangman-5-1024.jpg?cb=1418695149 1024w"https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg loading="https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpglazy"https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg id="https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpgslide-image-4"https://giayphutyeuthuong.vn/tro-choi-hangman-tren-powerpoint/imager_6_14193_700.jpg />
*

*

*

*
top clipped slide

Xem thêm: Bỏ Kết Bạn Trên Facebook Ngæ°Á»I Kia Cã³ BiếT Khã´Ng ?


Xem thêm: Hai Bà Trưng Khởi Nghĩa Ở Đâu, Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40