TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG

     

“Môi trường” là một trong những chủ đề liên tiếp được đề cập trong số bài tập, bài kiểm tra và thậm chí là mọi cuộc hội thoại hàng ngày và các bài thuyết trình bằng tiếng Anh. Bởi vì vậy, việc bổ sung cho con trẻ từ vựng tiếng Anh công ty đề môi trường thiên nhiên là rất bắt buộc thiết. Để các nhỏ nhắn tự tin rộng với chủ thể này, ba bà bầu và các nhỏ xíu hãy cùng giayphutyeuthuong.vn học từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể môi trường thông qua bài tổng hợp cụ thể dưới phía trên nhé!

1. Từ bỏ vựng giờ Anh chủ đề môi trường

1.1. Danh từ bỏ về chủ đề môi trường thiên nhiên trong giờ đồng hồ Anh

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaẢnh minh họa
Environment/ɪnˈvaɪ.rən.mənt/Môi trường
*
Acid rain/æsɪd reɪn/Mưa axit
*
Air/eər/Không khí
*
Air pollution/eər pəˈluː.ʃən/Ô nhiễm không khí
*
Alternative energy/ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/Năng lượng núm thế
*
Atmosphere/ˈæt.mə.sfɪər/Khí quyển
*
Biodiversity/ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/Đa dạng sinh học
*
Biosphere reserve/ˈbaɪoʊsfɪr rɪˈzɜːrv/Khu dự trữ sinh quyển
*
Climate/ˈklaɪ.mət/Khí hậu
*
Climate change/ ˈklaɪ.mət tʃeɪndʒ/Biến thay đổi khí hậu
*
Deforestation/ˌdiːˌfɑːrɪˈsteɪʃn/Sự phá rừng
*
Destruction/dɪsˈtrʌkʃən/Sự phá hủy
*
Disposal/dɪsˈpəʊzəl/Sự quăng quật bỏ
*
Draught/drɑːft/Hạn hán
*
Dust/dʌst/Bụi
*
Ecosystem/ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/Hệ sinh thái
*
Eco-tourism/ˈiːkoʊ ˈtʊrɪzəm/Du định kỳ sinh thái
*
Fertilizer/ˈfɜːtɪlaɪzə/Phân bón
*
Forest fire/ˈfɒr.ɪst ˌfaɪər/Cháy rừng
*
Global warming/ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/Hiện tượng nóng lên toàn cầu
*
Greenhouse/ˈɡriːnhaʊs/Nhà kính
*
Greenhouse effect/ˈɡriːnhaʊs ɪˈfekt/Hiệu ứng công ty kính
*
Groundwater/ˈɡraʊndwɔːtər/Nước ngầm
*
Jungle/ˈdʒʌŋɡl/Rừng già
*
Meadow/ˈmedoʊ/Đồng cỏ
*
Nature reserve/ˈneɪtʃər rɪˈzɜːrv/Khu bảo tồn thiên nhiên
*
Natural resources/ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/Tài nguyên thiên nhiên
*
Natural disaster/ˈnætʃrəl dɪˈzæstər/Thiên tai
*
Oil spill/ɔɪl spɪl/Sự tràn dầu
*
Pesticide/ˈpɛstɪsaɪd/Thuốc trừ sâu
*
Herbicide/ˈhɜː.bɪ.saɪd/Thuốc trừ cỏ
*
Poaching/ˈpoʊtʃɪŋ/Nạn săn phun trộm
*
Pollution/pəˈluː.ʃən/Ô nhiễm
*
Pollutant/pəˈluːtənt/Chất khiến ô nhiễm
*
Preservation/ˌprɛzəːˈveɪʃən/Sự bảo tồn
*
Protection/prəˈtek.ʃən/Bảo vệ
*
Protection forest/prəˈtekʃn ˈfɑːrɪst/Rừng chống hộ
*
Purity/ˈpjʊr·ət̬·i/Sự vào lành, trong sáng thanh lọc
*
Rainforest/ˈreɪnˌfɒrɪst/Rừng nhiệt độ đới
*
Sea level/siː ˈlɛvl/Mực nước biển
*
Sewage/ˈsjuːɪʤ/Nước thảI
*
Soil erosion/sɔɪl ɪˈroʊʒn/Sự xói mòn đất
*
Soil pollution/sɔɪl/ pəˈluː.ʃən/Ô lây truyền đất
*
Solar power/ˈsoʊlər ˈpaʊər/Năng lượng mặt trời
*
Toxic fume/ˈtɑːksɪk fjuːm/Khí độc
*
Waste treatment plant/weɪstˈtriːtmənt/Nhà máy xử lý chất thải
*
Water pollution/ˈwɑːtər pəˈluːʃn/Ô lây lan nước
*
Wind power/wɪndˈpaʊər/Năng lượng gió
*
Danh tự về chủ đề môi trường thiên nhiên trong giờ đồng hồ Anh

1.2. Động từ bỏ về nhà đề môi trường trong tiếng Anh

Động từPhiên âmDịch nghĩa
Clean/klin/Làm sạch
Conserve/kənˈsɜːv/Bảo tồn
Destroy/dɪˈstrɔɪ/Phá hủy
Disappear/ˌdɪs.əˈpɪər/Biến mất
Endanger/ɪnˈdeɪn.dʒər/Gây nguy hại
Erode/ɪˈrəʊd/Xói mòn
Leak/liːk/Rò rỉ
Poach/poʊtʃ/Săn bắn trộm
Pollute/pəˈluːt/Gây ô nhiễm
Protect/prəˈtekt/Bảo vệ
Purify/ˈpjʊərɪfaɪ/Thanh lọc
Recycle/ˌriːˈsaɪkl/Tái chế
Reduce/rɪˈdʒuːs/Cắt giảm
Renew/rɪˈnjuː/Tái tạo
Reuse/ˌriːˈjuːz/Tái sử dụng
Spill/spɪl/Tràn
Threaten/ˈθret.ən/Đe dọa
Throw away/θrəʊ əˈweɪ/Vứt bỏ
Use up/juːz ʌp/Sử dụng hết
Warm (up)/wɔːm ʌp/Làm nóng/ấm lên
Động trường đoản cú về nhà đề môi trường trong tiếng Anh

1.3. Tính trường đoản cú về nhà đề môi trường trong giờ Anh

Tính từPhiên âmDịch nghĩa
Biodegradable/ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/Có thể phân hủy
Conversational/ˌkɒn.vəˈseɪ.ʃən.əl/Mang tính bảo tồn
Eco-friendly/ˈiː.kəʊˌfrend.li/Thân thiện cùng với môi trường
Efficient/ɪˈfɪʃ.ənt/Hiệu quả
Extinct/ɪkˈstɪŋkt/Tuyệt chủng
Green/ɡriːn/Xanh
Harmful/ˈhɑːmfʊl/Gây hại
Hazardous/ˈhæzərdəs/Nguy hiểm
Man-made/mən-meɪd/Nhân tạo
Organic/ɔrˈgænɪk/Hữu cơ
Polluted/pəˈluːtɪd/Bị ô nhiễm
Renewable/rɪˈnjuːəbl/Có thể phục hồi tái tạo
Reusable/ˌriːˈjuː.zə.bəl/Có thể tái sử dụng
Sustainable/səˈsteɪnəbəl/Bền vững
Toxic/ˈtɒksɪk/Độc hại
Tính tự về chủ đề môi trường trong tiếng Anh

2. Những cụm từ hay được sử dụng về chủ đề môi trường


*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ đề môi trường
Wildlife reserve/game reserve: khu bảo tồn động, thực vật.

Bạn đang xem: Từ vựng về chủ đề môi trường

 Ví dụ: Rare animals should be protected in the wildlife reserves. (Động vật quý hiếm cần được đảm bảo an toàn trong những khu bảo tồn động vật hoang dã.)

Wildlife conservation: bảo tồn động vật hoang dã.

Ví dụ: The government should invest money in wildlife conservation. (Chính phủ nên chi tiêu tiền vào bảo tồn động vật hoang dã.)

Natural environment: môi trường tự nhiên.

Ví dụ: We have to protect our natural environment. (Chúng ta bắt buộc phải bảo đảm môi trường từ nhiên.)

Toxic waste/ poisonous fumes/ emissions: rác rến thải ô nhiễm từ quả trình tiếp tế công nghiệp.

Ví dụ: The toxic waste from coal power plants is hurting the environment. (Chất thải độc hại từ những nhà máy năng lượng điện than đã làm tác động xấu đến môi trường.)

Air quality: quality không khí.

Ví dụ: The air quality in Vietnam is so bad. (Chất lượng không khí ở việt nam rất tệ.)

Pollution levels: lượng chất thải độc hại, cường độ ô nhiễm.

Ví dụ: Toxic waste in factories contributes to lớn the increase in pollution levels. (Chất thải ô nhiễm trong những nhà máy góp phần làm tăng cường độ ô nhiễm.)

Man-made disaster: Thảm họa bởi con bạn tạo ra.

Ví dụ: High inflation is a man-made disaster. (Lạm phạt cao là một thảm họa bởi con bạn tạo ra.)

Loss of habitats: mất khu vực cư trú.

Ví dụ: Due khổng lồ logging, loss of habitats is increasingly common at present. (Do việc khai thác gỗ, vấn đề mất môi trường xung quanh sống ngày càng phổ biến hiện nay.)

Endangered species: chủng loại nguy cấp.

Ví dụ: All of us have khổng lồ take the responsibility for protecting endangered species from hunting và natural disaster. (Tất cả họ phải gồm trách nhiệm bảo vệ các loại nguy cấp khỏi nàn săn bắn và thiên tai.)

To die out: hay chủng.

Ví dụ: The population of kangaroos is in danger of dying out. (Quần thể chuột túi có nguy hại tuyệt chủng.)

3. Đoạn hội thoại mẫu mã về công ty đề môi trường xung quanh trong giờ đồng hồ Anh


*
Dạy trẻ con cách đảm bảo môi trường

Để giúp các bé nhỏ giao tiếp một biện pháp trôi tung về chủ thể này, giayphutyeuthuong.vn hỗ trợ một số chủng loại câu hay được sử dụng khi nói tới chủ đề môi trường thiên nhiên trong tiếng Anh. Ba người mẹ cùng các bé bỏng hãy thực hành thực tế nhé!

A: How can we reduce water pollution?

(Chúng ta rất có thể làm gì để rất có thể giảm thiểu độc hại nước?)

B: We shouldn’t throw trash or rubbish in rivers, lakes, or oceans.

(Chúng ta không ném rác thải vào các ao hồ với biển.)

A: How can we reduce air pollution?

(Chúng ta làm nạm nào để giảm thiểu ô nhiễm không khí?)

B: We should use public means of transportation instead of motorbikes or cars.

(Chúng ta phải sử dụng phương tiện đi lại giao thông chỗ đông người thay vày đi xe lắp thêm hay ô tô.)

A: How vày we reduce the use of plastic bags?

(Làm nỗ lực nào để họ giảm thiểu việc thực hiện túi nhựa?)

B: We can use banana leaves or paper to lớn wrap food.

(Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lá chuối hoặc giấy rứa cho giấy gói trang bị ăn)

A: How can we limit littering?

(Làm nắm nào chúng ta cũng có thể hạn chế bài toán xả rác?)

B: The Ministry of Education should include the environmental protection program in teaching at schools.

(Bộ giáo dục đào tạo nên chuyển chương trình bảo đảm an toàn môi ngôi trường vào huấn luyện và đào tạo tại những trường học.)

A: How can we save trees?

(Chúng ta gồm thể bảo vệ cây như thế nào?)

B: lớn save trees, we should reuse used paper & recycle waste paper.

Xem thêm: Nội Dung Chính Của Trong Lòng Mẹ ? Nội Dung Chính Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ

(Để đảm bảo an toàn cây, họ nên tái sử dụng giấy like new 99% và tái chế giấy vụn.)

A: How can we reduce the amount of daily garbage?

(Làm ráng nào chúng ta cũng có thể giảm lượng rác sản phẩm ngày?)

B: We can use paper bags and recycle bottles or cans.

(Chúng ta có thể sử dụng túi giấy với tái chế chai hoặc lon.)

A: What are the causes of climate change?

(Những lý do của biến hóa khí hậu là gì?)

B: I think that global warming is the main cause of it.

(Tôi cho rằng sự nóng lên toàn cầu là vì sao chính.)

4. Chủng loại câu sử dụng từ vựng tiếng Anh về chủ đề môi trường


*
Luyện tập các mẫu câu áp dụng từ vựng giờ đồng hồ Anh về môi trường

Đặt câu cùng với từ bắt đầu vừa học là 1 cách ghi ghi nhớ va áp dụng từ hiệu quả. Dưới đấy là những câu chứa những từ về môi trường xung quanh trẻ cỏ thể tham khảo để viết chia sẻ hoặc sẵn sàng bài thể hiện về chủ đề môi trường

All over the world, people are gradually turning khổng lồ renewable energy sources such as solar and wind energy.

(Ở khắp nơi trên thế giới, con bạn đang dần đưa sang sử dụng những nguồn tích điện tái tạo ra như năng lượng mặt trời và năng lượng gió).

People are damaging the environment by using pesticides and herbicides.

(Con người đang gây hại đến môi trường xung quanh bởi thực hiện thuốc trừ sâu với thuốc trừ cỏ).

The huge amount of waste from humans is a major threat to the environment

(Lượng rác thải to đùng từ con fan là một mối đe dọa lớn so với môi trường).

This money should be invested in reducing the number of pollutants released into the air.

(Số chi phí này phải được đầu tư vào việc giảm số lượng chất ô nhiễm thải vào ko khí).

Environmental pollution is threatening natural habitats/coastal ecosystems.

(Ô nhiễm môi trường thiên nhiên đang ăn hiếp dọa môi trường thiên nhiên sống trường đoản cú nhiên/hệ sinh thái ven bờ.

5. Bài bác tập luyện tập từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể môi trường

Ba bà bầu và các nhỏ xíu tham khảo bài tập trên đây.

6. Kết luận

Qua bài xích tổng thích hợp trên đây, giayphutyeuthuong.vn mong muốn rằng các nhỏ nhắn sẽ học tập tiếng Anh về nhà đề môi trường thật thuận tiện và hiệu quả. giayphutyeuthuong.vn tin rằng các bé sẽ hoàn toàn có thể học thêm những điều về môi trường và yêu môi trường thiên nhiên xung quanh bản thân hơn sau khoản thời gian nắm chắc bài học về tự vựng này. Trường đoản cú đó, các nhỏ nhắn sẽ tất cả ý thức phải đảm bảo môi trường, bảo đảm an toàn thiên nhiên.

Để giúp các con rèn luyện các năng lực tiếng Anh thật vui với hiệu quả, mời thầy cô với phụ huynh tham khảoPhòng luyện thi ảo giayphutyeuthuong.vn. Đăng cam kết tài khoản chỉ với 490.000đ để thực hiện kho hàng trăm ngàn đề thi giờ Anh được giayphutyeuthuong.vn biên soạn update liên tục, với bối cảnh hình hình ảnh cực kỳ đã mắt cùng nhiều tài năng mô phỏng game cuốn hút với học viên tiểu học.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Bài Tập Quần Thể Tự Phối, Phương Pháp Giải Bài Tập Di Truyền Quần Thể


Previous articleTính trường đoản cú là gì? bật mý tất tần tật về tính từ cùng cách nhận biết tính từ trong giờ đồng hồ Anh
*

Life is a journey, not a destination. Cuộc sống thường ngày là một hành trình dài của trải nghiệm, học hỏi và chia sẻ và sống hết mình vào từng khoảnh khắc của cuộc sống.