VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG JAVA

     

Short URL: https://giayphutyeuthuong.vn/10581. Chế tạo 1 lớp sinh viên gồm những thuộc tính (RollNo, Name, Sex, Age, Email, Address).

Tạo hàm tạo nên không đối với hàm tạo có vừa đủ tham số.

2. Chế tạo một HashMap thống trị danh sách sinh viên, sử dụng rollNo là key mang lại HashMap

3. Gây ra menu chương trình

- Nhập N sinh viên

- In thông tin sv

- tra cứu kiếm sv (Yêu ước nhập RollNo cùng hiển thị tin tức sv đó)
Bạn đang xem: Viết chương trình quản lý sinh viên bằng java

*

/* * lớn change this license header, choose License Headers in Project Properties. * khổng lồ change this template file, choose Tools | Templates * and mở cửa the template in the editor. */package sinh_vien;import java.util.Scanner;/** * *
author Admin */public class Sinh_vien String RollNo,Name,Sex,Email,Address;int Age;Scanner scan = new Scanner(System.in); public Sinh_vien() public Sinh_vien(String RollNo, String Name, String Sex, String Email, String Address, int Age) this.RollNo = RollNo; this.Name = Name; this.Sex = Sex; this.Email = Email; this.Address = Address; this.Age = Age; public void nhap() System.out.println("RollNo"); RollNo = scan.nextLine(); System.out.println("Name"); Name = scan.nextLine(); System.out.println("Sex"); Sex = scan.nextLine(); System.out.println("Email"); thư điện tử = scan.nextLine(); System.out.println("Address"); Address = scan.nextLine(); System.out.println("Age"); Age = Integer.parseInt(scan.nextLine()); System.out.println("");
Override public String toString() return "RollNo=" + RollNo + ", Name=" + Name + ", Sex=" + Sex + ", Email=" + e-mail + ", Address=" + Address + ", Age=" + Age;

*

#Main.java

/* * lớn change this license header, choose License Headers in Project Properties. * lớn change this template file, choose Tools | Templates * and xuất hiện the template in the editor. */package Java2.lesson1.QuanLiSinhVienHashMap;import java.util.HashMap;import java.util.Map;import java.util.Scanner;/** * *
author MyPC */public class Main public static void main(String<> args) Scanner scan = new Scanner(System.in); bản đồ studentList = new HashMap(); int choose; do showMenu(); System.out.println("Lua chon chuong trinh:"); choose = Integer.parseInt(scan.nextLine()); switch(choose) case 1: System.out.println("So luong sinh vien muon nhap:"); int select = Integer.parseInt(scan.nextLine()); for (int i = 0; i System.out.println(sinhVien); ); break; case 3: System.out.println("Nhap ma sinh vien can tim kiem:"); int kiểm tra = 0; String msv = scan.nextLine(); for (Map.Entry sinhVien : studentList.entrySet()) if(sinhVien.getKey().equalsIgnoreCase(msv)) System.out.println("Da tim thay!!"); System.out.println(sinhVien); check++; break; if(check == 0) System.out.println("Khong tim ráng sinh vien!!"); break; case 4: System.out.println("Tam biet!!"); break; default: System.out.println("Nhap sai!!"); break; while(choose != 4 ); static void showMenu() System.out.println("1.Nhap N sinh vien"); System.out.println("2.In thong tin sinh vien"); System.out.println("3.Tim kiem sinh vien theo Rollno"); System.out.println("4.Thoat");

#Student.java

/* * khổng lồ change this license header, choose License Headers in Project Properties. * to lớn change this template file, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package Java2.lesson1.QuanLiSinhVienHashMap;import java.util.Scanner;/** * *
Override public String toString() return "Student" + "name=" + name + ", sex=" + sex + ", email=" + thư điện tử + ", address=" + address + ", age=" + age + ""; }
*Xem thêm: Thế Nào Là Chùm Sáng Song Song Là Chùm Sáng Gì ? Đặc Điểm Của 3 Loại Chùm Sáng?

/* * khổng lồ change this license header, choose License Headers in Project Properties. * khổng lồ change this template file, choose Tools | Templates * and mở cửa the template in the editor. */package HashMap;import java.util.HashMap;import java.util.Map;import java.util.Scanner;/** * *
author Admin */public class Main public static void main(String<> args) map studentHashMap = new HashMap(); Scanner input = new Scanner(System.in); int choose; bởi showMenu(); choose = Integer.parseInt(input.nextLine()); switch(choose) case 1: System.out.println("Nhap N: "); int n = Integer.parseInt(input.nextLine()); for (int i = 0; i entry : studentHashMap.entrySet()) Student value = entry.getValue(); value.display(); break; case 3: System.out.println("Nhap MSV can tim kiem: "); String rollNo = input.nextLine(); Student stdFind = studentHashMap.get(rollNo); stdFind.display(); break; case 4: System.out.println("Exit!!!"); break; while(choose != 4); static void showMenu() System.out.println("1. Nhap N sinh vien"); System.out.println("2. In thong tin sinh vien"); System.out.println("3. Tim kiem sinh vien theo RollNo"); System.out.println("4. Thoat"); System.out.println("Chon: "); /* * to change this license header, choose License Headers in Project Properties. * to change this template file, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package HashMap;import java.util.Scanner;/** * *
Override public String toString() return "Student" + "name=" + name + ", rollNo=" + rollNo + ", sex=" + sex + ", email=" + email + ", address=" + address + ", age=" + age + ""; public void display() System.out.println(this); public String getName() return name; public void setName(String name) this.name = name; public String getRollNo() return rollNo; public void setRollNo(String rollNo) this.rollNo = rollNo; public String getSex() return sex; public void setSex(String sex) this.sex = sex; public String getEmail() return email; public void setEmail(String email) this.email = email; public String getAddress() return address; public void setAddress(String address) this.address = address; public int getAge() return age; public void setAge(int age) this.age = age; }

*

/* * to lớn change this license header, choose License Headers in Project Properties. * lớn change this template file, choose Tools | Templates * and xuất hiện the template in the editor. */package QLSVHashMap;import java.util.HashMap;import java.util.Map;import java.util.Scanner;/** * *
author Admin */public class Main public static void main(String<> args) map studentHashMap = new HashMap(); Scanner đầu vào = new Scanner(System.in); int choose; vày showMenu(); choose = Integer.parseInt(input.nextLine()); switch (choose) case 1: System.out.println("Enter number: "); int n = Integer.parseInt(input.nextLine()); for (int i = 0; i entry : studentHashMap.entrySet()) Student value = entry.getValue(); value.display(); break; case 3: System.out.println("Enter student code: "); String rollNo = input.nextLine(); Student stdFind = studentHashMap.get(rollNo); stdFind.display(); break; case 4: System.out.println("Exit!!!"); break; while (choose != 4); static void showMenu() System.out.println("1. Enter the number of students:"); System.out.println("2. Display students information: "); System.out.println("3. Search students by roll no: "); System.out.println("4. Quit."); System.out.println("Choose(1 -> 4)1: "); /* * to change this license header, choose License Headers in Project Properties. * lớn change this template file, choose Tools | Templates * and mở cửa the template in the editor. */package QLSVHashMap;import java.util.Scanner;/** * *
Override public String toString() return "Student" + "name=" + name + ", rollNo=" + rollNo + ", sex=" + sex + ", email=" + e-mail + ", address=" + address + ", age=" + age + ""; public void display() // System.out.println(toString()); System.out.println(this); public String getName() return name; public void setName(String name) this.name = name; public String getRollNo() return rollNo; public void setRollNo(String rollNo) this.rollNo = rollNo; public String getSex() return sex; public void setSex(String sex) this.sex = sex; public String getEmail() return email; public void setEmail(String email) this.email = email; public String getAddress() return address; public void setAddress(String address) this.address = address; public int getAge() return age; public void setAge(int age) this.age = age; }

/* * to lớn change this license header, choose License Headers in Project Properties. * khổng lồ change this template file, choose Tools | Templates * and xuất hiện the template in the editor. */package HashMap;import java.util.Scanner;/** * *
Override public String toString() return "HashMap" + "RollNo=" + RollNo + ", Name=" + Name + ", Email=" + thư điện tử + ", Address=" + Address + ", Sex=" + Sex + ", Age=" + Age + ""; }/* * khổng lồ change this license header, choose License Headers in Project Properties. * khổng lồ change this template file, choose Tools | Templates * and mở cửa the template in the editor. */package HashMap;import java.util.HashMap;import java.util.Scanner;/** * *


Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Đề Quốc Gia Vật Lý 2015 (Mã Đề 247), Giải Chi Tiết Đề Quốc Gia Vật Lý 2015

author Redmibook 14 */public class main public static void menu() System.out.println("1.Enter students"); System.out.println("2.Show students"); System.out.println("3.Find students"); System.out.println("4.Exit"); public static void main(String<> args) HashMap map = new HashMap(); Scanner input đầu vào = new Scanner(System.in); while (true) menu(); int choice = Integer.parseInt(input.nextLine()); switch (choice) case 1: Student student = new Student(); student.input(); map.put(student.RollNo, student); break; case 2: for (Object value : map.values()) System.out.println(value); break; case 3: System.out.println("Enter RollNo :"); String Roll = input.nextLine(); if(map.containsKey(Roll)) System.out.println(map.get(Roll)); else System.out.println("Student rollNo ins"t exists!"); break;